Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (462) Aprilie 2004

CENTENAR MIRCEA VULCĂNESCU

 

Mircea VULCĂNESCU

În marginea mișcării filosofice din Franța

Ideile lui Jacques Maritain

 

Precuvîntare

 

Însemnările ce vor urma constituie o primă încercare de a grupa, într-o vedenie unitară, o întreagă serie de studii ce am întreprins sub titlul de Aspecte culturale din Franța contim­po­rană și din care unele – privitoare la Péguy și la o renaștere metafizică și religioasă în teatrul modern – au și fost publicate, pe ici, pe acolo.

Ideea centrală pe care mă străduiesc să o dez­volt este următoarea.

Suntem la răspîntia unui veac. Războiul pa­re a fi precipitat, în mentalitatea contimpora­nă, sfîrșitul unei epoci, a cărei dezagregare începuse, ce e dreptul, mai devreme. Asistăm la o reacțiune bine caracterizată împotriva a ceea ce de obicei numim „spiritul modern”. Unii merg pînă la a ne prevesti intrarea într-un nou Veac de Mijloc.

Întrebările de căpetenie ce ne punem în cursul acestei cercetări sunt:

1) care sunt semnele ce ne vădesc această schimbare? Cine le înfățișează? Unde se văd? Cum se prezintă? Care le sunt antecedentele?;

2) ce dovedesc aceste simptome?;

3) în fine, ce semnificație au pentru neamul nostru și ce sorți de dezvoltare ne-ngăduie să întrevedem neamului nostru între ele?

 

Izvoare bibliografice

 

Elementele metafizicii lui Maritain se găsesc în cartea sa Introduction generale á la philosophie, prima fasciculă publicată la Téqui, dintr-un curs de filosofie scolastică, unul ca­re nu a apărut încă complet; într-un studiu publicat în numărul al 2-lea din „Croniques”, in­­titulat Grandeur et mysère de la metaphisiques;

Teoria lui a cunoștinței se află în Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, La philosophie bergsonienne, și în unele studii din Antimoderne, ca și în altele din Théonas ou les entretiens d’un sage et de deux philosophes sur diverses matières inégalement actuelles.

  Cosmologia lui se găsește în prefața cărții lui Driesch asupra filosofiei organismului, și în unele stu­dii asupra fizicei din Réflexions sur l’intelligence… și din Théonas…, ca și în studiul său a­su­pra filosofiei bergosoniene, intitulat La philosophie bergsonienne.

  Filosofia lui a culturii se găsește în Antimo­der­ne, în Trois réformateurs și în cartea St. Tho­mas.

  Es­tetica lui se găsește în Art et scolastique, Les frontières de la poesie și Scrisoarea către Jean Cocteau.

  Teoria lui asupra religiei se găsește într-o se­rie de studii din „Revue de Philosophie” și în care scri­să în colaborare cu soția sa asupra vieții de ru­gă­ciune, De la vie d’oroison.

Morala lui – în unele pagini din Théonas…, din Trois reformateurs, din Maurras et le devoir des catholioques și în prefața la cartea lui S. Delpoge, Le conflict de la morale et de la sociologie.

Politica lui – în broșura asupra lui maurras et le devoir des catholiques și în studii­le asupra politicii lui Pascal din Réflexions sur l’intelligence…

Logica lui – în Logica publicată la Téqui, în seria de studii.

 

Ideile constructive ale lui Jacques Maritain

 

Personalitatea culturală a lui Jacques Maritain. Cugetarea franceză contim­po­ra­nă cunoaște puține destine literare asemănătoare aceleia a lui Jacques Maritain.

Reputația lui Jacques Maritain nu vine însă din lumea autorităților culturii pa­tro­nate și oficiale, cu toate că Parodi i-a închinat odinioară trei pagini de elogii strălucite în is­toria sa a filosofiei franceze contimporane.

Nu vine nici din cenaclul Alain, Blondel…

Brunschivicg, Lalande, Meyerson.

Reputația lui trece împreună cu cărțile lui de căpetenie peste granițe. Jacques Maritain intră în universalitate – în accepțiunea de jos, pământească, a acestui termen.

În accepțiunea lui de sus, obiectivă, niciodată Maritain nu fusese în altă parte…

 

Reputația lui Jacques Maritain se bizuie pe sfere de influență cu totul diferite. Dar do­uă fețe: filosoful propriu-zis și filosoful culturii.

 

Jacques Maritain și cultura modernă.

 

Vedenia Renașterii sau a vremurilor moderne, anarhică, teoretic dezechilibrată, u­ni­vers fără ax de gravitație, fără margine și fără centru, și practic egocentric㠖 aplecată să fa­că din fiecare individ un Dumnezeu!..., gata să scoată din el însuși lumea!

Și ce individ…!? Biet tăciune ce-și stinge singur scânteierea trecătoare, crispat a­su­pra propriei sale taine pline de goliciune, nebun pier­dut în firescul visării sale proprii;

om pierzându-și adâncimea, făcându-se zi de zi tot mai plat, tot mai turtit, tot mai sec, tot mai sărac…, sărac lipit pământului, „înger în­vâr­tind piatra de moară”, biet nimic improvizat în „le­gislator al universului” întreg – cu o minune în el, cu alta deasupra – , de-al căror rost se teme să se-ntrebe, decretând cu judecăți sintetice apriori;

în care, sub aparențe de rodine și de ierar­hii fragmentare, nimic nu începe din nimic – și to­tul urmează totului fără sfârșit;

în care nimeni nu poartă nimănui de grijă și fiecare e pradă fiecăruia; în care legile făpturii – dacă sunt – n-au nici sens mai adânc, nici țintă…horă de discipline care se încalecă și se bat cap în cap – când încerci organizarea lor unitară, toate cu rădăcini în sensibilitate, toate ge­neralizări arbitrare ale unei încercări de ai se substitui pe sine celei ce a făcut [lumea].

 

Jacques Maritain are sentimentul limpede că pentru orice om setos de adevă­-ra­tă spiritualitate se impune o alegere între aceste două vedenii ale lumii:

— Vedenia Veacului de Mijloc – alcătuire ierarhică a unui univers centrat asupra lui Dum­nezeu – prin care singur, lumea capătă înțeles deplin –, univers în care lucrurile sunt ie­rarhizate după gradul analogiei divine ce cuprind, după fragmentul Chipului Dumne­zeiesc ce-l cuprind, și după gradul de participație pe care-l răsfrânge din Divinitate – și în care omul așezat la cheia de boltă a liniilor îndoitei lui naturi, de trup și suflet, își are acțiu­nea centrată către împlinirea voinței lui Dumnezeu; iar înțelegerea către deslușirea sem­ne­­lor lui vecinice, din curgerea de lucruri trecătoare.

— Vedenia Renașterii sau a vremurilor moderne, dimpotrivă, e anarhică, teoretic de­zechilibrată, fără ax de gravitație și fără centru – și practic „egocentric㔠– aplecată să fa­că din „individ” Universalul, adică pe Dumnezeu.

Acesta este folosul, aș zice: „pedagogic” și rodul neîndoielnic al „întâlnirii spirituale” cu Jacques Maritain – pentru oamenii vremii noastre.

 

Numai privindu-l și ascultându-l și încercând să deslușești privirea lui care caută să pă­trundă dincolo de tine, îți dai seama că Jacques Maritain stă în mijlocul nostru, martor al unor întâmplări al căror înțeles se desfășoară aievea – și înțelegi toată valoarea expresiei pe care i-o dau adversarii: „M. Maritain fait figure de roc…”

 

Puține destine literare se pot asemăna sorții filosofului francez Jacques Maritain: în mar­ginea culturii oficiale – căci Franța are două culturi, și două tradiții.

Maritain a rupt cu „cultura oficial㔠(Antimoderne)  – spre deosebire de M. Blondel.

 

Totuși, reputația lui trece peste granițe. Cartea lui asupra celor Trei Reformatori s-a tradus în cinci limbi și faima ei a mers peste mări și țări. Din Japonia vin tineri dinadins, ca să asculte tălmăcirile filosofului de la Meudon.

 

Reputația lui Jacques Maritain are două rădăcini deosebite, una în filosofia propriu-zisă, alta în istoria culturii.

 

În filosofia propriu-zisă, numele lui e legat de reacțiunea neorealismului metafizic îm­potriva pozitivismului Comte-in, fenomenalismului fizic, psiho- și sociologic kantian și prag­matismului bergsonian al neoreralismului.

 

Obiecte imediate de atac: Comte și Bergson. Obiect depărtat: Kant. Țintă: restaura­rea legitimității metafizicii, negată destul de recent de Comte pe făgașul tras de Kant…

În istoria culturii: lărgită și dezvoltată în toate virtualitățile ei, reacțiunea de mai sus: 1) antimodernismul; 2) restaurarea unei viziuni medievale a universului.

E greu de spus care din cele două laturi primează. Săgeata polemistului Maritain zboa­ră totdeauna din arcul filosofului cu același nume:

„Trebuie să ai cugetul aspru și inima blândă”.

 

Împotriva unui anumit „impresionism filosofic” – „făcut din jumătăți de idei unite cu jumătăți de senzații” (Fernandez).

Jacques Maritain a văzut limpede c㠄filosofia adevărată nu e simplă revărsare a u­nui temperament, ci operă a personalității întregi – și, ca atare, trebuie învățată”

Sănătoasă doctrină pentru a vindeca lumea de pletora de filosofaștri care, cu fie­ca­re scăpare de gând își închipuie a fi descoperit piatra filosofală, atunci când Porphyr a stat două­zeci de ani pe lângă Plotin, înainte de a-și lua zborul.

 

(Text primit de la prof. Marin DIACONU)