Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (463) Mai 2004

IDEEA

de

Ionel NECULA

Nestatorniciile unei relații folosofice

Ion Petrovici și Lucian Blaga

 

Gîndirea transilvăneană, poate mai evident decît celălalte aspecte ale vieții spiritu­ale, s-a ținut într-o oarecare rezervă față de filosofia ce se activa în Regat, chiar și după ce de­venise limpede că, pentru toți românii, Soarele de la București răsare. Comunicarea între gînditorii cadrului național întregit — un cadru cu granițele extinse la sfera întregii ro­mânități — se coagula anevoios, grupările fiind deja constituite în jurul catedrelor și a re­vistelor de profil din cele trei alveole geografice. Cîți dintre gînditorii transilvăneni a­jungeau în paginile „Revistei de Filosofie” de la București și cîți dintre cărturarii din Regat e­rau invitați, să zicem, în paginile revistei „Saeculum”? Nu era, desigur, o izolare perfectă, n-a fost niciodată, ci mai mult o inerție, un interval de timidă tatonare reciprocă a gru­părilor parcelate teritorial care grefau într-un fel sau altul dorința de apropiere.

La București se afla Academia și organismele de decizie politică și culturală, ceea ce nu putea rămâne indiferent cărturarilor din Ardeal. În plus, ca gînditori de valoare indis­cu­tabilă, și într-o parte și în alta, ca intelectuali care subîntindeau același teritoriu proble­matic, simțeau, probabil, nevoia unei poziționări spirituale și colocviale față de manifes­tă­rile filosofice curente. N-ar fi fost motive de menținere în rezervă, dar lipsea prilejul, îm­pre­jurarea care să-i apropie și să-i aducă în poziție de comunicare.

Un pas spre dialog l-a făcut Lucian Blaga în 1923 cînd a publicat articolul „Pentru e­du­cația filosofic㔠în care Petrovici era considerat „între puținii noștri gînditori care mai gîn­desc în adevăr”. Într-o vreme cînd cărțile de filosofie erau o raritate, Petrovici, „cu cele do­uă daruri” providențiale, „o inteligență luminoasă de o rară receptivitate și stilul înainte de toate clar și plastic, e la noi poate cel mai chemat să facă o operă de educație fi­lo­sofic㔠(Lucian Blaga, Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj, 1973, p.71).

Doi ani mai tîrziu, în numărul din 25 octombrie 1925 al „Adevărului Literar și Artistic”, Blaga va reveni cu cîteva considerații pertinente despre volumul lui Petrovici de „Stu­dii istorico-filosofice”, insistînd din nou asupra rolului educativ al lucrării și asupra opor­tu­nității publicării articolului „Kant și cugetarea româneasc㔠într-o revistă de limbă ger­ma­nă. Timpul îi apropiase, nu cît ar fi fost de dorit dar oxigenase oarecum relațiile dintre ei.

La 26 mai 1936, Sextil Pușcariu a propus Academiei Române alegerea lui Blaga printre nemuritori, dar propunerea a căzut din cauza numărului insuficient de voturi ob­ți­nute. Votul a fost repetat a doua zi, 27 mai, cînd din nou a căzut din aceeași cauză. De-abia la a treia votare, cea din 28 mai 1936 au fost obținute 15 voturi pentru și 7 contra din 22 de voturi exprimate și a fost declarat admis.

Era însă o problemă: Blaga a fost declarat ales la secția literară, deci discursul de re­cepție trebuia conceput dacă nu pe o temă strict literară, cel puțin într-un domeniu a­propiat. Academia îl desemnase pe Octavian Goga să rostească răspunsul la discursul de re­cepție, dar „poetul pătimirii”, într-o scrisoare adresată lui Sextil Pușcariu la 2 martie 1937, își declină această misiune: „mai întîi că nu i-am citit toate cărțile — în special cele fi­lo­sofice, se justifică poetul-tribun, și al doilea nu am vreme. Te rog ia asupra ta acest răs­puns, îl ruga pe Sextil, îl cunoști mai bine, anul trecut ai făcut o amplă expunere și e meri­tul tău de a-l fi introdus la Academie” (Manuscriptum” nr.1/1990, p.142).

Sextil Pușcariu, deși îl aprecia sincer pe Blaga, nu este nici el încîntat de ideea rosti­rii răspunsului, dar caută o formulă optimă pentru autorul „spațiului mioritic” și transferă pro­punerea către Petrovici — mai bine acomodat cu festivitățile și ceremoniile. „Nu știu, răs­punde Petrovici, și chiar mă îndoiesc că i-ar face și lui (Blaga, ad.n.) plăcere. O spun a­ceasta constatînd — cel puțin în ce mă privește — că a făcut totdeauna complectă abstracție de înaintașii săi în țara aceasta, cu care n-a căutat nici să facă cunoștință. Să nu fie aceasta un semn că e mult mai cuminte să nu mă bag în această chestiune? Firește aceasta nu schimbă cu nimic aprecierile mele obiective despre opera lui” (Ibidem).

În scrisoarea din 20 martie 1937, Sextil Pușcariu comunică toate acestea lui Blaga (a­flat în acea vreme la Berna, în calitate de „consilier de presă”, rugîndu-l să-i scrie perso­nal lui Petrovici și să-l roage în problema răspunsului, ceea ce Blaga acceptă să se confor­meze imediat. Mai întîi îi expediază telegrama din 23 martie 1937: „Roagă Petrovici facă răs­punsul stop este singurul filosof român apreciez enorm”. În aceeași zi îi expediază și scri­soarea detaliată în care îi sugerează să acorde atenție în răspunsul său și contribuțiilor sale filosofice. Notăm fugarnic că la acea dată Blaga publicase în întregime „Trilogia cu­noașterii”, primele două diviziuni din „Trilogia culturii” și multe alte eseuri prin reviste, în spe­cial în „Gândirea”. Asupra acestui aspect avea să revină și în scrisoarea din 7 aprilie 1937 în care, pe lîngă mulțumirile protocolare strecoară și sugestia folosirii lor (a studiilor sa­le filosofice) în răspunsul la discrursul academic. Era o experiență nouă și pentru Petrovici, care nu mai încercase pînă atunci acest rol de amfitrion academic și de legatar al de­ciziei luată de membrii înaltul for. O va mai încerca o dată, trei ani mai tîrziu, la 29 mai 1940, cînd va fi primit în Academie celălalt mare scriitor ardelean, Liviu Rebreanu.

Festivitatea de la Academie s-a ținut la 5 iulie 1937. Ședința solemnă a fost prezidată de Regele Carol al II-lea și s-a transmis („în direct”) la posturile de radio. În discursul său, Bla­ga a adus un excelent „Elogiu satului românesc” iar Petrovici a răspuns printr-o „Privire o­cazională asupra operei lui Lucian Blaga” în care a încercat să cuprind㠄caravanele de creații intelectuale pe care le dăruiai cu îmbielșugare publicului cititor: poezia lirică, teatrul și în sfîrșit, elaborarea filosofică, aceasta din urmă, cu tendința de a deveni dominantă și căpătînd o formă din ce în ce mai amplă și tot mai constructiv㔠(„Arte și artiști”, E­ditura Librăriei „Universal㔠Alcalay & Co, București, f.a. pag. 104).

Obiecția lui Petrovici strecurată cu discreție, dată fiind nota festivă a momentului — se grefa pe o convingere mai veche, aceea că dispozițiile etnice, tradițiile, nu pot structura un mod de gîndire al cărui principală aspirație rămîne universalitatea și năzuiește „la o imagine totală despre lume, cît mai obiectivă și cît mai adequată”. „Specificul (național), mai spunea Petrovici, este creator atunci cînd este integrat în mod organic în sufletul cuiva, nu atunci cînd este căutat artificial” (Idem, p.100).

Problema fusese deja larg dezbătută în publicistica vremii. „Să fim naționali cu fața spre universalitate”, recomanda la vremea sa și Maiorescu. Or, tocmai această aspirație a uni­versalității, pe care Maiorescu o ratase, mai bine zis o „jertfise” spre beneficiul operei de aplicație practică și de emancipare structurală a tinerei culturi românești, îl făcea acum pe Petrovici să refuze fondului autohton de credințe șanse metafizice de mai larg interes. Ceea ce interesează un popor, ar fi vrut să spună Petrovici, constituie un halou cu iradiere res­trînsă, cu slabe răsfrîngeri de interes dincolo de marginile etnicului.

Petrovici era convins că particularitățile etnice împregnate unui sistem de gîndire pot submina interesul atunci cînd urmează să fie expus într-un plan mai larg. Tema îi era fa­milială, o dezbătuse în multe lucrări și o comentase pe larg într-o conferință publică, „La na­ționalité en philosophie” susținută la Sorbona la 27 ianuarie 1932. „Unii, spunea Petrovici cu acel prilej, preconizează direcții filosofice care ar avea rădăcinile plantate în carac­te­rele poporului român, în tradițiile sale și care respectă cu scrupulozitate tendințele în­țe­lep­ciunii populare”. Or, arăta conferențiarul în continuare, „dacă este adevărat că există un suflet național, tot atît de adevărat este că e primejdios să încerci a-l încadra într-o formulă prea simplă și prea rigidă, deoarece sufletul național este o realitate complexă și con­tra­dictorie, avînd virtualități poate ignorate, alături de caractere mai evidente și mai veri­ficate”. A fost, cum avea s-o aprecieze Leon Brunschvicq și cum s-a întipărit în mintea as­cul­tătorilor, «une trés belle conférence» și Petrovici nu era dispus acum, după cinci ani, să-și remanieze punctul de vedere. Și n-o va face nici mai tîrziu, în conferința din 1941 intitu­lat㠄Puterea și limitele tradiției”, unde tradiția era pusă în relație de polaritate cu cea de i­deal. „Tradiția, spunea Petrovici, este glasul strămoșilor — idealul este chemarea ur­mașilor. Idealul este ca un glas de corn care sună din negura viitorului, pe cînd tradiția este glasul care se ridică din morminte.” Atît comunitatea de tradiții cît și cea de idealuri du­ce la unitatea unei națiuni. Factorul mijlocitor al acestei polarități trebuie să-l constituie rațiunea care distinge tradiția de temei, de factorul legitimativ. Raționalismul rămîne o constantă a gîndirii lui Petrovici și chiar în răspunsul la discursul de recepție de la Academie ține să sublinieze că noul coleg „a rezistat acelor curente filosofice care dau precădere în domeniul cunoașterii instinctului și afectivității, detronînd rațiunea din vechiul ei scaun împărătesc” (Op.cit.p.113).

Petrovici era convins că la acea vreme spiritul românesc ajunsese într-un stadiu de e­voluție care-i conferea dreptul de a se însera în universalitate, de a se integra decis și de­complexat în registrul culturii europene. Sesizase caracterul competițional al culturilor na­ționale și-l avertiza și pe noul coleg de Academie c㠄națiile trăiesc, am putea zice, într-o stare de concurs permanent — cele mai idealiste congrese internaționale astăzi se trans­for­mă, de a doua zi, în întreceri spirituale între națiuni” (Idem, p.97). Din această perspec­tivă lărgită, transnațională trebuiesc privite reticențele lui Petrovici. A fost primul gînditor ca­re i-a panoramat șansele afirmării în lume, dar i-a subliniat și slăbiciunile frenante. „O­pera filosofică a colegului nostru, mai spunea, are drept la o largă prețuire, atît pentru pu­te­rea constructivă și dibăcia dialectică, cît și pentru stilul ei artistic, care merg cîteodată pînă la invenție de termeni filosofici, din nefericire adesea legați de prea multe contingențe locale pentru a putea dobîndi vreodată circulație internațional㔠(Idem, p.117).

Bineînțeles că reticențele, oricît de discret ar fi fost exprimate de Petrovici, nu pu­teau rămîne nesesizate de Blaga și de apropiații săi. „Petrovici m-a decepționat” îi scria la 21 iunie 1937 Sextil Pușcariu, care se afla la Lipsca pentru o serie de conferințe și ascultase în­treaga festivitate la radio. La fel Cornelia Brediceanu, alias Blago, reconstituind atmosfera de la Academie din povestirile soțului revenit la Berna, notează în jurnalul său c㠄în răs­punsul lui, Petrovici a încercat să strecoare oarecari perfidii” (Manuscriptum” nr. 3/1981). Puțini au putut anticipa atunci, în euforia momentului, că observațiile expri­ma­te de discipolul lui Maiorescu vor fi confirmate în timp.

Blaga a ajuns și el la această concluzie de vreme ce într-o scrisoare ulterioară se con­fesa lui Oscar Walter Cisek: „Petrovici a încercat să polemizeze cu mine în discursul de răspuns. Replica i-a dat-o Regele. Fără apel” (Manuscriptum” nr.1/1973, p.119).

Totuși, dincolo de aceste mici neînțelegeri, cei doi gînditori s-au ținut în relații normale. Colaborau în cadrul Academiei și comunicau epistolar. În ansamblul factorilor me­niți să consolideze această amiciție filosofică a contribuit desigur și invitația adresată pre­șe­dintelui Academiei de Veturia Goga, care insista ca înalta instituție să fie negreșit re­pre­zentată la pomenirea din 7 mai 1939, cînd organiza la Ciucea împlinirea unui an de la moar­tea poetului. „În caz de împiedicare, mai scria Veturia în telegrama către Academie, ru­gați alt domn coleg” care să reprezinte Academia. Așa se și întîmplă. C.Rădulescu-Motru îi transmite telegrama lui Sextil Pușcariu, iar acesta, bolnav, (aflat deci „în caz de împiedicare”) o înmînează mai departe lui Blaga avertizîndu-l „că și d-na Goga s-ar bucura să vadă Aca­demia reprezentată prin tine”. Nu-i exclus să fi existat în paralel și alte demersuri de re­pre­zentare căci momentul de la Ciucea reunește în cele din urmă trei gînditori de aleasă ți­nută intelectual㠗 toți trei consimțînd să fixeze evenimentul printr-o fotografie de grup în care Petrovici este flancat de Blaga și D.D.Roșca.

O lună mai tîrziu, Petrovici îl invită pe Blaga să susțină o conferință despre Eminescu (se împlineau cincizeci de ani de la moartea sa) — invitație pe care autorul „Spațiului mioritic” o declină pentru că subiectul i se părea mult prea important pentru a fi tratat con­vențional prin cîteva idei stereotipe. Acceptă în schimb să colaboreze la numărul special al „Gândirii” consacrat lui Nichifor Crainic cu articolul „Începuturile și cadrul unei pri­e­tenii” — eludînd ideologia revistei pe care nu o împărtășea.

Totuși, divergențe de păreri dintre Blaga și Petrovici se accentuau și se drenau spre o expresie manifestă. Prilejul l-a constituit apariția în 1940 a primei diviziuni din „Trilogia cos­mologică”, a „Diferențialelor divine”, în care Marele Anonim (substitutul divinului) era ima­ginat antiteogonic, obligat să-și reprime funcțiile creatoare din teama de a nu se multi­plica în alte exemplare echivalente care să-i zdruncine autocrația și cu care ar trebui să îm­par­tă puterea.

Subiectul îi era familiar lui Petrovici pentru a nu se implica în dezbatere. Amintim în fugă că la Congresul Internațional de Filosofie de la Paris, din august 1937, organizat cu pri­lejul împlinirii a trei sute de ani de la apariția lucrării „Discurs asupra metodei” a lui Des­cartes, susținuse comunicarea „Ideea de Dumnezeu în fața rațiunii” care a fost bine pri­mi­tă de participanți. Revistele românești, dar și „Revue thomiste” din ianuarie 1938 sub semnătura lui M. Forest, sau „Rivista di filosofia” din decembrie 1937 sub semnătura lui Alessandro Levi au comentat elogios intervenția filosofului român — publicată și în țară, în revista „Gândirea” din septembrie 1937.

Tot în „Gândirea”, în numărul din septembrie 1940, Petrovici a publicat și articolul „Considerații cosmogonice” în care, printre altele, exprimă și serioase rezerve față de ima­gi­nea blagiană a Marelui Anonim. „Fără a contesta originalitatea acestei țesături meș­teșugite, scria Petrovici, nu mă pot totuș lăsa prins de această sumbră poveste metafizică, chiar dacă aceea pe care i-aș opune-o n-ar avea mult mai mare putere demonstrativă. Dar nu mă pot împăca c-o teorie brutal antropomorfică în care toată activitatea creatorului e stă­pînită pur și simplu de spaima unei detronări eventuale.”

Nu intrăm în toate detaliile controversei. Se știe că Blaga n-a avut numai admirato­ri, iar replica cea mai severă va veni doi ani mai tîrziu prin intervenția părintelui Stă­niloaie. Blaga a replicat pamfletar însă, curios, Petrovici nu va figura printre cei vizați de aciditatea ripostelor sale. O va resimți pînă la descumpănire C.Rădulescu-Motru care, la cei 75 de ani ai săi, nu-și mai putea găsi echilibrul. A fost nevoie de o scrisoare de solidarizare din partea Academiei Române pentru a se liniști. Printre academicienii care au semnat scrisoarea colectivă de edulcorare a amărăciunii lui Motru, alături de I. Simionescu, Liviu Re­breanu, N.Cartojan, D. Caracostea, G.Enescu, I.Al.Brătescu-Voinești, G.I.Parhon, D. Gusti, figura și numele lui Petrovici. Principala vină ce se aducea lui Blaga era lipsa de de­fe­rență față de instituția academică din care făcea și el parte.

Oricum, pamfletele lui Blaga și intervența Academiei a împărțit intelectualitatea și re­dacțiile revistelor de cultură în două. În spiritul intervenției făcute de Academie s-a arătat, printre altele, „Revista teologic㔠unde Gr. T. Marcu aprecia protestul ca pe un act de în­sănătoșire a vieții culturale. Nu-i de mirare. Teologii și lumea clericală de la noi se aflau de­ja de multă vreme în poziție de reacție abrazivă față de scrierile lui Lucian Blaga.

Avea dreptate Hegel: adesea rațiunea, în viclenia ei, lasă pasiunile să lucreze pentru ea. Dar oricît de mistuitor ar lucra, ghiocul istoriei îi cuprinde pînă la urmă pe toți, chiar dacă vuietul ei pierde cîte ceva din zbaterea acelor patimi învălmășite.