Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (462) Aprilie 2004

CENTENAR MIRCEA VULCĂNESCU

de

Mircea DIACONU

Între Nae Ionescu și Constantin Noica

Deschiderea către istoria filosofiei a lui Mircea Vulcănescu

 

Valorizarea istorică îmbină obiectivitatea cu su­biec­tivitatea, continuitatea cu discontinuitatea, devenirea cu perenitatea. Totdeauna situăm o personalitate într-o epocă (este „fiu al timpului” său), într-un ansamblu de împrejurări sociale, culturale, ideologice ale epocii și ale comunității dintr-o epocă istorică, o privim, o analizăm și o valorizăm în relație cu predecesorii imediați, în­de­osebi cu profesorii, cu mentorii, cu colegii de generație și totodat㠗 cînd perspectiva istorică o permite — dacă a fă­cut „pui”, dacă a lăsat „urmași”, în ce măsură înrîurește sta­rea viitoare a spiritualității naționale.

De-un astfel de gînd mă agăț și cu un astfel de gînd mă apropii de deschiderea lui Mircea Vulcănescu înspre, că­tre istoria filosofiei. Și-l pun în relație asertorică, acum, doar cu Nae Ionescu și cu Constantin Noica. Și îl pun doar cu ei — unul ca magistru, altul ca prieten într-ale ideilor și continuator al unui gînd (râs-bu­nător al unui început și neîmplinit gînd vulcănescian), al unui gănd al clasicei „tinere gene­rații” interbelice.

În chip paradoxal și totdată coerent ideatic, Nae Ionescu n-a crezut în istorie în ge­nere, nici în aceea a spiritului — și a predat, întru o echilibrare spirituală cu sine și cu obiectul reflecției didactice, cursuri de metafizică (sistematică) și de istorie a metafizicii, cursuri de logică (sistematică) și de istorie a logicii.

Iar într-o specifică continuitate și discontinuitate cu Nae Ionescu (profesorul ale că­rui cursuri nu le-a audiat ca student, în vremea studenției, „profesorul” al cărui strălucit „elev” este), Constantin Noica a făcut filosofie cu istoria filosofiei — după propria-i mărtu­risire-valorizare — și a creat un sistem filosofic (fiind singurul creator de sistem filosofic din cadrul școlii filosofice a lui Nae Ionescu).

Mircea Vulcănescu a „suferit” de enciclopedism, de o bună și nețărmurită des­chi­dere către cîteva domenii teoretice și de o profundă adîncire în cîteva problematici pentru un domeniu sau altul. Dacă aducem vorba despre istoria filosofiei și luminăm acum studii­le, articolele, cronicile ori... proiectele atingătoare de, ba, bine așezate chiar în acest domeniu cu caracter filosofic, ne stau în față, în primul rînd de bănci, amplele studii: Două ti­puri de filosofie medievală, Filosofia morală engleză în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, Max Scholer, Filosofia românească contemporană și Introducerea (scrisă în co­la­bo­­rare cu Constantin Noica) la Istoria logicii a lui Nae Ionescu.

Din bibliografia vulcănesciană (așezată într-o carte), se evidențiază și articolul În mar­ginea centeneralului lui Taine, textul conferinței-studiu Ideea de Dumnezeu în fi­lo­so­fia Tomei din Aquino, lecția Etica lui Kant, cîteva articole despre viziunea filosofică a lui Nae Ionescu, chiar și Filosofia lui Freud.

Lor li se adaugă cîteva cronici, recenzii la cărți semnate de Lucian Blaga și P. P. Negu­lescu ori la o traducere făcută de Valeriu Iordăchescu din Jacques Maritain; încă și notele po­lemice cu I.Brucăr, privitoare la un comentariu al lui Nae Ionescu în marginea Criticii ra­țiunii practice a lui Kant.

Totodată, luăm în seamă și elementele ce țin de istoria filosofiei din Teoria și socio­logia vieții economice sau dezvăluirea unor fundamente speculative aristotelice în siste­mul sociologic al lui Dimitrie Gusti.

Rostul acestor rînduri este de a semnala deschiderea către istoria filosofiei a lui Mir­cea Vulcănescu și am convingerea că se vor înfăptui, în deceniile ce vin, studii de anali­ză pătrunzătoare și de valorizare istorico-filosofică. Deocamdată, cu prilejul aniversar al cen­tenarului nașterii, doar evidențiez deschiderea — sub varii determinări, înrîuriri, con­diționări, motivații — către filosofia universală și cea românească, din cea universală către un anume moment al evului mediu, către un altul — insuficient cercetat la noi — al fi­lo­so­fiei moderne, un altul situat la confluența dintre filosofia modernă și cea contemporană, mo­ment ilustrat de Max Scheler, și altul aflat în deschiderea epocii contemporane, cel pe ca­re de a se constitui în anii '20 și reprezentat de Jacques Maritain.

Dacă pentru cele dintîi momente interesul teoretic și istoric s-a delimitat, s-a finali­zat și s-a concretizat în studii tipărite — căci erau fapte de demnitate istorică, așezate în is­to­ria filosofiei universale —, deschiderea către neotomistul Maritain — pe care l-a cunoscut per­sonal, la ale cărui întruniri de la Meudon din anii '27 și '28 a participat — a fost, este mai ma­re și, fiind o viziune în marș filosofic (să ne reamintim că Maritain elaborează și ti­părește marea majoritate a lucrărilor lui după acest moment filosofic...), căutările, cerce­ta­rea, meditarea n-au mers pînă la finalizarea într-un studiu definitivat. Este o manifestare in­suficient cunoscută chiar și de cei care au văzut și au adulmecat comoara filosofică din ”cele două lăzi” vulcănesciene. Să sperăm că în curînd vom da de fundul lăzii...

*

Fără a ambiționa să fie și un istoric al filosofiei, Mircea Vulcănescu este o bună că­lă­uză-comentatoare și interpretă către lucrările propriu-zise ale cîtorva importanți gînditori creatori, pentru o mai adecvată cunoaștere a tomismului și a augustinismului, a mo­raliștilor englezi moderni, a lui Max Scheler și a lui Nae Ionescu (deocamdată, pînă cînd o­pe­ra acestuia se va așeza în Opere...).