Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

CRITERION

de

Grigore SCARLAT

Poetul și umbra criticului

 

La Editura Vinea, în colecția „Ediții definitive”, dl. Gheorghe Grigurcu publică un ade­vărat „ceaslov” liric cam de 550 de pagini, unde sunt adunate poeziile de la debut – Un tran­dafir învață matematica (1968) – și până la Spațiul dintre corole (2000). Desigur, în acest răstimp, poetul a scris și publicat poezie în revistele literare de prestigiu, precum „Ro­mânia literară”, „Familia”, „Vatra”, „Viața românească”, „Steaua” și altele, mai ales că poetul nu este mofturos, mai mult, el este de o generozitate dezarmantă, acceptând să pu­blice mai oriunde, cu unele mici și neînsemnate excepții.

A publicat, după cum scrie pe prima clapă a volumului, „alături de cărțile de poezie, circa 30 de volume de critică literară, eseu și publicistică”. De ce Nicolae Țone, coordonato­rul „Ediții definitive”, a considerat, după, cum bănuim, lungi discuții cu poetul, să adune su­tele de poezii într-o voluminoasă Carte –  un veritabil „Testament”, în stil arghezian, nu este greu de răspuns. În primul rând, Gheorghe Grigurcu este un nume de prim-relief al li­teraturii române din perioada post-belică și post-comunistă. Apoi, el este un caz aparte – oricât de ciudat ar părea acest „caz”: poet și critic literar — un remarcabil critic literar. Într-o literatură unde „granițele” dintre genurile literare au fost trasate, parcă, pentru totdea­una, unde nici o „convenție” de la „Ialte și Malte” nu ar fi în stare să rupă legături de seco­le, chiar dacă acestea sunt ignorate de „optzeciști”, Gheorghe Grigurcu le-a ignorat cu un dis­preț suveran. „Mărturisesc că n-aș fi dorit să fi scris decât poezie și aforisme (aforisme­le: cel mai apropiat reflex al poeziei în cugetare)”. Cum vremurile nu i-au fost prielnice în a-și ține promisiunea, pentru că numai la poezie nu putea rămâne, critica de sertar nu l-a in­teresat, G.G. a devenit unul din cei mai importanți critici literari de întâmpinare din e­po­cile amintite mai sus. Chiar dacă ar fi scris în perioada interbelică (în care s-a născut), G.G. ar fi fost același critic literar apreciat, și fără îndoială, creația lui poetică nu ar fi fost pu­să în umbra criticului literar. Că, în mare parte, critica literară nu l-a gratulat în paginile sa­le, că notorietatea lui de poet, după cum scrie Al. Cistelecan în Prefață,  „a continuat să fie una clandestină”, nu cred că trebuie să ne (mai) mire. La puternica prejudecată prea bine știută, să mai a­dă­u­găm încă un „amănut”: poeții pe care i-a frecventat G.G. nu au fost și nici nu sunt la „în­demâna” cititorului de poezie și nici chiar a criticii literare. Pentru că G. Benn, Ungaretti, Montale, Valéry, cummings și nu mulți alții nu au intrat în „canonul” de receptare și pre­țuire autohton. De mirare este și faptul că G.G. nu suferă acele influențe „ma­sive” ale lui Lu­cian Blaga, atât de prezente și specifice în creația unor poeți, chiar dacă poetul a stat în preaj­ma marelui poet român, chiar dacă se afirmă: „Blaga cel ce nicicând nu apune/ cum soarele-n Imperiul spaniol” (Cluj, 13).

Conștient că nu are cum să scape de prejudecata contemporanilor — dihotomică, de­sigur — G.G. își ia — să zicem — „măsuri de precauție”, scriind în aceste „Însemnări de poet”, ce urmează după Prefața lui Al.Cistelecan, „Criticul și umbra lui”, așadar: „Dacă mă mâh­nesc unele aprecieri răuvoitoare asupra poeziei mele, care purced, vai, nu o dată, vă­dit din indispoziția provocată de activitatea critică a subsemnatului, mă bucură, compensator, acceptarea ei favorabilă, nu o dată cald comprehensivă, din partea celor ce o pot pri­za din iterior, adică din partea unor poeți și critici-poeți de seamă”. Și, nu întâmplător, la „Re­ferințe critice” vom citi opinii despre poezia sa semnate de Ștefan Augustin Doinaș, Al. Lungu, Victor Felea, Florin Mugur, Constantin Abăluță, Ion Pop, Marin Mincu. Și, pentru a-și duce gândul la bun sfârșit, G.G. notează: „Cu riscul de a contraria pe unii confrați, n-am pu­tea trece ușor peste aserțiunea lui Baudelaire, potrivit căreia poetul e cel mai bun critic”. (Azi, poeții Ioan Moldovan, Const. Abăluță, Marin Mincu, Traian Ștef și alții sunt remarcabili critici literari de poezie, după cum regretații Victor Felea, Florin Mugur, ca să nu mai vor­bim de Ștefan Aug.Doinaș, Augustin Pop vor rămâne nu numai poeți ci și critici litera­ri). Și, ca să-și ia o posibil㠄revanș㔠față de contestatarii săi, G.G. parcă dă cu „tifla”: „Un critic fără poezie/ un chip cu un ochi scos/ cum autoportretul lui Victor Brauner” (Un critic fără poezie).

Și dacă acei poeți îl prețuiesc pe G.G., pe aceeași linie, chiar dacă puțin sub linie, se înscriu și numele mari ale criticii literare: Nicolae Steinhardt, I.Negoițescu, Cornel Regman, Barbu Cioculescu, Lucian Raicu, Nicolae Manolescu (într-o strictă ordine alfabetică). G.G. îl selectează și pe Marian Popa. Chiar dacă vremea scolasticilor a apus de mult, nu e rău să ne (mai) reamintim spusa lor: De gustibus et coloribus non est disputandum.

„Cheia” menită a ne deschide universul poeziei ne este oferită, poate cu prea mare ge­nerozitate, de autorul însuși: „Sunt un poet al periferiei al pietrelor cu buze groase/ al no­rilor de fontă al picioarelor goale/ al prafului așteptând pe trotuarul crăpat/ labele de vra­bie-ale ploii/ al arbuștilor adaptați scundelor streșini/ al taifasurilor cu o voce scăzută/ ca un clipocit de vin turnat pe-ndelelete/ al cailor cu coama-mpletită cu fum de țigară iefti­n㔠(Sunt un poet). Iar că este un poet cerebral, „ordonat”, am zice, în înțelesul superior al cuvântului, poetul ne convinge în acest masiv, „ceaslov”, volum de versuri. Și nu întâm­plă­tor. Iată o posibilă, dintre multele cuprinse în volum, Ars poetica: „Nimic la voia întâmplării totul construit/ cu o rigoare care strigă sălbatică// cu o dezordine care tace/ resigna­tă civilizată”.

Georghe Grigurcu publica, în prima tinerețe, poezii la revista „Steaua”, de departe cea mai bună revistă în epocă. La revista clujeană va publica multe poezii, articole, scriind, ca și colegii de generație, o poezie de notație. Îl va lega o prietenie până la capăt cu Victor Fe­lea, dar și cu alții, chiar dacă unele „sincope”  vor fi inevitabile. Chiar dacă pe unii îi va contesta violent, mai ales pe A.E.Baconsky, în ceea ce privește conduita lor, mai ales mo­rală, poetul și criticul literar îi și trasează un zbor înalt autorului volumelor Imn către zo­rii de zi, Cadavre în vid, Echinoxul nebunilor etc.: „prin telescop urmăresc/ ascensiunea as­trului nou/A.E.B.”

Poezia lui G.G. este o ripostă evidentă venită din partea unui intelectual care nu pu­tea accepta așa-zisele poeme de largă respirație, atât de bine „înșurubate” canonului realist-socialist, cu „respirații” îndepărtate de la Pablo Neruda cu al său Vântul și strugurii, ca să nu mai vorbim de „ograda” băștinașă unde E.Jebeleanu, M.Banuș, alții ne sufocau, pur și sim­plu, cu verbiozitatea prețioasă din Surâsul Hiroshimei ori Ție-ți vorbesc, Americă! etc. Atitudinea „antiverbal㔠a poetului este atât de evidentă încât nu mai trebuie să ne mi­re concizia sa dusă la extrem. Cu finețea sa cunoscută în epocă, Florin Mugur o remarcă chiar într-o opoziție față de cea argheziană: „Dacă în cazul lui Arghezi s-a putut vorbi de un „ge­niu verbal”, așa cum a făcut-o Vladimiri Streinu, la Gheorghe Grigurcu, la care opțiunile ac­tive notate prin verbe sunt refuzate cu hotărâre, s-ar putea detecta, dimpotrivă, o atitudine antiverbală. Nu numai marea epică e abolită  – a ți-l închipui pe Grigurcu scriind un poem ca 1907 e o întreprindere absurd㠖, ci și mica epică, la modă azi”.

Gheorghe Grigurcu, înaintea altora, cultivă o poezie a cotidianului, profund citadi­nă. Toate motivele poeziei sale, declarate mai înainte, sunt reluate de zeci de ori. Ceea ce ră­mâne mereu trează este, după aprecierile lui Al. Cistelecan, o „continuă exultanță imagi­nativă”. Și, nu întâmplător, zeci de titluri se repetă. „Și viața se repetă, afirmă deseori G.G.” Poeziile sale sunt „încărcate de trecut”. Această trăsătură, definitorie, va fi consemnată de Nicolae Manolescu: „ Încărcat de trecut, prezentul se încălzește ca o sârmă prin care trece un puternic curent electric, imaginile și comparațiile se înroșesc”. Iată un posibil exemplu: „În față trecutul în spate salcâmi ce scâncesc/ soarele veșted el însuși cum un salcâm/ nu poa­te fi mutat din locul lui//(...) altădată a făcut zgomot s-a certat a căzut/ ca un bețiv pe gră­mada de gunoi aburind” (Decadență).

Specific timpului, mai ales după dez-stalinizare și după o părelnică liberalizare a vieții sociale și artistice, întâlnim în creația poetului acele „definiții lirice”, cu o mare forță de penetrație într-o stare cu care ne obișnuisem, vizându-se, astfel, o mai largă cuprindere a existenței. Poate că nu întâmplător, în acei ani, G.G. scrie o poezie precum Vulturul: „Vultur răsucit în sine ca un melc/ în aerul disprețuit plutește,/ la dreapta și la stânga întâlniri­lor lui zădărnicite,/ cu ochii înroșiți de fermentarea zării,/ (...) cochilie de zbor pe care a sfă­râmat-o/ prea ampla liniște a firii/ sau vânătorul cel cu sângele-i armă”. Se celebrează pu­ritatea, altfel decât se făcea în epocă:„Din gât, din inimă, chiar din /feciorie pornesc cu­vintele/ răgușite, tandre, sfâșietoare,/posibile” (Imn cuvintelor). Iată, așadar, „marca”, „pe­cetea” inconfundabilă a „steliștilor”. Că și constelația Gutenberg, prin cotidiana sa a­-pa­riție, este subliniată, cu fiori, iarăși ne întoarce în trecut: „Tipărit cu iarbă proaspătă e ziarul,/ în formele lumii, în menghina florii, plin de roua ultimelor știri (...) Doar veștile se sa­crifică: un ospăț/ cu care zilnic ne-mbiem pe noi înșine./ Pământul mănâncă ziare până se satur㔠(ziarul). Și, fiindcă știm ce se publica în acele ziare, nu avem de spus decât că, du­pă ce pământul se satură, nu are decât și să crape!

S-a spus că poetul este un singuratic. Cu atât mai mult cu cât, azi, trăiește în „Amarul Târg”. Este o singurătate pe care și-o poartă ca pe o emblemă de preț, ca în prima tinerețe: „O, bucurie matură de-a fi singur!/Tu o închizi în ochii animalelor,/ o-ncercuiești în călima­ră,/ o faci să tremure-n grădină/ ca sunetul de clopot feminin” (Casă la țară). „Clopot fe­mi­nin” – iată o sintagmă poetică menită a-l singulariza în poezia noastră, chiar dacă, la pri­ma vedere, poezia de dragoste, așa cum este ea în manualele școlare, nu ne face să re­ve­nim asupra paginilor. În tot acest „ceaslov” liric,  o singură dată întâlnim clasica invocație: „Iubito, de ce atât de tare, de ce atât de tare/luminează dinții tăi?” (Lămpile). Și cu toate acestea, în respirațiile acestor poezii întâlnim versuri de o tandrețe fără seamăn, de o eleganță a spiritului, specifice, de acum, lui G.G.: „Și iată cum pornite/ să cucerească lumea/ după ultima modă/ treceau prin ani/ cu veșmintele-acordate/ ca un violoncel” (Femei) sau: „Femeia are sânii scăldați în vocale/ privește-o cu atenție” (Oprește-te). Firește, pentru a nu încărca spațiul tipografic renunțăm a mai da exemple.

În acele „definiții lirice” pe care le-am amintit sugestiile plastice duc la o în­ge­mă­nare a liricului cu picturalul. Numeroase poezii poartă  titlul generic  „Natură moartă”, cum este și aceasta: „Cu ajutorul culorilor aceste palide coerențe/gest angelic copiind ne­miș­carea/o floare oferită de geniul Facerii/ distinctă cuvânt cu cuvânt ”. De prisos să mai spu­nem că această aplecare spre artele frumoase poartă marca inconfundabilă a „ste­liș­tilor”, a lui A.E.Baconsky, Aurel Rău, Adrian Popescu....

Concizia poetică de care vorbeam mai înainte se lasă admirată și în poeme într-un sin­gur vers, iar Crinul este unul din numeroasele exemple: „Întâia sabie trasă din teaca argilei”.

Zeci de poezii din această antologie se numesc „Semn de carte”. Condensate, laco­ni­ce, de o virtuozitate specifică creațiilor lirice, aceste „semne de carte” nu întrerup universul liric, ci, parcă, ne dau răgazul de a face o pauză, însemnând locul pentru a continua lec­tura. Ele se constituie ca poeme de sine stătătoare. Iată doar două asemenea „Semn de carte”: „Din deșertul cerului/ o ciocârlie pescuită/ cu litere de ziar”. Și: „Au adormit pul­pele tale/ triste ca masa ca paharul/ de goale// degetele tale umplându-mi casa”. Rareori vom găsi poezii cu rime. Că acestea ar fi/ sunt de prisos o spune chiar poetul, nu fără o urmă de umor, de ironie: „Plouă atât de potolit/ o vrabie a ciugulit toate rimele”. Nu mierla, și nici rândunica  au „ciugulit toate rimele” ci banala, prozaica vrabie! Dacă astfel au fost ciugulite „toate rimele”, alții – scriitori chiar – au devastat lumea de frumuseți, de na­tu­ralețe, de demnitate. Și cine altcineva ar fi mai potrivit decât Eugen Barbu: „(...) ci neîncăpându-și în pielea tuciurie/ o stemă domnească un vultur/ atât de adaptat împreju­rărilor/ o aripă Nicolae cealaltă Elena/ pecete de naștere în vecii vecilor”.

O poezie a peisajului rustic, poetul fiind atât de fascinat de Transilvania, cum puțini au fost. „Cum să-ți imaginezi Transilvania fără bivolii negri?” se întreabă el în Bivolii; ori această poză, prim-plan al țăranilor văzuți de un om care știe să prețuiască un neam de ță­rani: „Suferă de prea multă vechime țăranii/ devin pitorești” (Țăranii).

Multe, iarăși, din poeziile sale se intituleaz㠄Etică”. El ne îndeamnă să revenim chiar la izvoarele acesteia: „A fi antic adică a fi/mai viu decât viii”, după cum tot astfel tre­bu­ie citită Basarabia: „Un crin inodor/ pe malul Prutului// mireasma lui/ rătăcește/ pe ce­lă­lalt mal”.

Gheorghe Grigurcu este un remarcabil poet chiar dacă prestația sa în domeniul cri­ti­cii literare l-a plasat în„avanpostul” acesteia, de unde duce – și va mai duce – aprige dis­pu­te literare. Așa cum scria regretatul Ștefan Aug.Doinaș, încă în 1970, „Gheorghe Grigurcu și-a găsit formula lirică proprie în peisajul poeziei noastre, absorbind atât de personal u­nele influențe , încât acestea nu mai pot fi indicate fără riscul asocierilor gratuite.

Peste ani, când i se vor citi fără prejudecăți poeziile, s-ar putea ca titlul Prefeței lui Al. Cistelecan, „Criticul și umbra lui”, să fie „răsturnat”, iar un/o  tânăr/tânără să polemi­ze­ze cu octogenarul, poate fi și nonagenarul Al.Cistelecan, cam în această manieră: „dacă Al. Cis constata, la începutul veacului, că notorietatea de poet a lui G.G. a fost una clandes­ti­nă, iată că poetul...”.