Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (463) Mai 2004

CRITERION

de

Ion SIMUȚ

Proza marilor mize

 

Avem puține cărți al prozatorilor înșiși despre proza contemporană. Avem mai mulți poeți preocupați de cri­tica literară decât prozatori-critici. E, fără îndoială, pro­fitabil să citim reflecțiile lor despre starea literaturii. Dar, mai ales, mi se pare profitabilă lectura obser­va­țiilor unui prozator despre virtuțile și carențele e­picii actuale. O privire din interior, din perspectiva u­nui prozator implicat, poate aduce o situare problema­tică nouă și revelatoare, o interogație mai incisivă și mai apropiată de miezul fenomenului artistic. Așa se întâmplă în volumul lui Mihai Sin Marea miză, apărut în 2003 la Editura Universității de Artă Teatrală Târgu Mu­reș, unde scriitorul este profesor. Cele cinci capitole ale cărții cuprind considerații foarte personale despre ro­man ca șansă a universalizării (primul capitol), des­pre complexul romanului interbelic pentru prozatorul contemporan și despre alte complexe (al doilea capitol), despre noile obsesii și problema generațiilor (al treilea capitol), des­pre disidență, rezistență, evazionism și compromis (al patrulea capitol), despre „marea miză, în absența unor proiecte majore” (al cincilea capitol). Ultima secvență este o addenda de note disparate foarte incisive, de un polemism foarte tăios, despre alte aspecte ale pro­zei, cu trimiteri la situații provocatoare ale romanului european. Caracterul eseistic al vo­lumului asigură plăcerea lecturii, solicitată de interogații incomode și neliniștitoare.

În volumul consacrat temelor și obsesiilor definitorii pentru romancierul român con­temporan, Mihai Sin, prozator de prestigiu, cu o opera epică de anvergură de la înce­pu­tu­rile cu povestirile din Așteptând în liniște (1973) și romanul Viața la o margine de șo­sea (1975) până la controversatul roman postdecembrist Quo vadis, Domine? (I, 1993; II, 1996), are privilegiul unei duble perspective – de exeget și de scriitor – asupra prozei noastre actuale. O perspectivă obiectivă de cercetător atent și bine documentat al fe­no­menului epic își asumă un efect al necesarei distanțe, derivând dintr-o relație de exteriori­tate, ca de la exeget la obiectul său de studiu. O perspectivă de scriitor își cere din când în când, pe parcursul cărții, dreptul la o justificată și moderată subiectivitate, oferind explica­ții și argumente din interiorul fenomenului narativ contemporan și angajând o relație de im­­plicare patetică în subiect. Evident că prioritate are perspectiva calmă a obiectivității, a­tât cât este ea posibilă și, până la urmă, credibilă din postura unui creator de mize, narațiu­ni și personaje. Din oscilația între obiectiv și subiectiv, din alternanța perspectivei de distanță cu implicarea, rezultă o dinamică specifică a ideilor și a opiniilor, care face farmecul a­cestui volum. Mihai Sin convinge și cucerește în exegeza pe care o întreprinde, asigurând o respirație firească, naturală, ideilor și argumentelor, într-o construcție eseistică, suplă, e­lastică, agreabilă. Se vede însă bine că această libertate de mișcare este câștigată după o în­delungată frecventare a spațiului cultural și estetic avut în vedere, după o asimilare a pro­blematicii și a bibliografiei și după asumarea unei viziuni proprii în domeniu – ceea ce este extrem de important.

Una din obsesiile prozatorului român, interbelic sau contemporan, este sincronismul, transformat adesea în simplu mimetism. Mihai Sin consacră bune pagini acestei ob­se­sii, găsindu-se de multe ori în polemică directă sau indirectă cu E. Lovinescu. Primul capitol al cărții este consacrat, din această perspectivă, lui Liviu Rebreanu ca un exemplu sau chiar ca un model originar al prozatorului contemporan sau ca termen de comparație. Mihai Sin analizează elementele specifice nu doar unei cariere proprii, ci și unui destin de pro­zator, care cucerește și impune romanul ca specie majoră în literatura română. Exegetul se oprește astfel la aspectele definitorii, formatoare, constitutive unei structuri morale și creatoare puternice: eticismul, ardelenismul, cultul muncii, construcția epică, dimensiu­nea metafizică și miza determinată - după cum insistă autorul -  de „aspirații culturale și na­ționale presante”. Singularitatea lui Rebreanu constă în superioritatea unei conștiințe ar­tistice, ce „pare că nu datorează nimic nimănui”. El nu are, într-adevăr, complexe occidentale, iar asemenea spirite sunt rare, din moment ce, la o judecată exigentă, nu-i putem pu­ne alături decât pe Eminescu, Caragiale și Sadoveanu, prin capacitatea de a propune și de a autentifica viziuni proprii asupra lumii românești.

Mihai Sin evită să facă o conexiune ce ar fi fost inevitabilă pe parcursul acestei discuții, deviată în cultura română în cele mai aprige dispute: conexiunea cu tradiționalismul și conservatorismul. Un asemenea spirit independent și izolaționist, legat întotdeauna fie de un nobil naționalism, fie de unul perdant, nu-și are mai puțin victimele și eșecurile lui, ca și sincronizarea banalizată în mimetism. O anumită formulă artistică nu este întotdeauna străină de o anumită ideologie. De aceea, uneori, a nu avea complexul sincro­nizării poate însemna (și chiar înseamnă) a ascunde sau a arbora o atitudine anti-occiden­tală. Nici o ideologie nu e inocentă. Astfel încât nu pot fi ignorate conexiunile implicite sau explicite al obsesiilor romancierului român interbelic sau contemporan. Precaut, Mihai Sin nu deschide Cutia Pandorei reprezentată de ideologii ca amenințări la adresa romanu­lui. Romanul românesc postbelic a oscilat dramatic între complexul de inferioritate și complexul de superioritate față de formulele epice occidentale; pur și simplu nu știu dacă e­xistă cale de mijloc, dacă punem problema în acest fel. Mihai Sin are dreptate când de­nunță excesele efortului de sincronizare a romanului nostru de după 1970, ca și atunci când arată efectele negative concentrate în „letargia mimetică”, în „descurajarea adevă­ra­tei voințe de a construi”, în inaptitudinea „de a intra într-un dialog real și nu doar subaltern cu marile literaturi”. E demn de toată lauda acest curaj de a face o critică severă a sin­cro­nismului, dar atunci când exegetul afirmă extrem de îndrăzneț c㠄teoria sincronismului a devenit de multă vreme nocivă”, adică periculoasă pentru constituirea unei literaturi na­ționale și construirea unui roman puternic și specific românesc, nu poți să nu te întrebi – nu doar din spirit de contradicție – dacă cealaltă soluție nu-și are riscurile ei majore: de­sin­cronizarea conduce spre anacronisme. Nu e lipsit de relevanță să ne gândim de ce nu ne putem recomanda convingător străinătății nici cu Eminescu, nici cu Caragiale, nici cu Rebreanu, nici cu Sadoveanu. Nu cumva pentru că sunt produse culturale prea naționale? Din această dilemă nu putem ieși! – vorba lui Caragiale. Mihai Sin realizează o critică seve­ră a romanului nostru actual și e reconfortant că iese din perimetrul strict estetic al argumentelor, evitând astfel mania și plăcerea tradiționale în istoria criticii românești.

Calitățile deosebite ale exegezei se văd în excepționala deschidere intelectuală a in­ter­pretării, atât prin orizontul comparativ, cât și prin glosele politico-sociologice.

Contextualizările și comparațiile sunt pasiuni constante ale interpretărilor din vo­lum, oferind progresive deschideri de perspectivă. Capitolul II, referitor la „complexul” ro­manului interbelic ca o obsesie a prozei din deceniile șapte și opt, întreprinde o analiză po­litică a contextului național și internațional (disidența, patriotismul, oportunismele). Ma­rin Preda realizează o primă fază a normalizării, deși – afirmă Mihai Sin – Moromeții nu e o capodoperă fără cusururi, printre care carența de universalitate e cea mai importantă. Han­dicapurile romanelor lui D.R. Popescu și Nicolae Breban provin din confruntarea cu cen­zura ideologică. Generația Ž60 are însă mari merite în normalizarea climatului literar. E­xegetul subliniază cu deplină îndreptățire ambiția prozatorilor din această generație de a construi mari opere: pentru fiecare scriitor, gândul la Marea Operă devine principala ob­sesie. Cazul Ion Lăncrănjan este analizat prin prisma ratării: „a ratat întâlnirea cu o mare te­mă, cu o idee puternică, unificatoare, purtătoare a unei mari mize”; prin contrast, Mihai Sin face referință la abilitatea cu care s-a afirmat pe plan internațional scriitorul albanez Ismail Kadare, promotor interesat, câteodată, al unor fabulații publicistice care ar fi trebuit să intrige.

În capitolul III, consacrat în principal romanului eliadesc  Noaptea de Sânziene, Mihai Sin deplânge faptul că această operă importantă nu a fost receptată la timp în țară, pentru că anvergura sa politică, marea miză a confruntării cu sistemul comunist ar fi influ­en­­țat decisiv. Exegetul insistă mai ales asupra destinului unui „erou fără voie”, care este Biriș. Un alt accent util pus de autor este pe marea temă din Noaptea de Sânziene, devenită o dureroasă și persistentă obsesie românească: abandonarea sau chiar trădarea Ro­mâniei de către Occident. Tema „eroismului” mi se pare tratată puțin cam neclar, în orice caz destul de derutant, din moment ce Mircea Eliade din Noaptea de Sânziene (într-a­devăr, unul din cele mai mari romane românești), e relaționat în capitolul III al volumului, când cu Paul Anghel, când cu Radu Petrescu. Ideea eroicului în roman este surprinzătoare pentru mine, nu atât pentru că ea este pusă în discuție, ci pentru că Mihai Sin ple­dează în favoarea ei de mai multe ori pe parcursul cărții. Astfel încât este inevitabilă o dis­cu­ție în contradictoriu, mobilizând argumente din istoria romanului european și din aria so­ciologiei romanului.

Deși se trage din epopee, care este națională și eroică, romanul e, paradoxal față de a­ceastă ipoteză despre geneza lui, cosmopolit și anti-eroic. E cosmopolit, pentru că e bur­ghez. Și e anti-eroic în mod vădit la vârsta lui modernă. Romanul reprezint㠖 cum se știe - o degenerare a epopeii și e inutil a căuta să-l înnobilezi făcându-l național și eroic, pentru că e împotriva naturii lui. Epopeea reprezintă un destin colectiv, romanul – un destin in­dividual, întrupat, pe cât posibil, într-un om obișnuit. Deși nu se mai poate, Mihai Sin vrea să facă romanul de astăzi compatibil cu propria tradiție profundă și îndepărtată, cu pro­priile origini, atunci când pledează pentru reabilitarea eroicului în romanul românesc sau când regretă că acest fapt nu s-a întâmplat. Nu cred că succesul (îndeosebi francez) al lui Ismail Kadare și Milan Kundera ar consta într-o miză eroică și națională a romanelor lor. Mihai Sin ar vrea să-i restituie romanului (dacă am înțeles bine sensul analizei și al ple­doa­riei sale) fondul epopeic, atrofiat de dezvoltarea lui burgheză încă din perioada realis­tă și denaturat sau chiar ocultat în perioada comunistă a romanului din Est. Dacă ar fi de­plin consecvent cu sine, Mihai Sin și-ar da seama că dorește (indirect) o restaurare a ro­ma­nului romantic. Căci tragicul, marea miză, construcția monumentală, idealul național acolo se găsesc în formele cele mai patetice. Walter Scott și Victor Hugo ar îndeplini, probabil, acest ideal moral, estetic și național al romanului. Însă linia modernă a romanului, în­cepând chiar din realism, a mers în cu totul altă direcție. Cosmopolitismul său funciar l-a obligat la sincronizare și mimetism. Care e eroismul din Ulise al lui Joyce (altul decât unul pa­rodic) sau din În căutarea timpului pierdut de Proust? Și câte influențe asimilate și chiar mimetism (desigur, pe spații mici) nu sunt acolo? De altfel, însăși proza scrisă de Mihai Sin îi contrazice teoria sau aspirația. Romanul modern (ca să nu mai vorbim de cel postmodern) nu poate fi din păcate sau din fericire (nu știu cum să conotez aceste de­ziluzii) – nici național ca viziune, nici eroic prin profilul și destinul personajului ca suport al epicului sau al unei probleme de conștiință. De altfel, este semnificativ că Mihai Sin e­vită să gloseze despre modernitatea și postmodernitatea romanului, ca probleme teoreti­ce ce ating și substanța romanului românesc contemporan. Iar problema modernității ro­manului nu se poate pune fără a implica și problema sincronizării. Dacă nu mă înșel, cu­vântul „postmodern” și derivatele lui nu sunt niciodată pomenite în cartea lui Mihai Sin, cred că dintr-un fel de repulsie față de acest fenomen. Nu spun că ar fi trebuit neapărat im­plicată o discuție despre postmodernism, dar nu mă pot împiedica să semnalez acest „lapsus” (care nu e o lacună) ca pe un fapt semnificativ. Mihai Sin nu face nici un secret din repulsia pe care o are față de ludic, derizoriu, ironia excesivă; denunță moda scriiturii și a tex­tualizării ca pe o fundătură și o experiență sterilă. Inapetența pentru tragic este iarăși una din marile deficiențe ale romanului nostru contemporan, prins în autosuficiența gro­tescului, a ironismului și a parodicului: „Nu vom întâlni la romancierul român gravitatea a­propiată de tragic, îngrijorări teribile cu privire la destinul ființei naționale și a statului ro­mân, pur și simplu pentru că astfel de teme cu o mare miză nu există și par a nu fi admise în repertoriul său” (p. 172). Pentru marile teme naționale și pentru marile mize existențiale, Mihai Sin trimite de repetate ori la Tolstoi și Dostoievski, a căror „lecție” nu a fost a­similată de prozatorul român. Rechizitoriul extrem de aspru formulat de Mihai Sin are o vi­rulență care descumpănește.

Ce poate fi marea miză a romanului, la care trimite de atâtea ori exegetul pe parcur­sul volumului? Răspunsul îl avem în ultimul capitol. Marea miză se construiește dintr-o „vi­ziune credibilă asupra lumii și a societății”, din „altitudinea gândirii”, din „asumarea desti­nu­lui colectiv”. Amintindu-ne de Tolstoi și Dostoievski, Mihai Sin sintetizează astfel proble­ma marii mize în roman: „Atitudinea față de ființa națională și față de «problema naționa­lă», față de destinul României și, de ce nu, al Europei, față de ticăloșirea individului apăsat de mizerie și de o istorie recentă pe care nu o mai înțelege, condiția umană la sfârșitul mi­leniului II – iată doar câteva teme ce ar putea conferi o «mare miză» unui roman, dar care sunt practic absente din romanul românesc actual” (p. 176). Printr-o temerară sfidare a conjuncturilor și a postmodernismului, Mihai Sin mută discuția despre evoluția și șansele ro­manului contemporan din domeniul formelor și al scriiturii în domeniul viziunii, al ideilor și al asumării tematice a confruntării individului cu istoria. În acest mod, Mihai Sin se situează de partea lui Mircea Eliade din Noaptea de Sânziene (în mod declarat), de par­tea lui Marin Preda din Cel mai iubit dintre pământeni sau a lui Augustin Buzura din Fe­țele tăcerii sau Recviem pentru nebuni și bestii (într-un mod mai puțin transparent). Căci Mihai Sin vrea o actualizare a acestor teme în funcție de un timp  recent, de o decepție post­revoluționară și de o suferință a omului persecutat de istorie la sfârșitul mileniului. Fă­ră asumarea marilor mize și fără înglobarea unei dimensiuni tragice a eroismului, ro­manul riscă să se devitalizeze. E un semnal de alarmă.

Foarte multe din ideile cărții merită o discuție amplă. Să mai notez, fără a intra în de­talii, marea satisfacție pe care mi-a produs-o, în capitolul IV, discutarea cazului Goma prin comparație cu cazul Soljenițîn. Sinuozitățile, parantezele, digresiunile dau savoare a­nalizei critice a romanului nostru contemporan. Există pasaje care rămân în memorie la sfâr­șitul lecturii, ca de pildă: un episod biografic cu Alexandru Ivasiuc la Budapesta sau sec­vența despre cariera fulgerătoare a acestuia după ieșirea din închisoare, paranteza despre singularitatea lui David Prodan, ideea efortului de adaptare a lui Rebreanu la o altă lu­me și a venirii lui la București când Caragiale se exilează la Berlin, scena cu Paul Goma ră­tăcind sau plimbându-se singur prin Paris pe străzi pustii și multe altele. Evident că se re­ține de asemenea spiritul critic lucid și responsabil cu care sunt analizate valențele și ca­rențele operei lui Marin Preda, Ion Lăncrănjan, Paul Goma și a altora.

 De la Rebreanu la Culianu, Mihai Sin realizează o amplă și serioasă investigație a ro­manului românesc, folosind succesiv argumente politice, sociologice și ideologice. Extrem de stimulator pentru dialog, discursul critic al lui Mihai Sin  este strâns organizat, bine documentat bibliografic, cu o solidă armătură ideatică. Vastul orizont problematic al e­xegetului îmbină aspecte de critică și istorie literară, sociologie și teorie a romanului.