Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (464) Iunie 2004

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

Cum se face o potcoavă

 

 

Numărul 4/2001 al revistei APOSTROF intitulat În lumea taților mi-a revelat un pro­zator, de care habar nu aveam.

 

„Și ce meserie a avut tatăl dumitale? Fierar. Cum adică fierar?

Fierar potcovar, zic. Și tatăl lui ce-a fost? Tot fierar, ca și fratele tatei. «Formidabil». Nu știu ce i se părea formidabil. Și ce făcea tata? Făcea, îi spun eu, tot ce ține de par­tea metalică a carelor și săniilor țărănești, făcea potcoave de cai și de boi și tot el pot­covea. Și te uitati cum lucrează? Nu mă uitam, zic, îmi cerea să-l ajut, trăgeam la foi, învîrteam manivela la bormașină, ungeam cu păcură osiile căruțelor, uneori e­ram al doilea ciocan la nicovală cînd fierul era scos incandescent și moale și trebuia pre­­lucrat repede. Îți mai amintești cum se face o potcoavă? Bogza parcă era neîncre­zător și vroia să se convingă că nu fabulez. I-am descris pas cu pas cum se face potcoava de cal (cea de boi e diferită și mai puțin interesantă). Formidabil! Îți plăcea să lu­crezi cu el? Nu, zic, era repezit și își pierdea răbdarea dacă nu prindeai repede ce e de făcut. Și avea și mîna grea...”

Nu prea înțeleg nici eu de ce se tot mira Geo Bogza că necunoscutul care îl oprise pe stra­dă și despre care aflase doar că aducea un mesaj din partea lui Al.Mirodan din Israel a­vusese un tată și un bunic fierar. În 1987, când are loc întîmplarea, nu mai eram în țară. dar eu aș fi avut, cu adevărat, motive să fiu uimit. Mesagerul revenit în România la trei ani de la emigrarea sa, era un prieten. Nu știam, însă, atunci, cum nu știam nici în 2001, că era ne­pot și fiu de fierar.

Formidabil!, exclamam, la rîndu-mi, cu o întîrziere de peste un deceniu. Povestea nu o știam, povestitorul se revela, și el, necunoscut.

*

Pe Leon Volvoci l-am întîlnit spre sfîrșitul anilor '70. Am „conectat”, cum se zice, in­stan­taneu. Locuia la Iași, ne scriam, uneori, ne vedeam cînd venea la București. Ne-am a­pro­piat, prietenii mei, unul cîte unul, aveau să-l adopte și ei. Mă cucerise delicatețea, ușor re­tractilă, cu care se apropia de oameni, calmul, logica stenică a reacțiilor sale mereu echilibrate. Cînd mi-a trimis, în 1979, cu dedicație, Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900, din al cărui co­lectiv de autori făcea parte, știam deja că istoricul li­terar este un om de litere de o largă deschidere inte­lectuală. Textele sale se distingeau prin acuratețe și pre­cizie, dar economia frazei nu livra doar informa­ția esențială, atent verificată. Sub haina de istoric se re­vela un lector acut, original, care știe mult mai mult de­cît spune. Volumul său de debut „restrîngea” o ex­celentă teză de doctorat într-o expunere condensată și limpede a unei teme fascinante: Apariția scriitorului în cultura românească. Îmi dăruise cartea cu întîrziere, dovadă că în anul apariției nu eram în legătură sau legătura era doar incipientă. Dedicația spune: „o carte din ‘76 dăruită în lunga vară fierbinte din ‘82.”

Vara lui ‘82 fusese pentru mine, într-adevăr, fierbinte și lungă, deși Leon încercase să mi-o amelioreze. În decembrie 1981 apăruse în revista „Familia”, prin grația absenței din țară a redactorului șef, interviul pe care mi-l luase Gheorghe Grigurcu și care de­clan­șase turbarea dresorilor din Circul Puterii. Devenisem centrul unui adevărat linșaj de pre­să, pasat cu plăcere dintr-un colț în altul al arenei în care se amuzau, scrîșnind, ciomăgarii de la Săptămîna, Luceafărul, Flacăra. Lătratul național-stalinist avea drept scop nu doar să compromită și să amuțească o voce care se separa de cor, ci să silească alogenul a-și da, în sfîrșit, seama că a venit momentul să-și ia traista în spinare.

În tăcerea de ghiață a societății totalitare chiar și căderea unui ac pe podea este per­ce­pută ca un dezastru, spunea Marry Mac Carthy... În 1982 nu știam că, pînă la urmă, „va veni o sear㔠și voi pleca și eu, cum scria Fundoianu, nici că voi ajunge cîndva, la Bard Colle­ge, coleg cu cea care scrisese peste ocean memorabila frază despre o lume pe care o cu­noscuse doar indirect prin martori și lecturi.

Prietenul din Iași se decisese să ofere „extrateritorialului” trădător și cosmopolit, cum mă numea presa de gang partinic, un subterfugiu favorizînd sedentaritatea, re-„în­scă­u­narea” pe scaunul de la masa de scris. Cum dialogul cu trîmbițele oficiale nu era posibil, îmi propunea să dialogăm noi doi, epistolar, și astfel, cum s-a și întîmplat, să ajung la dialo­gul cu mine însumi.

Intenția evident terapeutică era subminată, însă, din start, de tematică. Greu de gă­sit o mai nepotrivită temă de liniștire ca „problema evreiască”, cu inevitabilul ei leit-motiv, mi­zerul și morbidul antisemitism. O temă redundată și insolubilă.

Biografia nu mă prea ajuta nici ea să glumesc cît aș fi vrut cu vechiul și mereu reite­ratul „ghinion”. Apăsătoare lecție de zădărnicie, s-ar spune, reciclată și fără rost.

Am răspuns, totuși, întrebărilor. Ca să nu dăm Poștei Române și Instituției care o și ne supraveghea prea multă bătaie de cap, Leon prelua, în tranșe, textul, la fiecare venire la Bu­curești. N-a trecut prea mult timp înainte ca intervievatorul să renunțe el, brusc, la se­den­taritate: se decisese să emigreze. Un șoc, într-o vreme plină de șocuri, în care nu mai a­veam dreptul la uimire. Leon lua cu el pe o cale ocolită și „potcoava de cai morți”: dactilograma dialogului nostru.

„El n-a vrut să audă niciodată de ideea de a pleca din locul lui”, își amintește fiul despre tatăl său. Nici istoricul literaturii române Leon Volovici nu la plecare se gîndise, de­sigur, cînd s-a apucat de studiul limbii și literaturii române. „Eram de-acum în anul IV la Filologie cînd a mai făcut o ultimă încercare de a mă recupera”, povestește israelianul de azi despre fierarul nemulțumit, desigur, de incerta profesie a fiului. „M-a luat deopar­te, să nu ne audă mama, și mi-a propus să renunț la studii — tot nu rămîi cu o meserie din ce înveți tu acolo — și să vin să lucrez cu el. Îți dau 15 lei pe zi, mi-a spus, convins că e greu de rezistat la o asemenea ofertă.”

Nu prea vedeam cum s-ar descurca filologul în noua situație. Dacă știam că e fiu și ne­pot de fierar, mi-aș fi imaginat, probabil, mai ușor că nu se va lăsa învins de trauma dislocării, de deposedarea lingvistică sau de presiunea haotică a supraviețuirii, în țara din care, cu mii de ani în urmă, se exilaseră sau fuseseră alungați strămoșii nu se mai știe cît de strămoși. O reală și stenică surpriză, recunosc: Leon Volovici își schimbase, rapid, „te­ma” de activitate și dovedea, tot rapid, și în noul domeniu de cercetare, seriozitatea, dis­cer­nămîntul, stăruința, integritatea pe care le știam prea bine. Nu renunțase, însă, nici la ve­chile preocupări. Nu mică mi-a fost uimirea primind în 1987, când eram deja la Berlin, e­seul Norman Manea and the Rumanian Jewish Renaissance, publicat în foarte buna re­vistă londoneză Jewish Quarterly. Renaissance? Despre ce „Renaștere” putea fi vorba într-o țară pe moarte? Autorul se referea la treptata „întoarcere” a scriitorilor români de ori­gine evreiască (a huliganilor, aș spune azi), la tensiunile „identității” lor complicate, me­reu pusă în chestiune. Nu era vorba, subliniase, de o „înregimentare” iudaică, ci, adesea, cum era și cazul meu, de o marcată, specifică sensibilitate, de alienare, de predispozi­ția analitică și dubitativă, de conștiința marginalizării și a excluderii. Pînă la urmă, „a noble disengagement from any form of vulgar aggressiveness, social or moral, from routi­ne and ossification — a revulsion at conformism that becomes fertile ground for anomalies.” După ce analizase proza pe care o publicasem în țară, criticul se referea și la dialo­gul nostru epistolar din 1982-1983, în care vorbisem despre generația mea fracturată, care nu apucase să dețină o solidă tradiție, deci nici șansa de a se distanța de ea în cunoștință de cauză. Cita, în încheiere, ceea ce spusesem despre relația dintre etic și estetic. Confrun­tarea „Atena versus Ierusalim” concentra, într-adevăr, întrebările care mă obsedaseră me­reu, dar și „conflictele și contradicțiile” existenței mele. „Spre această duală sursă de întrebări insolubile nu cred că voi înceta vreodată să revin,” preziceam în 1982.

O întîmplare mai curînd hazlie precedase surpriza londoneză. Într-o vizită la Paris, a­junsesem la o festivitate a editurii Belfond. La un moment dat, Edgar Reichman, pe care tocmai îl cunoscusem, m-a prezentat doamnei Marianne Veron, care conducea o nouă co­lecție de proză internațională. „Român? Scriitor român? Nu știu nimic despre literatura ro­mână”, a răspuns, degajată, editoarea, îndepărtîndu-se, dar întorcându-se, imediat. „Oh, ba da, știu ceva. Am primit acum câteva luni de la un domn din Israel traducerea în fran­ceză a unei povestiri de un autor român. O povestire extraordinară. Am trimis-o tuturor prie­tenilor mei. Se numește Puloverul.”

   „Perfect”, a replicat, animat, Edgar Reichman. „Ia­tă autorul! Aici, în fața dumitale.” Nu era nevoie ca e­ditoarea să-mi confirme numele expeditorului și tra­du­cătorului.

   Nu doar evidenta fidelitate afectivă operase în ambele împrejurări, ci și un spirit intreprînd și chiar „managerial”, aș zice, pe care deloc nu îl bă­nuiam și care avea să rodească, în anii următori, în ac­țiuni culturale româno-israeliene, cum ar fi „Cercul li­terar de la Ierusalim”, „Premiul Sebastian Costin”, „Ca­ietele Fundoianu” sau, pur și simplu, în relațiile de dialog și colaborare permanentizate cu instituții și per­soane din mediul universitar și cultural-politic al Ro­mâniei post-comuniste.

*

În cele două decenii de cînd Leon și Hania și copiii lor au devenit israelieni ne-am re­văzut de mai multe ori la Ierusalim, o dată la Budapesta, de două ori la New York. Timpul se dovedea, de fiecare dată, prea scurt pentru cîte am fi avut de recapitulat și comentat. Îl regăseam mereu egal cu sine. Auster și prevenitor, informat, glumeț, obosit, disputat de multe proiecte dar niciodată panicat. Refuza băutura sau mîncarea sau cheltuiala ex­cesivă, ca orice alt exces, de altfel. Încheierea scrisorilor sau dedicațiilor sale pe cărți și ar­ticole era totdeauna lapidară.

În 1999, Leon m-a intervievat, vreo 6 ore, în cadrul unui program de înregistrări vi­deo, inițiat de The Jerusalem Literary Project, o instituție privată care alcătuiește o ar­hivă de interviuri filmate, cu cei mai importanți scriitori evrei contemporani. Părea un fel de partea a doua, orală, a interviului scris din 1982-1983 și ne-am și gîndit, la un moment dat, la un volum în care să adăugăm textului de atunci transcrierea convorbirii de peste a­proape două decenii și, eventual, și cuvîntările rostite la seara ce mi se dedicase la Tîrgul de carte din Ierusalim, tot în 1999. Deși am izbutit, până la urmă, transcrierea, proiectul vă rămîne, bănuiesc, ca multe altele, pentru o posteritate inexistentă.

La finele acelei seri omagiale, Leon îmi reproșase că nu am amintit, în scurta mea cu­vîntare de răspuns, de colegi și prieteni de generație literară, dintre care unii se aflau de față. I-am replicat că, pur și simplu, nu mi se păruse oportun, la un eveniment des­fășurat în engleză și nu în românește, dar am rămas, totuși, pe gînduri, surprins,  ca de a­tîtea alte ori, de înțelepciunea și atenția generos distribuite ale interlocutorului. L-am putut urmări, adesea, în acești ani, pe Leon în rolul de înțelept conciliator al unor conflicte sau neînțelegeri între prieteni și nu numai. Misiunea i se potrivea, datorită unei delicate di­plomații de pacificare cu care opera între cele două fronturi, dar și în interiorul fie­căruia, ținînd cont de inerentele deosebiri de temperament și interese, de vanitățile, frustrările, preconcepțiilor fiecăruia. I-am admirat, de asemeni, nu doar implicarea în dramele unor prieteni risipiți prin lume, ci, mai ales cumpănirea, echilibrul dintre afecțiune și de­tașare. Rămînea el însuși, oricît consum afectiv presupunea împrejurarea.

Un soi de „insensibilizare” a sensibilității? Portretul tatălui fierar ar putea oferi su­ges­tii. „Evita scene sentimentale, nu a plîns niciodată la o înmormîntare, nici la cea a pă­rinților lui, nici a fiului lui cel mare. Nu conducea niciodată pe cineva la gară pentru că detesta pupăturile de rămas bun... Cînd a fost înmormîntat cu mulți ani în urmă în cimitirul evreiesc din Iași, am intrat, dintr-un impuls inexplicabil, în camera mortuară unde doi bărbați îl spălau să-l pregătească pentru înfășurarea în lințoliul alb. L-am priovit și am rămas șocat de expresia de mînie de pe chipul lui, parcă indignat de u­milința la care e supus. La ieșire, în dreptul unei ferestre, m-am văzut oglindit — speriat să descopăr că, brusc, am început să semăn cu el, cu aceeași expresie a omului frustrat că nu e capabil să plîngă la înmormîntări.”

Mi-ar fi greu să uit, totuși, atenția solidară și gingașă cu care Leon a participat la în­mor­mîntarea tatălui meu, la Ierusalim, cînd numai brav nu mă arătam. Nu mă mai mira, în­să, că ar dori să scrie o carte despre Kafka, cum îmi mărturisise cîndva.

O regretabilă neînțelegere de acum cîțiva ani avea să ne arate că valența adolescen­tină a oricărei prietenii se confruntă, inevitabil, cu momente de criză, depășite de premiza reînnoită a consimțirilor care definiseră dialogul și pe care și sincopele senectuții îl recon­fir­mă, pînă la urmă. „Nu mai pot să mă supăr pe prieteni, pentru că nu mai am timp să mă împac” spunea Paul Georgescu, cînd era la vîrsta dintre vîrstele noastre... Într-adevăr, timpul are tot mai puțină răbdare cu noi și nici noi nu prea mai avem multă răbdare cu noi în­șine.

*

Cum poți lucra zi de zi la un institut israelian care se ocupă, masochistic, de stu­di­erea antisemitismului?...

M-am gîndit adesea la Leon în această postură și mai ales de cînd ne-am trezit, după 1989, „asociați”, ca parte a unui nou monopol evreiesc, cel „al suferinței”, de data asta, îm­potriva căruia bunii antimonopoliști autohtoni n-au întîrziat să tot reacționeze.

Întrebarea mi-a revenit recent, citind o stupefiantă recenzie la un volum de memorii al Monicăi Lovinescu, prezentată drept Supremă Autoritate Papală în Vaticanul parizian al exilului românesc. Cartea abundă în sumare execuții ideologice, condimentate de in­tem­peranțe umorale și de șușotelile veninoase ale colportajului non-stop — un involuntar ta­blou post-comunist penibil al exilului și al dizidenței românești. Ca mai toată presa din țară, recenzia trimitea, însă, volumul, fără timbre, spre Panteonul național al literele, fo­losind prilejul și pentru a mă demasca drept polițist-profitor-procuror, doar pentru că scrisesem, excesiv de prudent, de altfel, acum mai bine de un deceniu, tot o recenzie și tot la niște memorii, ale lui Eliade, însă, în care discutam angajarea sa politică legionară.

La capătul unei laboriase cercetări, Leon publicase și el la începutul anilor 90, în en­gleză și în românește, o carte „condensat㔠și esențială, intitulat㠄Ideologia naționalistă și 'problema evreiască' în România anilor '30.”

Pe coperta ediției românești, autorul definea premiza proiectului său: „Datorită ta­buizării subiectului după 1948, ca și, în genere, a istoriei moderne a comunității e­vreiești din România (cum s-a întîmplat, de altfel, în tot estul Europei), mișcarea de idei din România a fost aproape total lipsită de o e­xa­minare lucidă și responsabilă a problemi antisemitismului. Voința de a o face acum, în noile îm­pre­jurări, fără complexe și fără teama de a afecta 'imaginea României', mi se pare o probă a unui climat intelectual normal și a unei culturi mature.” Ultima propozițiune a ultimei pagini exprimă conclu­zia, plină de învățăminte, a cercetării: „O «afacere Drey­fus» în România în anii ‘30, nu e de imaginat.”

   Temeinică, sobră, nuanțată, analiza lui Leon Vo­lovici considera, în final, c㠄dintre intelectualii ro­mâni dintre cele două războaie, antisemiți extremiști au fost puțini, dar atașamentul la o anumită idee de conștiință național㠗 în care exista, u­neori latent, o percepere a evreului ca străin și, în a­numite împrejurări, ca dăunător sau periculos — este o caracteristică a majorității. De aceea nu întîlnim prea mulți intelectuali care să fa­că din respingerea discriminării evreilor, în momentele cele mai critice, cauză a lor, pe care s-o apere public. Da, o generală renaștere morală de tipul „afacerii Dreyfus” nu prea era de imaginat în România anilor '30.

Cum ajunsese filologul de la „apariția scriitorului în cultura român㔠la convulsiva „te­mă evreiască”, cum ajunsesem eu de la obsesia „universalist㔠a tensiunii dintre etic și es­tetic la dialogul nostru epistolar din anii '80, centrat pe aceeași temă, în ciuda suspiciunii și chiar a unui soi de aversiune „anti-tribal㔠cu care o priveam? Cum de ne-am „potco­vit”, amândoi, cu astfel de belea, evacuați în „fundătura” cu indicatoare de traseu atît de pu­țin ispititoare precum antisemitism, holocaust, elitism xenofob? Cum să înfrunți ci­ni­cul joc politic care manipulează adevărul, cum să spulberi clișeele, reînviate de mereu altă con­junctură? Nuanțare, distanțare, controversă civilizată și obiectivă?... Ți se pune lațul de gît.

Și măcar de am confrunta antimonopoliști sau anticapitaliști sau antisemiți adevă­rați... Ar fi suficient de studiat opiniile elitei românești după 1989 despre Antonescu, e­vrei, unguri, holocaust, Gulag, America, pentru a constata variațiile năucitoare ale retoricii publice. Cazul Vadim Tudor, după o „iluminare” pre-electorală, din antisemit cu acte filosemit transcendent și idealist este doar extrema grotescă a unei situații mult mai ample. Vorba veche „m-am săturat de lichele, mi-e dor de o canalie” vine spontan în mintea oricărui martor obiectiv. De n-ar fi frica de împlinirea prea rapidă a dorinței...

Am putea considera, oare, și azi, că perceperea evreului drept „străin și, în anumite îm­prejurări, dăunător sau periculos” ar fi o „caracteristică a majorității?” Nici azi nu par să fie „prea mulți” intelectualii sensibili față de latenta sau fățișa ostilitate contra evreilor, ga­ta să facă din respingerea clișeelor și pulsațiilor antisemite o cauz㠄pe care s-o apere public.” În ciuda evidentelor diferențe față de trecut, o „afacere Dreyfus” în România pare, și azi, greu de imaginat... Afară de cazul că ar deveni condiție preliminară impusă de Comunita­tea Europeană sau Departamentul de Stat pentru admiterea României ici sau colo sau din­co­lo în cancelariile mondiale.

Cum poți, ca evreu, lucra, zilnic, la un institut care studiază antisemitismul?!... Și cum poți trăi într-un Ierusalim în care nu știi dacă autobuzul în care pleci la sau vii de la In­stitutul pentru studierea antisemitismului nu este, cumva, noul caz livrat insolubilei „teme”?

Aruncînd, poate, în fiecare zi, la plecare și la venire, o potcoavă peste umăr, pentru a stimula complicitatea norocului?

*

„Mama era intrigată cît de ne-evreiască, după părerea ei, era firea bărbatului ei,”, citim în textul din 2001 în revista Apostrof, despre tatăl-fierar și fiu de fierar, de care au­torul mărturisește, surprins, că reușește „tot mai greu” să se distanțeze.

„Anti-modelul” tatălui îi sugerează, se pare, la bătrînețe, paradoxale înrudiri. O secvență față de care Leon Volovici nu-și ascunde perplexitatea îmi transmite și mie, măr­tu­risesc, frisonul care ar fi să-și caute abia numele în arhivele de psihopatologie ale „con­spi­rației mondiale”, capitolul Monopolul suferinței: „Evoluția postumă a imaginii lui mi-o explic și prin amintirea unui detaliu din comportamentul tatei căruia multă vre­me nu i-am dat atenție. S-a întîmplat de cîteva ori să fie invitat la cîrciumă de țăranii care țineau să-l cinstească pentru încheierea vreunei lucrări mai importante. Se în­tor­cea acasă beat criță, cu fața zîmbitoare și predispus spre gesturi tandre, atît de neo­bișnuite firii lui. Apoi începea să plîngă, cu capul pe masă, și nu era posibil să scoți vreo explicație de ce plînge. Încerca să răspundă, nu cred că știa nici el de ce, și începea să plîngă și mai tare... Iar acum trebuie să mă descurc eu cu această întrebare: oa­re de ce plîngea atît de amarnic, ca un copil rămas orfan?”

 

New York

februarie 2004