Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

CRITERION

de

Iulian BOLDEA

Ion Caraion și poetica negativității

 

Poet ce face parte din așa-numita “generație a războiului”, Ion Caraion s-a impus în pri­mul rând prin originalitatea universului său liric, prin pregnanța orizontului imaginar transcris în versuri neconcesive, abrupte, de o vigoare negativistă rar întâlnită în lirica noastră. Spiritul insurgent, atitudinea de frondă sunt prevalente în poemele lui Caraion, poet pentru care negația este o formă de adecvare cu propriile opțiuni estetice și etice.

În poemele lui Caraion sentimentul dominant e acela al angoasei, al unei disperări grele, cu reflexe apocaliptice, hrănită din deziluziile și dezamăgirile cotidianului și desena­tă în versuri contrase, cu o sintaxă frântă și cu imagini ce unesc concretețea și imaginarul sub semnul unei etici subiacente, o etică a neantului, a negativității. Drama existențială se transformă uneori în dramă a cunoașterii, cuvântul poetic nu mai poate “iscodi” tainele lu­mii, resimțind acut precaritatea sa gnoseologică, astfel încât, în fața “textului” lumii, poetul efectuează o lectură incompletă, cu fisuri și blancuri ale reprezentării.

Sentimentul deziluziei și al scepticismului agonal este dat și de existența eului liric într-un spațiu citadin, un spațiu claustrant, al neantizării halucinante, fapt subliniat și de cri­ticul Mihail Petroveanu, care observă c㠄Ion Caraion nu opune, în spirit tradiționalist, co­rupției urbane, puritatea regeneratoare a «vetrei». Ostilitatea față de peisajul de piatră și ciment este compatibilă cu atracția condiției citadine ca destin ireversibil. Soarta is­to­rică a omului se joacă, pentru poet, între pereții blocurilor și caldarâmul trecătorilor. Scenă a degradării și cimitir al speranțelor, orașul e în același timp sediu al resurecției po­sibile, așteptată într-o crispare de spasm al nervilor, sângelui, cărnii”.

Acuitatea percepțiilor se însoțește de o foarte limpede nevoie a reflexivității, me­reu contrazisă de realul imund și precar, în timp ce, în spațiul riguros delimitat al poemului, viziunea și ideea lirică sunt egal îndreptățite la existență estetică, sub semnul unei conștiințe exacerbate a derizoriului și efemerității ființei..

 Sentimentul morții e prezent și el în aceste texte ce alcătuiesc un scenariu existențial cvasimitic al unui eu liric marcat de angoasă în fața timpului și de scepticism deza­mă­git dinaintea alcătuirilor precare ale lumii. Clipa prezentă se preface-n scrum, iar inter­mi­tențele memoriei nu mai pot restaura un trecut tot mai insesizabil. Lucrurile singure, în i­mobilitatea lor solitară, rămân să măsoare fragilitatea ființei care se trece, în timp ce ilu­zii­le ei se spulberă una câte una.

Tristețea agonică a acestor poeme cu tentă expresionistă provine din imposibilita­tea perceperii înțelesului ultim, esențial al lumii, dar și din sentimentul lipsei de idealitate într-un univers dominat de materialitate, de reificare. De altfel, Ion Caraion este un re­prezentant al “antiliteraturii” și al “antipoeziei”, în sensul în care poezia și, implicit, litera­tura în înțelesul ei originar, de expresie orfică a frumuseților lumii, nu mai este de înțeles, de conceput într-o lume supusă anomiei, incongruenței, absurdului. Caraion înțelege poezia ca fractură, ca imagine contorsionată a unui univers în dezagregare, ca imersiune în spectacolul lipsit de noimă, grotesc al existenței umane macerate de război, moarte, an­goasă.

Punțile spre transcendent s-au retras, fiorul ascensional se preface în cenușă, ființa în­săși își pierde identitatea, conștiința de sine și de ceilalți devine mai curând un imperativ, o exigență asumată, decât o realitate. Criticul Cornel Regman definește în modul cel mai limpede identitatea lirică a lui Ion Caraion, “poet  al stării de criză (care) găsește o or­golioasă vocație în asumarea fără rezerve și fără iluzii a acestei condiții, poetice, dar și u­mane: singurătatea, dezolarea, neliniștea, spaima, dezgustul și revolta unei fibre morale ul­tragiate, vexate până la exasperare, ulcerate și macerate în vulnerabilitatea sa secretă, dar care – într-o fantastică ripost㠖 încearcă, prin poezie, o himerică revanșă de unul singur asupra întregului univers, desfigurând cu vitriolurile și supurațiile eului lezat fața rea­lului”.

Ion Caraion e, simplu vorbind, un poet al negativității în fața unei realități cu totul pre­care, ce are înțelesurile morale și existențiale răsturnate ori deturnate. Expresia sa liri­că e una a revoltei, a ripostei și a crispării.

Omul profilat pe cer, poezie apărută inițial în volumul omonim din 1945 este ex­trem de reprezentativă pentru vizionarismul de sens negativ al lui Ion Caraion, pentru a­ceastă lirică transcrisă în gama disperării și a deziluziei în fața absurdului existențial. Poezia este, în cele din urmă, o parabolă a umanului de o concretețe tulburătoare. Substra­tul alegoric este, aici, mereu pus în evidență de imagini ce se proiectează violent pe retina ci­titorului, imagini ce tulbură, uimesc, agresează, într-un registru al urgenței și al insurgenței: “Omul profilat pe cer avea umerii aspri, răniți,/ mersul înfricoșător și-un păr ne­gru, ierbos,/ crescuse enorm ca o zăpadă polară, ca o inundație marină,/ laolaltă cu mi­ne­re­urile pământului, cu sângele lui subteran,/ în care au putrezit rădăcini/ în care s-au înecat femei/ în care au venit să moară carbonizate păsările din fundul lumii;/ gonite din cuiburi și de pe vapoare,/ au venit să moară păsările Sudului.// Printre materii anorganice, printre viziuni sălbatice și plante/ mergea uriaș ca o mie de blocuri puse să meargă,/ ca o mie de soldați trimiși să se omoare,/ ca o mie de prizonieri întorși din război,/ ca o mie de muncitori chemați la fabrică”.

Sintaxa poetică e una eliptică, sincopată, tranșantă și dezarticulată, cu răsturnări de imagini și convulsii ale viziunii. Ion Pop observă, în acest sens, c㠓textul poetic va cu­noaște, deci, voite tulburări, discontinuități, sincope, o fragmentare  chemată să concentreze în notația punctuală, cu șocuri asociative de factură suprarealistă, dar și cu percutante accente reflexive, un puternic nod tensional, lăsând, pe de altă parte, suficient spa­țiu de reverberație imaginii (…)”.

Realitățile dezagregante ale războiului sunt surprinse liric printr-o suită de imagini, de secvențe în derulare aproape cinematografică. Halucinante, de o materialitate grea, cu linii frânte ale contururilor, lucrurile, ființele, gesturile au o paloare tragică, cu reflexe ale ab­surdului și iregularului: “Ne amenință frigul, fabrica mea și-nserează -/ o înserare cu ver­te­brele obosite și combustibil consumat./ Omul profilat pe cer venea din măruntaiele pă­mântului cu căldură,/ cu asasinate inedite, cu insule de cadavre plutind/ pe rezervoare de pă­cură de la un sat la altul.// El avea umerii puternici și vechi,/ inima grea ca o iarnă/ și niște ochi fantastici, niște priviri/ încărcate de miragii.// În dimineața brutală ca un pumn/ ploile au curs paralel cu sângele/ cu dragostea, cu bucuria, cu iarba./ O bucată de pâine uitată în coș/ o cale ferată pe unde nu mai vin trenuri/ o pensiune din care au plecat ferestrele/ un co­pil care se plimbă prin curte/ o mamă care nu mai poate să nască/ un stejar cu ghinda cafenie în palmă/ un continent de bucurie/ o pădure de pâini/ o armată de peșteri bărboase”.

Adept al frumuseții poetice necontrafăcute, al expresivității autentice, Ion Caraion con­figurează un text marcat doar de sinuozitățile și meandrele necontenite ale gândului, cu țâșniri de imagini și întretăieri de registre și tonalități dintre cele mai diverse, fapt remarcat și de criticul Ion Pop: “textul poetic va cunoaște, deci, voite tulburări, discontinuități, sincope, o fragmentare chemată să concentreze în notația punctuală, cu șocuri asociative de factură suprarealistă, dar și cu percutante accente reflexive, un puternic nod tensional, lăsând, pe de altă parte, suficient spațiu de reverberație a imaginii (…)”.

Nici finalul poeziei nu aduce vreo notă de idealizare a existenței. Războiul, cu am­prenta lui tragică, absurditatea unei existențe în care reificarea ia locul gestului natural iar me­canicul se suprapune în mod grotesc naturalului, sunt realitățile ori ipostazele ființei e­vo­cate aici, în ultima parte a poemului, în versuri abrupte, cu sintaxa sincopată, mustind de materialitate grea, o materialitate din care orice fărâmă de ideal pare cu totul exclusă: “O­mul profilat pe cer s-a uitat în pământ/ - pământul semăna cu toamna -/ «Dărâmați o­rașul acesta,/ în care nimic nu mai e sigur» -/ spuneau trecătorii uitându-se-n urmă.// A fost o seară tulbure. Departe/ s-au auzit mitraliere. Veneau/ Pe brânci!/ În coate!!/ Acuma!!!/ - Di­mineața ca o sârmă ghimpată/ s-a oprit în pieptul omului profilat pe cer.// El se uita în pă­mânt/ pământul semăna cu toamna -/ și nu mai vorbea nimeni.// Pe urmă, târziu, s-au auzit mitralierele în oraș…”.

Poezia lui Ion Caraion are, așadar, o structură ce reflectă, la nivelul textului liric, structurile “textului” lumii. Convulsiilor istoriei, anomiei unui timp nerăbdător și agonic le corespunde o structură lirică fragmentară, cu echilibrul fisurat și cu orizontul imagina­rului plasat în registrul grotescului și al aleatoriului. Cum remarca Eugen Simion, “poemul i­rită, exasperează ca o dantură superbă din care au fost smulși câțiva dinți”. Este, în cea mai pură experiență a literaturii moderne, o poezie antilirică, neconvențională, în care violența imaginilor și tonalitatea de o gravitate esențială redau atmosfera absurdă a omului contemporan, a cărui condiție stă între iluziile unei fericiri obligatorii și pecetea timpu­lui devastator.

Vizionarismul unui astfel de poem este, cum se poate observa, un vizionarism întors, minat de deceptivitate și de angoasă. Semnele istoriei, strânse într-o percepție ha­lu­cinantă, își așază amprenta lor dramatică asupra ființei. Tensiunea ce domină întregul poem este tensiunea unei voci lirice pentru care lumea nu mai ascunde nici o iluzie, pentru care universul nu mai are nici o aură mitizantă.