Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (463) Mai 2004

EDITORIAL

de

Ion SIMUȚ

Paradisul cărților

 

Am fost pentru prima dată, acum, la Bookarest – târgul de carte ce se desfășoară la Tea­trul Național din București, în sălile Artexpo, în fiecare primăvară sau vară (intervalul a fost ușor diferit de la un an la altul). Am fost numai pentru o zi, cea de joi, 27 mai, dar Bookarest a beneficiat de un interval mai generos, 26-30 mai, în care s-au întâmplat multe e­venimente editoriale la care nu am asistat și la care, prin urmare, nu mă voi referi. Vreau să-mi comunic impresiile, inevitabil subiective și selective (ar fi fost la fel și dacă și aș fi asistat tot timpul), prin prisma unor observații fugare, limitate și, desigur, orientate de anu­mi­te interese de lectură. Dacă nu am fost în ceilalți ani, nu pot să fac aprecieri comparati­ve. Dar am fost, totuși, mai mulți ani la rând, la Târgul Gaudeamus, de la începutul lui no­iem­brie. Nu cred că ar avea vreun rost să risc nu știu ce comparații între cele două târguri. Da­că spun că îmi place mai mult la Gaudeamus, pentru că se desfășoară într-un spațiu mai ge­neros, nu am spus mare lucru. Nu am date exacte despre vânzări, participanți și vizitatori – prin urmare tot ce aș spune, la modul general, ar fi rodul unor impresii hazardate. M-am simțit excepțional la Bookarest 2004, pentru că am avut ce vedea ca noutăți editoria­le (nici nu am putut străbate într-o zi tot târgul și nici nu mi-am propus), pentru că a fost o atmosferă culturală excepțională, emanată de întregul peisaj cultural (lansări, afișe, o­ferte, foiala publicului curios), și pentru că m-am întâlnit cu o sumedenie de prieteni, fie printre cărți, fie pe terasa zgomotoas㠄La motor”.

Înclin să pun pe primul plan întâlnirile cu prietenii și  cu autorii, în locul răsfoirii căr­ților. M-am bucurat că Dan C. Mihăilescu, căruia îi trimisesem un mesaj pe mail că voi fi a­colo, și-a găsit o jumătate de oră să vorbim și să-mi transmită cartea sa foarte recent a­pă­rută la „Polirom”, Literatura română în postceaușism. I. Memorialistica sau trecutul ca re-umanizare. S-ar zice că suntem în contradicție din moment ce eu pariez, dimpotrivă, tocmai pe Reabilitarea ficțiunii, cum anunț din titlul cărții apărute la Editura Institutului Cul­tural Român. Dar nu e așa: cred că suntem în contratimp, pentru că mizăm în mod di­fe­rit în contexte diferite. E o discuție pe care merită să o purtăm. Pe unii dintre prieteni nu am apucat decât să-i salut din mers (Mircea Cărtărescu, Mircea Mihăieș etc.), pe alții abia i-am zărit o clipă (Bogdan Ghiu, Pavel Șușară) și au și dispărut în mulțime sau prin culisele târ­gului. M-au interesat – dintr-o curiozitate colegială și profesional㠖 criticii ocupați pâ­nă peste cap cu prezentările de cărți și pe unii i-am și văzut la lucru. Cel mai activ mi s-a pă­rut Ion Bogdan Lefter, implicat atât în promovări sau lansări, cât și în absorbirea cât mai mul­tor informații pentru emisiunea sa „Cartea” de la TVR-2. El este mai ales criticul de la „Paralela 45”, unde l-am văzut alături de Gheorghe Crăciun, lansând reeditarea romanului Playback de Stelian Tănase. În programul târgului, Ion Bogdan Lefter era implicat și în alte lansări. Dar i-am avut alături de mine, o bună bucată de vreme și în sensul cel mai fa­vo­rabil posibil, pe Tudorel Urian și pe Daniel Cristea-Enache – și ei critici foarte activi în pre­sa culturală, a căror voce contează în confruntările punctelor de vedere despre actuali­ta­tea literară. Cel mai mult și mai mult am stat la taifas cu Ioan Groșan, fostul meu coleg de facultate; nu mai rezum aici câte ne-am spus, pentru că multe sunt secrete și bârfe pe ca­re nu aș ști să le gestionez pe termen lung. Am salutat pe terasa „La motor” toată re­dacția revistei „Contemporanul”, în frunte cu Nicolae Breban. Am vorbit cu Mircea Horia Si­mionescu, care mi-a promis o scrisoare foarte lungă (abia o aștept, să mă delectez). Am stat de vorbă cu Augustin Buzura la masa Editurii Institutului Cultural Român, unde l-am cu­noscut și pe foarte tânărul critic Andrei Terian, pe care l-am citit mai mult în revista „Cultura”. Când am mai fugit pe terasă, Adriana Babeți mi-a dat pe furiș cartea ei Dandysmul. O istorie, apărută la „Polirom”, care urma să fie lansată vineri, când eu nu mai eram în târg, de către (cine credeți?) Mircea Mihăieș și Dan C. Mihăilescu. Alexandra și Nicolae Bârna m-au însoțit o bună bucată de vreme prin înghesuială: criticul de la „Caiete critice” și fost colaborator statornic al „Familiei” avea și el cel puțin două bucurii de împărtășit, pentru că la Editura „Gramar” îi apăruseră antologia Avangardismul literar românesc și o prefață la un volum de teatru Cehov. Mare bucurie să-i văd pe Tudor Octavian (de care toc­mai mă despărțisem la Oradea, cu câteva zile înainte) și pe Alexandru Ecovoiu , um­blând misterios și precaut (pe care l-am întâlnit în toamnă, la Târgul Gaudeamus). Dar câte nu ar mai trebui să spun despre convorbiri, proiecte,  evitări și alte numeroase tangențe și in­tersectări – amuzante, periculoase sau indiferente? Nu vreau să fac, totuși, cronica vieții mon­dene a târgului în istorica zi de joi, 27 mai 2004. Ar fi și alte lucruri de spus chiar des­pre cărți.

Ce m-a impresionat mai mult și mai mult? Că piața de carte s-a limpezit, nu mi s-a pă­rut așa de amenințător asaltată de veleitarism ca în urmă cu patru-cinci ani. Că publicul (fie cititor, fie băutor!) e foarte interesat de cărți și de autori; e, adică, doritor să-i vadă și pe scriitori, dacă (evident) se poate. Mulțimea plutitoare între un stand și altul se oprește cu­rioasă să vadă cine e scriitorul prezentat și e un pic decepționată când lipsește suportul vieții de autor, afișat cât mai la vedere. Ochi iscoditori îi spionează pe cei cunoscuți de la te­levizor: Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, H.-R. Patapievici, Mircea Cărtărescu sau mai știu eu cine. Am auzit la un moment dat o șoaptă: „uite-l pe Manolescu!” și dintr-o dată zece pe­rechi de ochi s-au rotit în toate părțile, dar nu l-au putut identifica, pentru că fusese un zvon fals. Târgul de carte nu poate fi despărțit de târgul de scriitori – și asta cred că dă tot far­mecul.

De vreo câțiva ani, producția editorial㠖 așa cum o văd eu – e dominată de Huma­ni­tas, Polirom și Paralela 45. Nu stau acum să fac diferențierile, ierarhizările, comparațiile de programe, de teme, de marketing. Dar, sistematic și periodic, se poate constata că din a­ceste zone vin cele mai multe evenimente editoriale. Humanitas iese în evidență, în prin­ci­pal, cu filozofie, iar acum a venit cu cărți noi de: Andrei Cornea, De la Școala din Atena la Școala de la Păltiniș, Alexandru Dragomir,  Crase banalități metafizice, Andrei Pleșu, Obscenitatea publică și un audiobook pe CD Schimbarea subiectului – o reverie  de H.-R. Patapievici, dar propune, cum bine se știe, și cărți de literatură: romanul Paradisul de du­pă colț de Mario Vargas Llosa, în traducerea Marianei Sipoș, și traducerile lui Șerban Foarță din poezia franceză a Renașterii, prezentate sub titlul ispititor Blazoanele ana­tomiei feminine. Humanitas nu a venit de astă dată cu nimic nou din domeniul literaturii ro­mâne contemporane. Aici, în acest sector, campania cea mai tare, pregătită cu câteva săp­tămâni sau luni înainte, a aparținut Editurii Polirom, care a propus șapte tineri prozatori, sub îndemnul Votează literatura tânără!, care am impresia că a dominat Târgul Bookarest în acest an. Lansarea, programată vineri, 28 mai, ora 16, la Lăptăria lui Enache, nu am mai prins-o, dar știu că era vorba de cărți de Ioana Băețica, T. O. Bobe, Radu Pavel Gheo, Dan Lungu, Cosmin Manolache, Adrian Schiop și Lucian Dan Teodorovici. Îndemnul m-a făcut să-mi asum obligația de a-i citi pe acești prozatori tineri, pentru a mă edifica a­su­pra fenomenului – ceea ce, cred eu, e extrem de important ca efect, dacă a reușit să-i in­flu­en­țeze și pe alți critici și, mai ales, dacă a reușit să trezească atenția cititorilor. Cred că cele mai multe lansări a avut Editura Paralela 45, nu le descriu acum pe toate, pentru că nu am par­ticipat decât la una – aceea a cărții lui Stelian Tănase, despre care am pomenit. Ar fi însă nedrept să nu amintesc măcar colecțiile active: Biblioteca românească (poezie de Ma­tei Vișniec și Simona Popescu, proză de Stelian Tănase și Constantin Virgil Negoiță), Ge­mini (trei volume bilingve de poezie), Biblioteca erotică (cinci cărți),  Perechi celebre (opt volume), Literatură est-europeană (cinci volume), Ficțiune fără frontiere (patru ti­tluri) și asta nu e tot. Fără îndoială că aceste trei edituri au ocupat, din nou (pentru a câta oară?), prim-planul târgului.

Pentru cei care sunt curioși, să spun ce cărți am mai cumpărat. Cred că e mai semni­fi­cativ (evident, ca opțiune subiectivă) decât un raport obiectiv, plictisitor și neconvingător despre ce am văzut (și poate nu m-a interesat). De la Editura Curtea Veche am cum­părat volumele VI, VII, VIII și IX (ultimul chiar e o noutate!) din „Dosarul” Eliade, o cu­le­gere de texte critice, realizată de Mircea Handoca, ajunsă acum până la sfârșitul anului 1977 cu ce s-a scris despre Eliade. Tot de la aceeași editură am luat antologia de proze scurte Singurătatea și diavolul milos de Teodor Mazilu, într-o ediție îngrijită de tânărul critic Marius Chivu, pe care aș vi vrut să-l întâlnesc. Editura Albatros m-a ispitit îndeosebi cu două cărți: Octavian Paler, Autoportret într-o oglindă spartă, și Marin Radu Mocanu, Literatura română și cenzura comunistă (1960-1971). De la Editura  Știința. Arc din Chi­șinău am primit patru volume dintr-o antologie  Literatura din Basarabia în secolul XX: poezia (un volum), proza scurtă (două volume) și traducerile (un volum), solicitându-mi pro­misiunea că voi postfața antologia romanului basarabean, pe care o va realiza Mihai Cimpoi. Sunt neliniștit cum mă voi putea achita de această obligație pe care mi-am asumat-o din curiozitate. Închei relatarea mea prea personală și lacunară despre cărțile care m-au atras cel mai mult dintre cele pe care le-am achiziționat:  Note zilnice de Camil Petrescu, într-o ediție de Florica Ichim, la Editura Gramar (oare prin ce o fi deosebită de ediția Zaciu, con­sacrată aceluiași jurnal în vechea colecție „Restituiri” de la Editura Dacia?) și Jurnal in­tim. Carnete de atelier de Marin Preda, la Editura Ziua, într-o ediție prefațată de Eugen Si­mi­on și îngrijită împreună cu Oana Soare. Asupra acestora se va îndrepta întâi de toate se­tea mea de lectură.

Rămân cu o nedumerire: oare, totuși, să nu fi devenit până la urmă un roman care mi-a scăpat evenimentul târgului? Un roman străin sau un roman românesc, aproape că nu are importanță. Altfel, ce mă fac cu speranța mea că reabilitarea ficțiunii s-a instalat ca fe­nomen semnificativ al actualității? Cred că tinerii prozatori de la Editura Polirom îmi susțin foarte bine intuiția și teoria. Mă simt răzbunat și confirmat, într-un mod subtil.