Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

ESEU

de

Andrei SIMUȚ

De la Apocalips la Utopie

Avataruri teoretice

 

În preajma mileniului III profețiile s-au înmulțit, spaimele au crescut…După ce pragul a fost trecut, este firesc ca studiile retroactive despre fenomenul apocaliptic să se multiplice. „The end has already happened” — decretează Jean Baudrillard, catalogat drept profet postmodern, deși sintagma conține deja o contradicție în termeni…Omenirea și-a ratat în mod iremediabil sfârșitul, aceasta fiind și cauza pentru obsesiva reluare și reflectare asupra propriului trecut din ultimele două decenii ale secolului trecut. Pentru a verifica adevărul acestei idei baudrilliene e de ajuns să aruncăm o privire asupra mulțimi­lor de „istorii” scrise despre obsesiile culturale ale Occidentului: istoria sinuciderii, istoria diavolului, istoria infernurilor…Iată deci că a venit și rândul unui istoric al reverberațiilor Apocalipsei în Occident. În acest studiu nu ne propunem o astfel de întreprindere exhaustivă, ci construirea unei scene comparatistice pentru confruntarea dintre apocaliptic și utopic. Va trebui să ne limităm la câteva aspecte precise, în primul rând o comparație ter­mi­­nologică, dar și reflectarea ei în diverse studii consacrate celor două fenomene.

Strânsa legătură între Apocalipsă și Utopie o putem ilustra prin două citate extrem de plastice. H.M. Enzenberger spune: „Noțiunea de apocalipsă a însoțit gândirea utopică încă de la primele sale apariții, urmărind-o ca o umbră, ca un revers ce nu poate fi lăsat în urmă: fără catastrofă nu e nici un mileniu fără apocalipsă nu e nici un Paradis. Ideea sfârșitului lumii e pur și simplu o utopie negativă.” Și în acest citat se întrevede situarea privilegiată a utopiei față de Apocalipsă, doar o umbră însoțitoare și nu un principiu de esență diferită care a modificat în profunzime tradiția utopică. Apocalipticul e doar calea spre instaurarea unei stări paradisiace sau o include pe aceasta în mod inseparabil? În mod cert e un fenomen care le cuprinde pe amândouă și mai mult decât atât. E momentul să aruncăm în joc un alt citat de substanță extras din cartea Istorie și utopie a lui Cioran: „E oare mai ușor de confecționat o utopie decât o apocalipsă? Și una și alta își au propriile principii și poncife. Prima, ale cărei locuri comune răspund mai bine instinctelor noastre profunde, a dat naștere unei literaturi mai bogate decât cea de-a doua. Nu-i este dat oricui să-și pună nădejdea într-o catastrofă cosmică și nu oricine gustă limbajul și modul în care ne e anunțată. Dar cine e deschis acestei idei și o apreciază va citi în Scripturi, cu perverse delicii, figuri și clișee ce vor face carieră la Patmos (...).Acest presentiment al extraordinarului, al unui eveniment capital, această așteptare crucială se poate preface în iluzie și atunci va fi speranța într-un paradis pe pământ, ori în anxietate și atunci va fi viziunea unui dezastru ideal, a unui cataclism ce inspiră o temă voluptoasă”. Prin contrast cu primul citat se poate observa preferința bolnăvicioasă și binecunoscută a filosofului român pentru viziunile de la Patmos și pentru trăirea voluptoasă și tensionată a sfârșitului, în detrimentul cumpătării umaniste a proiecțiilor utopice, atinse de o insurmontabilă stereotipie, dar și de discreditarea operată de materializările dezastruoase ale utopiilor secolului XX. Cartea lui Cioran apărea în 1960, deci într-o epocă a dramaticei conștienti­zări a crizei postbelice. Cioran sintetizează câteva idei fundamentale pentru comparația u­topie –apocalipsă. Într-adevăr, în istoria Occidentului utopia pare mult mai evidentă, cercetătorul ei confruntându-se cu un obiect mult mai clar delimitabil, cu ipostaze precise. Pe lângă abordarea lor istoriografică, utopicul și apocalipticul sunt fapte de stil, cu o anumită retorică, regăsibilă într-un corpus mai mult sau mai puțin unitar de texte. A treia idee importantă: apocalipticul e apanajul inițiaților, al privilegiaților, al ezotericului. Utopia nu problematizează inițierea, deși societatea utopică hiperorganizată nu poate lua cunoștință de sine decât în prezența unui agent extern care e condus prin toate compartimentele vieții sale cotidiene (Gulliver, Rafael Hythlodaeus).A patra premisă importantă: utopicul și apocalipticul au ca fundament același principiu al speranței, iar aceasta va fi imanentizată, reificată, eliberată treptat de transcendent. Mitul iluminist al paradisului terestru se va evapora treptat sub forța anxietății perioadei moderniste (modernitatea culturală, nihilismul, existențialismul).Temele apocaliptice vor exercita din nou o atracție irezistibilă-a cincea premisă- sfârșitul utopiei clasice la începutul secolului XX și totodată dispariția celui mai important curent anti-apocaliptic. Rezultatul final: Sfârșituri fără noi începuturi, un milenarism devalorizat (cu un termen al lui Krishan Kumar), apocalipse fără utopii, fără speranțe mesianice, fără dinamism, deci fără purificare. Moartea marilor narative, sfârșitul istoriei, moartea artei, criza umanismului, sunt tot atâtea moduri implicit apocaliptice de a legitima postmodernul, deși la nivel teoretic se va proclama sfârșitul ideii de apocalipsă (Baudrillard), iar în perimetrul literar esențiala revalorizare a ludicului se dorește a fi o depășire cu succes a crizei imanente specifice modernismului. Cu toate astea retorica și imaginarul apocaliptic e mai prezent ca oricând, asistând azi la apariția unui veritabil milenarism media, cu manifestări din ce în ce mai intense pe măsură ce ne apropiem de anul 2000.Nu trebuie neglijat nici faptul că supozițiile baudrilliene despre dispariția sfârșitului apocaliptic se fac cu un limbaj maniheist care amintește de vechii profeți și vehemența lor.  Principala mutație a apocalipticului contemporan este privarea lui de speranța unei epoci compensatoare, care a însoțit istoricul milenarismului de la primele sale apariții în vremea vizionarului Montanus (sec II d.Hr).

Se pune întrebarea : sunt apocalipticul și utopia invariante aparținând exclusiv imaginarului occidental, fiind cu alte cuvinte creația acestuia? Răspunsul poate fi îngreunat de diversele ipostaze ale celor două, uneori imposibil de integrat într-un singur profil ideatic. Ne interesează în special cazul apocalipticului. Cercetători precum Rene Girard, Jean Servier, Northrop Frye, Norman Cohn sau un filozof ca Nicolai Berdiaev acordă o importanță covârșitoare contribuției iudeo-creștine la formarea Occidentului, conside­rând apocalipticul o invenție creștină unică, nerepetată sub nici o formă în istoria umani­tății, privind cu nostalgie la timpurile primilor creștini și cu regret la compromisurile la care a fost împins creștinismul la întâlnirea cu istoria: transformarea regretabilă a mesi­anis­mului universal într-unul național și abandonarea creștinismului escatologic (Berdiaev).Cea de-a doua facțiune a cercetătorilor va insista pe o contextualizare a crești­nis­mului, deci implicit și a apocalipticului. J.J. Wunenburger, Mircea Eliade sau Krishan Kumar vor considera de o importanță sporită aportul spațiului extra-creștin la configura­rea apocalipticului. Wunenburger va include realități profund apocaliptice precum mile­na­rismul în categoria mai generală în opinia sa a imaginarului utopic. Milenarismul e numit utopie de altercație. Esențială pentru el este opoziția între mit și utopie, cel dintâi fiind un mod de consolidare a structurilor tradiționale ale unei societăți arhaice, în timp ce utopia și milenarismul sunt ambele moduri contestatare ale ordinii lumii prezentului.

Cu totul alta e perspectiva lui Jean Servier în a sa Istorie a utopiei. El va insista pe as­pectul istoric al problemei, definind utopia ca gen literar, sumă a diverselor fenomenali­zări, dar fără a postula o categorie de imaginar utopic, care s㠄debordeze granițele trecătoare ale cărții”( Wunenburger). Cartea lui Servier nu privilegiază categoria utopicului în de­trimentul milenarismului, neacceptând ca și condiție sine qua non a calificativului de utopic doar dorința de schimbare radicală. Un celebru cercetător al utopiei precum Karl Mannheim consideră că atributul esențial al utopiei este tocmai dorința de rupere a legăturilor cu ordinea existentă. Astfel justifică folosirea termenului de utopie chiliastă pentru  mișcarea milenaristă a lui Thomas Muentzer. Diferențele dintre Servier și Wunenburger țin și de modul cum concep aportul cultural al iudeo-creștinismului și al elenismului la formarea Occidentului. A doua este esențial o cultură anti-apocaliptică, atâta vreme cât nu identificăm apocalipticul cu eschatologia. Inovația creștină cuprinde câteva arhetipuri ireductibile în istoria umanității (Servier): scenarii precum Parousia, căutarea Pământului Făgăduinței, așteptarea Împărăției lui Dumnezeu etc.

O comparație între arhetipurile inițiate de cel două culturi ar fi benefică, însă spațiul nu ne permite detalierea ei. Apocalipticul și utopicul gravitează de fapt în jurul unui arhetip principal: Paradisul. Starea ideală va fi truvabilă în spațiu în cazul utopiei și în timp în cazul milenarismului (Mileniul).Totuși problema nu e atât de simplă pentru că în ambele stări ideale timpul fizic al lumii terestre e abolit. Mileniul înseamnă pacea veșnică și inalterabilă a Împărăției lui Dumnezeu. Aici putem întrezări originea comună din care se hrănesc cele două: mitul Vârstei de Aur. Marea mutație a fost cum se știe, deplasarea lui dintr-un trecut mitizat într-un viitor spre care se îndreaptă idealurile tangibile ale omenirii, obliterând nostalgia originilor. Aportul iudaismului este incontestabil: marșul poporului lui Israel spre Pământul Făgăduinței este o imagine atât de puternică încât va da naștere-consideră Servier- concepției despre timp ca flux ireversibil , o perpetuă progresie spre ceva nedefinit. Fără acest sens al ireversibilului nici concepția apocaliptică nu s-ar fi putut naște, dar nici ceea ce se va constitui în contrariul ei, adică mitul utopic al Progresului. Principalul pilon de susținere al noului apocaliptic apărut după sfârșitul proiectului iluminist, marcând astfel întreaga modernitate, este tot concepția timpului ireversibil care a adus umanitatea într-o situație fără ieșire și unică în istoria ei. Revenind la comparația noastră, un alt punct de convergență între milenarism și utopie este spațializarea în cadrul lumii acesteia a „tărâmului ideal”. Succesul imens al milenarismului popular este datorat printre altele și postulării paradisului terestru, „țara unde curge laptele și mierea”, „paradis al flamânzilor” unde sunt permise excesele de toate felurile. Utopia va fructifica într-un mod mult mai auster vechiul mit al Insulelor Fericite. Această dublă secularizare produsă de sinteza milenarist-utopică stă la baza teoriilor progresiste ce vor exploda în secolul XVIII, dar vor modela și mentalul unei noi clase sociale, burghezia și a sa continuă căutare a fericirii prin posedarea tuturor bunurilor acestei lumi.

O distincție între utopie și un mod al apocalipticului (milenarismul) se poate întreprinde pe tărâm sociologic, așa cum face Servier .Diferența dintre cele două transcrie opoziția între burghezie și clasele de jos, marginale. Utopia rămâne de la începuturile istoriei sale o teorie superioară laică, apanajul intelectualilor, pe când milenarismul nu poate răsări decât din ample mulțimi și „gloate grosolane”.Această opoziție între clasele sociale ar putea justifica binomul terminologic al lui Mannheim: utopie chiliastă (anarhism, insurgență) și utopia liberal-umanitară (intelectualism, idealism, încredere în educație și progres).

Toate aceste teorii care inițiază o comparație între apocaliptic și utopie se izbesc de fapt de un dezechilibru terminologic explicabil. Cariera cuvântului utopie a fost fulminantă după impunerea lui de către Thomas Morus. În 1516, în contextul preferinței epocii  pentru jocurile etimologice.Geniul umanistului a reușit să creeze un cuvânt care să lumineze simultan două sensuri: „locul care nu există”(ou-topos) și locul ideal, fericit (eu-topos). Acest fapt, precum și succesul imens al scrierii lui Morus a făcut ca termenul de utopie să amalgameze o varietate de sensuri ce inițial nu îi aparțineau. De la a desemna o carte, cuvântul a ajuns să definească un gen literar, iar apoi o forma mentis, după cum arată și Sorin Antohi în cea mai convingătoare carte despre utopie de la noi (Utopica-studii asupra imaginarului social,1991). Am văzut cum datorită unei trăsături comune-incongruența față de real- conceptul de utopie tinde să amalgameze o realitate apocaliptică.Deși poate la fel de bogat semantic, termenii de apocalipsă/apocaliptic nu au beneficiat de o carieră pe măsura utopiei. Un motiv de ordin istoric ar fi : curentul anti-apoca­liptic s-a manifestat la puțină vreme după ce această literatură a apucat să se dezvolte. Este vorba de atacul augustinian asupra revelațiilor sfârșitului și avântul luat de teologie în evul mediu. Al doilea motiv: principalul restaurator al apocalipticului, Gioacchino da Fiore a impus o tehnologie diferită(mileniu). Apocalipticul e un termen grecesc cu slabe șanse în lumea occidentală, pe când utopia e o creație umanistă cu reale șanse de a se impune în aceasta zonă(titlul în engleză pentru Apocalipsa lui Ioan e The Book of Revelation). Dacă ne oprim asupra etimologiei termenilor observăm că nu există prea multe puncte comune: apokalypsis înseamnă dezvăluire, revelație, iar utopie, loc ideal.

     Nu putem să nu observăm că, pe când apocalipticul a dispărut ca mișcare religioasă din istoria oficială a bisericii, fiind interzis în 431 d.Hr. de către Conciliul din Efes, utopia își găsea autorul (Morus) și termenul. In această perioadă apocalipticul a avut o existență subversivă, având timp să se insereze în cele mai adânci straturi ale subconștientului colectiv occidental, după cum remarcă și S. Antohi. Deci nu vom putea alătura corpusuri de texte apocaliptice și utopice din aceeași perioadă, deși pentru comparație seco­lul XVI poate fi o perioadă funcțională, deoarece utopia apare într-o vreme când creștinis­mul era un spirit al timpului, păturile populare păstrând un milenarism foarte asemănător cu cel al primilor creștini. Admirația lui Cioran era deci cât se poate de întemeiată: apocalipticul, deși vitregit de circumstanțele istorice, s-a dovedit pe cât de rezistent în imaginarul occidental, pe atât de surprinzător în aparițiile sale, în timp ce utopia clasică și-a trăit de multă vreme obștescul sfârșit.