Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (464) Iunie 2004

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

ISPITAREA SFÂNTULUI ANTON, după Gustave Flaubert

(Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște)

ANTIGONA LA NEW YORK, de Janusz Glowacki

(Teatrul de Stat din Oradea — Trupa „Szigligeti”, secția maghiară)

ALEX ȘI MORRIS, de Michael Elkin

AM ANGAJAT UN UCIGAȘ PROFESIONIST, de Aki Kaurismaki

(Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, Secția germană)

 

 

Realism subiectiv – realism halucinatoriu

 

ISPITAREA SFÂNTULUI ANTON

după Gustave Flaubert

Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște

Traducerea: Mihai Murgu

Regia artistică: Mihai Măniuțiu

Decoruri: Valentin Codoiu și Mihai Măniuțiu

Costume: Valentin Codoiu

Distribuția: Corneliu Ji­pa (Sfântul Anton); Adina Stan (Ammonaria); Ra­reș Budileanu  (Hilarion; Satana); și Ște­fan Cepoi, Liviu Cheloiu, Sorin Io­nes­cu,Vitalie Ursu, Ilie Iordan, Anca Loghin, Silvia Gâscă, Simona Saiu, Irina Melnic, Lau­ra Vasiliu, Maria Nicola, Rădița Roșu, Geo­rgiana Mazilescu (toți în mai multe ro­luri)

Data premierei: 4 aprilie 2004.

 

Încă din primele luni după decembrie 1989, am prins o oarecare reticență, dacă nu chiar teamă, față de spectacolele de teatru, ca să nu mai vorbesc de emisiunile de televiziune, cu subiect religios. În loc să recunoască, asemenea unui țăran din Letca Nouă, intervievat nu demult la PAX tv „obișnuiți cu regimu' vechi, cu comuniștii, ne cam debarasasem de credință”, șefii instituțiilor ce produceau sau chiar mai produc în chip inflaționist astfel de spectacole ori de emisiuni, voiau să ne arate că alta aveau ei în sufletul lor, că în fondul lor intim erau cucernici nevoie mare. Așa că au înlocuit la repezeală triumfalismul politic cu unul pretins etic și religios ce transforma ceea ce se cuvenea a fi prilej de autentică trăire interioară în defilare și retorică imagistică și verbală inadecvată.

În Duminica Floriilor, am mers la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște tocmai spre a urmări un spectacol cu subiect religios, Ispitirea Sfântului Anton. Aveam suficiente motive să cred că ceea ce voi vedea acolo nu va suferi de demonstrativism și lipsă de autenticitate. O primă garanție era reprezentată de în­săși semnătura regizorului Mihai Măniuțiu. Sta­tu­ra lui artistică și intelectuală, dar și o izbândă an­terioară cu Experimentul Iov, remarcabilă mon­tare a Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, în­sem­nau argumente că ceea ce voi vedea la Târ­go­viște nu va fi numai o simplă demonstrație de solemnitate comemorativă, nu-mi va amputa emoția, nu va fi doar prilej de sentimentalis­m pios, nu va afecta sensibilitatea metafizică a spectatorilor. Măniuțiu e un profesionist de­săvârșit, care nu face decât ceea ce știe cu adevărat să facă, Regizorul nu pornește la treabă doar atunci când se simte perfect documentat. E un ardelean adevărat ce evită lucrul de mân­tu­ială. Mă atrăgea apoi textul, purtând girul sem­năturii lui Gustave Flaubert. Profesorul de li­teratură franceză care sunt știe că La Tentation de Saint Antoine nu figurează printre cele mai cunoscute (populare) scrieri ale marelui scriitor. La vremea publicării sale mereu amânate (scrierea a cunoscut câteva variante elaborate în intervalul 1846-1869-1873), textul acesta a avut de întâmpinat destule atitudini ostile. I s-a reproșat absența planului, s-a spus că de­ducția ideilor sever urmărită nu-și află parale­lismul în înlănțuirea faptelor. Au fost voci care au acuzat scrierea de lipsă de dramatism, în ciuda existenței unei schelării dramatice im­posibil de negat. S-a mai spus că piesa s-ar situa la polul opus realismului din Doamna Bovary bu­năoară. S-a omis a se băga de seamă că și în Doamna Bovary și în Educația sentimentală, Flaubert se slujește de ceea ce poeticienii de azi nu­mesc un realism al punctului de vedere. De altfel, în urmă cu ceva vreme, un critic de valoa­­rea lui Marcel Raymond identifica în Ispitirea Sfân­tului Anton existența unui „realism su­biectiv” ce ajunge, am putea spune, până la li­mita realismului halucinatoriu. Să mai a­min­tim că un poetician de talia lui Paul Valéry i-a de­dicat acestei piese ce, în mod ciudat, și astăzi e doar amintită în grabă de cursurile universi­tare de literatură franceză, o întreagă carte.

În mai toate studiile critice care se apleacă asupra piesei acesteia poate prea lungă pentru cititorul și spectatorul extrem de grăbit din ziua de azi, se citează o afirmație a lui Flaubert potrivit căreia Ispitirea Sfântului An­ton „este opera întregii mele vieți.” Prefațatorii gră­biți suprapun afirmația timpului pe care i l-a luat lui Flaubert stabilirea formei definitive a textului. Dar iată că în prefața la excelenta e­diție critică Flaubert apărută în 1979 la Editura Univers, Irina Mavrodin observă că respectiva a­serțiune e „un cuvânt profund ce se referă fără în­doială nu numai la o cantitate de timp materi­al, ci, în primul rând, la faptul că această mereu re­făcută, timp de o viață, experiență creatoare, este Creația însăși, ca experiență totală a vieții. „Examinând creația lui Flaubert ca tot coerent, I­rina Mavrodin îi rezervă piesei „o poziție strategică centrală în raport cu celelalte opere pentru că le dublează în timp, se construiește în timp, paralel și în opoziție cu ele.” O altă cer­ce­tătoare atentă a scrisului lui Flaubert, regretata Sil­via Pandelescu, se întreba pe bună dreptate-„Oare e exagerat să vedem în Educația senti­men­tală, pe de o parte, și în Ispitirea, de cealaltă, alte fețe, antitetice, ale aceleiași teme fun­damentale, în narabilitatea ei pragmatică și sim­bolică? Educația devine experiența asu­mă­rii eșecului inevitabil, pe același plan al dra­gostei, conștiința opțiunii posibile numai între com­promisul împăcării cu realitatea și absolutul unei trăiri platonice. Iar Antoine, cel ispitit în schivnicia lui își împlinește educația în perspectiva aceluiași absolut, confruntat cu viziunile tuturor satisfacțiilor relative și trecătoare.” Tot în studiul introductiv menționat mai sus, I­rina Mavrodin observ㠄construcția și totodată de­construcția care este Ispitirea Sfântului An­ton se realizează prin juxtapunerea de tablouri dialogate sau nu. ” Mai departe, autoarea no­tează c㠄ideea însăși de tablou o presupune pe cea de materialitate, iar cea de viziune, ca ta­blou cu caracter subiectiv,halucinatoriu în ca­zul de față, pe cea de imaterialitate. „Irina Ma­vrodin face referință la studiul Tăcerile lui Flaubert din Figures I (Seuil, 1966) în care Gé­rard Genette arăta că scenele imaginate de eroii din Doamna Bovary sau din Educația sentimentală au același grad de materialitate, de prezență intensă, ca și cele ce aparțin cadrului obiectiv. „Or, după noi — adaugă Irina Mavrodin — observația, care poate fi extinsă la toate celelalte opere, se verifică și în Ispitirea, unde, prin același procedeu, (remarcat de Genette) al folosirii acelorași timpuri verbale atât în ta­blourile obiective cât și în cele subiective (vizi­uni,halucinații), acestea devin la fel de material prezente, distincția obiecti/subiectiv ne­mai­o­pe­­rând nici aici datorită unei scriituri care o a­bolește. „În sus-menționatul studiu din Figuri, Genette chiar notează c㠄scriitura flaubertiană mizează, prin mijlocirea ecranului reprezentării verbale, (pe cel tactil, îndeosebi) ale pre­zenței materiale.”

Am insistat asupra acestor considerații teo­retice nu din subiectivism filologic, ci pentru că mi se pare că avem în ele formulate înseși pre­misele spectacolului cu care, iată, încă o dată, se poate mândri Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște. Ștergerea frontierelor dintre o­biectiv și subiectiv, dintre lumile reale și cele i­ma­ginare, dintre aievea și părelnic, înseamnă cheia de acces de care se slujesc nu doar regizo­rul Mihai Măniuțiu, ci și scenograful Valentin Co­doiu și foarte tinerii actori târgovișteni în ve­de­rea făuririi unei ideograme teatrale coerente și îmbelșugată vizual. Narând cu claritate și, cel mai adesea, cu emoție întâmplările și viziunile cărora trebuie să le facă față Sfântul Anton spre a-și dovedi smerenia și a-și păstra credința, înfățișând o lume creată de un Dumnezeu în delir și ispitirile diavolești, spectacolul se dorește a fi unul vibrant și cerebral deopotrivă, comunicând cu spectatorii într-o orchestrație subtilă, ce atinge frecvent nivelul oratoriului tra­gic. Neîndoielnic, montarea e fundamentată pe un amplu și serios proces de documentare. Se cuvine însă imediat precizat că spectacolul a­re calitatea fundamentală de a fi o exegeză a o­pe­rei flaubertiene, nicidecum a bibliografiei a­cesteia. Regizorul a operat drastice modificări în intimitatea textului, i-a înlăturat acele elemente ce-l făceau nițeluș cam prea stufos, dar nu i-a afectat esența fiindcă a reținut și valorificat într-o combinatorică adesea admirabilă a­cele replici și didascalii prin îngemânarea cărora muzica secretă a compoziției flaubertiene își păstrează în montare întreaga expresivitate, mo­delul inspirator inițial, cel reprezentat de un ce­lebru tablou al lui Brueghel — putând fi in­dentificat în barochismul bine temperat al multor imagini.

Legenda spune că Sfântul Anton s-a născut în Egipt în jurul anului 250, după Christos. Primul tablou al piesei lui Flaubert se petrece în Tebaida, pe culmile unui munte. În Despre îngeri, Andrei Pleșu scrie că dacă deșertul e locul unde fugi de lume, „pustnicia pe munte adaugă temei singurătății câteva note caracteristice; dacă deșertul simboliza întinderea oarbă a lumii, muntele e, prin definiție, o regiune centrată. A sta în munte e a te situa în centrul universului manifestat pe verticala unei axe care îngăduie accesul la toate nivelurile ființei. „Mai departe, Andrei Pleșu adaug㠗 „Autarhia solitară a înălțimii e o emblemă a neatârnării, a li­ber­tății, a necondiționării. „La începutul specta­co­lului, îl vedem pe Sfântul Anton, interpretat de Corneliu Jipa, cu barba încâlcită, înveșmântat în alb, pradă îndoielilor, viziunilor și imagi­nilor, față în față cu ispitirile de tot felul la care îl supune Diavolul. El trebuie să înfrunte „răzvrătirile cărnii”, ispita banilor, a trufiei — „întregul popor te admir㔠—, a simțurilor. Îi spune Hilarion — „Au venit toate Păcatele Capitale. Dar bietele lor tertipuri au dat greș în fața unui sfânt ca tine. ” Tertipurile, ispitele se insi­nu­ează pe cale estetic㠗Sfântul Anton e încon­ju­rat de demoni care cântă la vioară o muzică cu­ceritoare — carnal㠗 apar în scenă femei frumoase cu pieptul dezgolit — îi sunt încercate smerenia și umilința Sfântului — femeile poartă cărucioare cu ouă imense ce ascund pă­puși cu chipul Sfântului, Să nu-ți faci chip cioplit!, glăsuiește Sfânta Scriptură, iar Anton știe c㠄omul fiind spirit trebuie să se îndepărtăze de lucrurile muritoare”.Hilarion îi reamintește că și închipuirea poate fi izvor de păcat — „Te lipsești de carne, de vin, de scaldă, de sclavi și de onoruri, dar lași închipuirea să-ți ofere os­pe­țe, femei goale și mulțimi ce te ovaționează.” Acestor ispite cu meșteșug vizualizate în spectacol, dar și întâlnirii propriu-zise cu Diavolul, Sfân­tul Anton le face față, având întotdeauna în mână Sfânta Cruce. Crucea înseamn㠄mij­lo­cirea către Dumnezeu a celor muritori”, glăsuiește Acatistul Sfintei Cruci... Crucea e, cum spunea cineva, „o totalitate de fiecare clipă!”. Într-un text din Dilema nr.14/1993, republicat în volumul Chipuri și măști ale tranziției, An­drei Pleșu nota — „Trăiești sub semnul crucii, îți duci crucea ori de câte ori reușești să asimilezi în gândul și în faptele tale dizarmonia contrarii­lor, ori de câte ori cuprinzi în împăcarea unei sin­gure priviri fragmentele de neîmpăcat ale lu­mii. „Și tot Andrei Pleșu nota „Crucea e intersec­ția între real și imposibil.” Toată simbolistica acestei „imagini arhetipale a contrariilor conciliante” e exploatată în spectacolul Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște.

Deopotrivă protagonistul Corneliu Jipa, dar și ceilalți actori, mai cu seamă Rareș Bu­di­leanu și Adina Stan, sunt supuși unei încercări deodebite și unui efort artistic remarcabil. Așa du­pă cum am observat și atunci când am co­mentat în paginile Familiei un alt important spec­tacol târgoviștean, Bachantele, e evident că tinerii artiști de la Târgoviște sunt pasionați de profesia lor și e cum nu se poate mai bine că di­rectorul Mihai Constantin Ranin le canalizează pasiunea prilejuindu-le întâlniri artistice cu regizori de primă mână. E adevărat că sunt momente în care transpare în montare cazna nudă, rețeta de fabricație, altfel spus se insinu­ează zone în care trăirea autentică e înlocuită cu tehnica. Dar dincolo de aceste deficiențe, e si­gur că la Teatrul „Tony Bulandra” dorința de a face teatru cu adevărat nu e doar declarativă și că de acolo avem motive să așteptăm în conti­nu­are surprize cât mai agreabile.

 

 

Emigranții

 

ANTIGONA LA NEW YORK

de Janusz Glowacki

Teatrul de Stat din Oradea — Trupa „Szigligeti” (secția maghiară)

Traducere în limba maghiară: Ká­lmán Judit

Regia artistică: Alexandru Colpacci

Scenografia: Vioara Bara l Distribuția: Acs Ti­bor (Polițistul); Kardos M.Róbert (Sașa); Fá­bian Enikő (Anita); Kovács Levente jr. (Pu­ricea); Dimény Levente (John)

Data premierei: 8 mai 2004

 

Dispun de puține date referitoare la scriitorul de origine poloneză Janusz Glowacki. Născut în 1938 la Poznan, emigrat în Statele U­nite, exersându-se, din câte se pare, cu egal succes, deopotrivă în genul epic și în cel dramatic, Glowacki este autorul piesei Antigona la New York. Sunt indicii că textul care se ocupă cu profunzime psihologică și atenție analitică, de lu­mea dezmoșteniților sorții, a emigranților, a homless-ilor,  se joacă cu succes atât în America cât și în Europa. Aflu că piesa ar fi fost cunoscu­tă de celebrul critic Jan Kott, care ar fi apreciat-o ca numărându-se printre cele mai valoroase trei texte ale literaturii dramatice poloneze con­temporane. Alături de Antigona la New York, marele shakespearolog plasa Emigranții lui Mrožek, cu care textul lui Glowacki are nu­meroase asemănări.

În Parcul Tompkins Square din New York, în care se adăpostesc sub cerul liber ne­no­ro­ciți din lumea întreagă porniți în pribegie ca să-și găsească norocul și libertatea, se întâlnesc por­toricana Anita aflată în căutarea unui i­po­tetic iubit pe nume John, rusul Sașa, odinioară pictor, ajuns din cauza abuzului de alcool zu­grav, și un polonez poreclit Puricea, a cărui con­diție socială anterioară e mai puțin precizată, et pour cause. Cu toții sunt oameni „bine mototoliți de viață”, ce-și deplâng visurile și miturile pierdute. Relațiile dintre ei sunt fragile, dialo­gurile conțin controverse și duioșii neașteptate, antiteze și solidarizări, surprinzătoare, certuri și concilieri. Dramaturgul ilustrează la modul deloc amabil la adresa Pământului făgăduinței care e America tema dezrădăcinării, preferând  realismul necontrafăcut, agitând obsesiv chestiunea întoarcerii acasă și a traiului de azi pe mâine. Din când în când acțiunea propiu-zisă e întreruptă de aparițiile polițistului Jim Murphy ce ține discursuri insipide, cu nuanțe tragicomice, despre necesitatea păstrării ordinii, situația emigranților, înmulțirea acestora, etc. Ne aflăm așadar în fața unui aliaj dur de tra­ge­die, satiră, farsă, bufonerie, dramă și melodra­mă, în compoziția căruia Glowacki nu a uitat să pi­cure multă amărăciune.

Neîndoielnic, primul merit al regizorului Alexandru Colpacci e de a fi propus Trupei „Szigligeti” a Teatrului de Stat din Oradea un text valoros, consistent, poate nu din cale afară de comod, contribuind astfel la primenirea o­fer­tei repertoriale a respectivului colectiv. În al doilea rând, e de observat că lectura regizorală e una de finețe, deloc agresivă, ce se concentrează asupra multiplelor straturi semnificante ale piesei și asupra polisemiei relațiilor dintre personaje. Cei obișnuiți cu excesul fanteziilor regizorale, ar putea încerca un ușor sentiment de frustrare, iar graba i-ar putea determina să afirme că ne aflăm mai curând în fața unui spectacol de text decât de regie. Spectacolul de text se bazează însă în chip esențial pe actori, iar reușita montării regizate de Alexandru Colpacci nu ar fi fost posibilă fără cei cinci actori, cu toții foarte buni, care-și construiesc cu exactitate, rafinament, pasiune, învolburări interioare rolurile. Esența contribuției regizorale constă în intuirea contracției dintre ceea ce Tu­­dor Vianu numea natura autentică și natura pro­blematică a personajelor, contracția în cauză fiind subliniată printr-o succesiune de accente estrem de migălos plasate, care fac ca mon­tarea să aibă un tempo-ritm în crescendo, să fie interesantă, marcată de un puternic palpit emoțional și generatoare de reflecție.

Așa după cum spuneam, spectacolul be­ne­ficiază de jocul a cinci actori remarcabili. E vor­ba mai întâi de Kardos M. Róbert, primus in­ter pares, interpretul lui Sașa, a cărui inter­pre­tare surprinde răsucirile complicate ale per­so­najului ros de un trecut apăsător și așteptări neîmplinite. Kovács Levente, interpretul lui Pu­ricea, e un Janus modern, personajul său do­rindu-și apropierea de Sașa, cu care împarte de cinci ani aceeași bancă în parc, dar care nu ra­tează ocazia de a-și înșela prietenul spre a-și asi­gura bucurii minuscule și egoiste. Fragilitatea e­moțională, poverile sufletești ale Anitei își află în Fábian Eniko o interpretă năvalnică și sensibilă, cu un joc policrom, clocotitor. Într-un rol fără vorbe, cel al unui mort, purtat de colo-colo, are o evoluție absolut remarcabilă Dimény Le­ven­te. În sfârșit, Acs Tibor, în rolul Polițistului, re­ține toate clișeele specifice acestui tip de personaj, a cărui prezență e la rândul său cum nu se poate mai utilă în economia spectacolului.

Întreaga construcție a montării e excelent pusă în valoare de scenografia etajată con­ce­pută de Vioara Bara ce alcătuiește un spațiu u­ș­or de fixat în timp, înzestrat în egală măsură cu mari puteri generalizatoare.

 

 

Comedie de modă veche

 

ALEX ȘI MORRIS

de Michael Elkin

Traducerea: Carmen Croitoru și Gelu Colceag

Scenografia: Liliana Cenean și Ștefan Ca­ra­giu

Distribuția: Ștefan Iordache (Alex); Mitică Popescu (Morris); Dana Dembinski-Me­deleanu (Rose)

Data reprezentației: 17 mai 2004

 

Într-o camer㠗 standard a unui cămin spital de mâna a doua, locuiește un septuagenar de origine evreiască, pe nume Alex. Nonconformist, teribilist, cu un limbaj acid și cu u­mor negru, pus adesea pe harță, el nu pierde nici o ocazie de a face caz de trecutele și prezentele lui cuceriri sentimentale, ori de a-i spune in­firmierei că e în putere și că, în pofida ru­gă­minților fiului și nepoților săi, a preferat azilul ca­merei confortabile ce i-a fost oferită de familie. Totul nu e decât invenție căci fiul a murit de­mult, la naștere, iar soția s-a stins și ea, cu ani în ur­mă, după o gravă boală mintală și ne­nu­mărate umilințe. Alex își scrie singur scrisorile pe care i le remite contra unor „taxe de livrare”. In­firmiera, la rându-i, o femeie singură, a cărei existență se confundă cu capriciile pensionari­lor căminului-spital. De fapt, femeia știe adevă­rul despre Alex, acceptă jocul, îi înapoiază pe fu­riș banii luați pe diverse comisioane. La un mo­ment dat, lui Alex i se repartizează temporar un coleg de cameră, pe nume Morris, un bătrân simplu, timid, fost muncitor în port, deposedat de bunuri de un nepot rapace. Treptat, relația i­nițial tensionată dintre cei doi se metamorfozează într-una de prietenie, sentiment mărtu­risit de Morris chiar în clipa în care un atac de cord îl răpune pe Alex.

Acesta este, în linii mari, subiectul spec­ta­colului cu piesa Alex și Morris de Michael Elkin, montat de Gelu Colceag la Teatrul Mic din București. Schema narativă e dintre cele mai previzibile, piesa e o comedie dulce-amară, o piesă din aceea de modă veche, scrisă după un rețetar sigur, tipic american. Iar dacă textul nu strălucește prin originalitatea story-ului, fiind cu siguranță scris după niște modele ce se în­vață la cursurile de scenaristică ce se predau în universitățile de peste Ocean, cuceritoare sunt replicile, debordând de umor și ironie, dar și de o tristețe infuză, amestec foarte bine surprins de traducerea românească iscălită de Carmen Croitoru și Gelu Colceag. De altminteri, aflăm din caietul de sală întocmit de regretata Irina Coroiu, că la sugestia lui Ștefan Iordache, interpretul lui Alex, infirmierul din text a fost substituit printr-o infirmieră, fapt care, trebuie să recunoaștem, e de natură să amplifice complexitatea personajelor principale care, aflate la vârsta senectuții, vor astfel să-și arate lor însele că mai există încercându-și puterea de seducție.

E dincolo de orice îndoială că piesuța în cauză nu și-ar afla validarea scenică în absența unor mari actori capabili să compună farmaceutic aliajul de veselie și melancolie, de paradă și tristețe, de năstrușnicie și durere ce face sarea și piperul personajelor. Ștefan Iordache și Mitică Popescu sunt astfel de actori, ei asigu­rând spectacolului succesul scontat. Nu prea con­tează ce spun, ci cum își spun ei replicile. O fac con brio, marele Ștefan Iordache fiind pentru mine, deși îl văd a nu știu a câta oară, o nouă surpriză. În rolul mai puțin ofertant al in­fir­mierei Rose evoluează profesionist Dana Dembinski-Medeleanu.

Aparent doar funcțională, scenografia gândită de Liliana Cenean și Ștefan Caragiu e nim­bată de o poezie inefabilă conferită de geamul de tip ecran prin care vedem trecerea a­no­tim­purilor și scurgerea vieții.

 

 

Tinerețe intelectuală

 

AM ANGAJAT UN UCIGAȘ PROFESIONIST

de Aki Kaurismaki

Teatrul „Radu Stanca” din Si­biu (Secția germană)

Scenariul: Raluca Sas-Marinescu

Regia artistică: Radu A­lexandru Nica

Scenograf: Carmencita Brojboiu

Distribuția: Georg Potzolli (Henry Boulanger); Johanna Adam (Marga­ret); Franz Kattesch (Ucigașul); Roger Pârvu, Pali Vecsei (ambii în mai multe roluri)

Data re­prezentației: 31 mai 2004

 

Francezul Henry Boulanger, stabilit din cine știe ce motive de câțiva ani buni în Anglia, e un funcționar oarecare, plin de ticuri, a­par­ținând genului „vine primul, pleacă ultimul” de la serviciul pe care îl deține la o Companie de apă. În momentul în care societatea se privatizează iar noul patron decide rentabilizarea prin reduceri de personal, Boulanger e primul dis­ponibilizat, motivul principal fiind că e străin. Nu beneficiază nici măcar de preaviz. Con­vins că viața nu mai are rost Boulanger se ho­tărește să-și încheie conturile cu lumea drepților. Dar în cursul celor două săptămâni în care ar urma să fie executată comanda, bietul fran­cez iese din tipar, își face de cap, bate ba­rurile, începe să fumeze, o cunoaște și se îndrăgostește de Margaret și, astfel, descoperă că viața e frumoasă și merită să fie trăită. Totul e că ucigașul, deși bolnav de cancer în fază termi­na­lă, e om de cuvânt și nu vrea să dea înapoi.

Pe această poveste scrisă de Aki Kaurismaki, Raluca Sas-Marinescu, studentă la Teatrologia clujeană, a construit un savuros sce­nariu cu reale virtuți dramatice pus în scenă într-un spectacol de autentică tinerețe intelectuală, cu inflexiuni cinematografice, la Secția ger­mană a Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu de Ra­du Alexandru Nica, student în ultimul an la Secția de regie de la Facultatea de Litere din Cluj. Montarea se urmărește cu plăcere și bu­curie căci are umor de diverse feluri, mai cu seamă umor negru de calitate, bine dozat de stu­dentul — regizor care, la ora când aceste rânduri vor ieși de sub tipar, va fi deja director de scenă profesionist. Spectacolul mai are inventivitate și o utilă concentrare asupra detaliului, o ilustrație muzicală ce depășește statutul de comentariu, ea chiar „jucând” grație unei abile in­tegrări în ansamblul discursului teatral. Re­pre­zentația beneficiază de foarte buni interpreți ce știu ce înseamnă și cum pot fi valorifica­te laconismul expresiei, plurivalența gesturilor și a mimicii, cum se naște și cum poate fi ex­ploa­ta­tă eficient și fără îngroșări o poantă. E vorba de Georg Potzolli, Johanna Adam, Franz Kattesch, Roger Pârvu și Pali Vecsei, acesta din ur­mă cu totul remarcabil în multiplele ipostaze în ca­re a fost distribuit.

Decorul și costumele imaginate de Carmencita Brojboiu contribuie semnificativ la va­loa­rea sus-menționatului laconism. Semn că Ra­du Alexandru Nica a dobândit capacitatea de a-și face din colaboratori aliați, de a-și transmite cu claritate ideile, de a nu face paradă de tot ceea ce știe. Carevasăzică are răbdare și simțul mă­surii. Pe lângă un talent evident.