Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Ediția a XIV-a

28-29 octombrie 2004

Vasile SPIRIDON

În așteptarea romanului-fluviu

 

Principala preocupare a oricărui creator o reprezintă calitatea estetică a operei sale iar nu participarea la spectacolul reiterat al nesfârșitei noastre tranziții. Însă nu toți scriitorii reacționează identic la stimulii exteriori și pe bună dreptate Ion Simuț a detectat patru tipuri de comportamente estetice (oportunist, evazionist, subversiv și disident) nu numai pentru perioada comunistă, ci și pentru aceea postdecembristă, când presiunea ideologică a fost substituită cu dictatura comercială a pieței. Îngrijorarea criticului orădean vine, îndreptățită, din cauza faptului că adevărata provocare a tranziției este una conjuncturală, întrucât impune vandabilitatea cărții ca marfă și recunoaște doar scriitorul care se vinde (nu numai în sens mercantil, ci și moral). Cultura de masă, produs tipic al societății cu același nume și sinonim al consumismului, este rezultatul dominației clasei medii asupra mijloacelor de comunicare prin care a reușit să facă a-i fi recunoscută propria definiție asupra societății și culturii ca legitimă.

Imediat după 1989, unii romancieri din vechea gardă au părăsit masa de lucru și au luat o pauză de inspirație, ocupând diverse funcții editoriale și politico-administrative sau așteptând palidul alibi al timpurilor mai puțin potrivnice creației. Alții s-au simțit dezorientați și, până una alta, au scos ediții noi dintr-un simplu orgoliu auctorial iar nu în urma unei serioase revizuiri a conștiinței lor estetice. Reeditările au fost supuse eroziunii receptoare și s-au soldat cu eșecuri, întrucât cititorul aștepta altceva (inclusiv, din partea unora, de pildă, să nu schimbe doar titlul sau să precizeze că este o a doua ediție revăzută, adăugită, necenzurată ș.c.l.) și îi trebuia indus un nou tip de ficțiune. Nu valoarea ca atare era pusă în discuție, ci actualitatea formulei epice înseși, la care s-a adăugat și nesincronizarea între intențiile, exigențele și gusturile cititorilor cu acelea ale editorilor. Iar o altă categorie de romancieri, confundând cenzura ideologică cu autocenzura estetică, au scos la iveală o literatură de sertar neconvingătoare, drept chezășie a echivocității atitudinii lor în timpul unui regim ce ținea la loc de cinste, alături de teatru, specia romanului și umplea cu apariții tolerabile spațiile dintre rarele opere de referință și maculatură.

Romanul nostru traversează o perioadă de evidente reordonări și remodelări, cu tot ceea ce presupune evoluția conceptelor, a viziunii și a receptării lui. Imediat după 1989, epica amplă nu a putut lua distanța necesară față de realul absorbant. Or, condiția romanescului presupune exilul interior măcar periodic, departe de maculările prezentului, pentru a se putea trece în planul generalizărilor decantatorii și a se organiza totalitatea semnificantă. Romancierul a crezut de cuviință că nu poate rămâne cantonat în așa numita cândva zonă a „intimismului mărunt” pentru a scrie o operă necontingentă într-o perioadă în care viața socială se încâlcea într-un ghem de crize, era inventivă și oferea un convulsiv spectacol, demn de ficțiunea cea mai aleasă, deloc searbădă și schematică. Există tot felul de întrebări asupra schemelor de limbaj și conceptuale, tot felul de raporturi ce se cereau redefinite în funcție de ruptura istorică produsă și noi limite în sfera întrebărilor interioare, existențiale, care trebuiau autoimpuse pentru radicalizarea conștiinței romanești (scăzută inițial la un nivel alarmant, întrucât nu doar cititorii, ci și creatorii nu mai credeau în ficțiune, așa cum se întâmplase la apogeul vechiului regim).

În prima jumătate a deceniului trecut, testimonialul (literatura mărturiilor, a mărturisirilor și a jurnalului) a copleșit ficționalul (livresc ori speculativ) care înainte trecea, prin eschivă romanescă, în plan imaginativ racilele sociale. Această mutație psihologică creată de non-fictiv (cu largul concurs al televiziunii, al presei și al „culturii de piață”: erotism, violență,  policier, exotism, spiritualism, ezoterism, anticipație ș.a.) a tentat să eludeze structura elaborată și decontextualizată temporal cu spontaneitatea autenticului trăit. „Oglindirea” nudă a faptelor, în expresie directă, a luat locul „transfigurării” și limbajului aluziv. Totodată, este explicabil ca suprasaturația de textualism – forma cea mai adecvată a esopismului, generat de cenzură, și din care au rămas tehnicile cele mai rafinate, deși a ajuns în fundătură autoparodică și autopastișatoare – și înflorirea genurilor biograficului să fi redeșteptat dorința experienței virtuale și a revenirii la cotidian.

Romanescul și-a luat o necesară pauză de reflecție, de detașare istorică, pentru a-și reorienta mutațiile epice. S-a recăpătat plăcerea de a povesti de dragul povestirii, fără prea mari ambiționări autoreflexive logocentriste și metaficționale, cu personaje nu de hârtie, ci bine motivate social și psihologic. Narațiunea este raportată la Istoria trăită și prezentă sau la ceea ce i se întâmplă unei subiectivități confruntate cu problematica timpului său. Cred că o bună parte din miză va fi pusă pe coerența reflexivă a universului creat și suficient sieși, iar nu pe impactul psihologic al mărturiei zguduitoare, dar datate și rareori semnificative în ordine estetică. Această nouă ipostază a paradigmei realiste, ce cuprinde viața în toate manifestările ei autentice, este lipsită de tradiționala componentă etică și documentară, dar beneficiază de experimentele neo-realistice ale secolului trecut, placate de intrarea în factual a unei părți a prozei noastre din anii optzeci. Este vorba despre acea componentă a realismului nonclasic care înseamnă prezentificarea continuă a realului, reflectarea lui printr-un sistem de convenții adecvat. Iar romanul reprezintă forma de expresie privilegiată în căutarea unei modalități care să permită atât cuprinderea, cât și nuanțarea modificărilor survenite în epistema ultimului deceniu.

Din moment ce ultimele două promoții literare nu mai practică exclusivismul de gen, totul se deschide nu doar stilurilor diferite, ci și posibilităților diverse de exprimare, textele acoperind un spectru extrem de larg și de variat. Nemaicrezând în roman și, mai ales, înțelegând să folosească această denumire încă prestigioasă pentru a califica o mulțime de lucruri, printre care chiar negarea speciei în chestiune, prozatorii noștri se îndreaptă acum instinctiv spre formule care relativizează la tot pasul, spre scrierea „interdisciplinară”: roman-jurnal de lectură, roman-parabolă, roman-fragment, roman-eseu etc. Poemul se vede anulat ca entitate revelatorie fulgurantă și presupune de acum capacitatea exprimării unei viziuni integratoare. O tendință majoră, tipic postmodernistă, a literaturii actuale este aceea către totalitate, către sinteza tuturor contradicțiilor prin colaționare, ceea ce presupune un joc cu mai multe strategii, dincolo de orice presupoziție de gen și specie, dincolo de granița mereu schimbătoare dintre sensul literal și cel literar.  

Poezia este situată în continuare în fruntea ierarhiei genurilor, poziție care ar merita să fie discutată și contestată atât în privința comparării valorii operelor ca atare din clase diferite, cât și a impactului asupra publicului. S-a dus epoca romantică, a plasării poematicului înaintea literaturii și deci și înaintea romanului. Cu atât mai mult cu cât în ultimul timp interesul cititorilor pentru proză nu a scăzut sub nivelul celui manifestat față de poezie. Dimpotrivă. Însă creatorii acordă în continuare un credit mai consistent acesteia din urmă, poate pentru că poezia s-a dovedit a fi întotdeauna un gen cu virtuți de pionierat, oferind experimentalismului de orice fel condiții mai prielnice de manifestare. Mobilitatea poeților în privința schimbării registrului tematic este mult mai mare decât aceea a prozatorilor, întrucât epistema constructelor de amploare (în speță, romanul) cere mai mult timp de gestație și înșiși romancierii se maturizează mai greu decât poeții. Autorii de proză se simt mai în largul lor atunci când este vorba de reformularea expresiei.

Această tendință nu este deloc surprinzătoare, dacă ținem cont de faptul că narativitatea s-a extins în ultimele decenii și asupra poeziei. Astăzi se scrie o poezie pluralistă, experimentatoare de coduri și limbaje, de vocabular și de nivele diferite de comunicare, dar ea se lasă influențată, de asemenea, de proză și de oralitate. Este vorba despre un prozaism semnificativ în măsura în care este subiectivizat la maximum interesul manifestat pentru fenomenal, cotidian sau efemer. Expresia poeziei contemporane interferează permanent cu altele, existând o contaminare reciprocă a genurilor. Realității faptelor transpuse estetic nu i se mai acordă alegerea doar a unui singur limbaj, metafizic, autoreflexiv, vizionar, intranzitiv, voit opac etc.

Nu cred că poeții-prozatori s-ar deosebi prin ceva hotărâtor față de prozatorii sadea: ambele categorii încearcă asumarea unei noi forme a conștiinței morale consecutive momentului 1989. Orice mutație importantă de accent suferită în sfera sensibilității, ca și în aceea a conștiinței, este anticipată de o revoluție la nivelul formei. Un nou tip de sensibilitate are nevoie de noi structuri și forme aferente. Astfel, proza redevine centrată pe „acțiune” și acordă respect cerințelor cititorului dornic de epic pur, de ascultare de povestiri exemplare dar și banale, în mijlocul unei „adunări liniștite”, departe de zgomotul experimentalist. Personajele nu mai concurează cu zămislitorii lor, nu mai încearcă să li se substituie sau să le divulge dedesubturile meseriei. Ele încep să se lepede de croiala de mucava, căpătând prin aceasta un plus de verosimilitate.

Este nevoie de personaje viabile în măsura în care se impune ca povestea să lifteze tot ceea ce se află în subtext la înălțimea dată de nivelul explicit al textului. Nu mai merg exercițiile de pură virtuozitate lexicală. Proza ultimilor ani este deja una scrisă cu fața întoarsă binevoitor spre realitate și spre cititori. Bineînțeles că și paleta opțională a prozatorilor care vin dinspre poezie rămâne la fel de diversificată ca și în cazul celorlalți: de la structura romanului-frescă, caleidoscopic ori parabolic până la epicul apocaliptic sau profetic, ce depășește atât realismul cât și fantasticul. Perspectiva înalt „metafizic㔠alternează cu una „joasă”, aderentă la cotidian, ce nu cultivă cinismul auctorial fără suport epic solid și fără de mobilitate a privirii.

Recăpătarea libertății de expresie, a „libertinismului” estetic, defularea în valuri a inconștientului zăgăzuit de totalitarism, problematica trepidantă a cotidianului au cerut în ultimul deceniu răspunsuri pentru remodelarea percepției și mentalității, pentru reinventare a noi lumi romanești, a viziunii și a tehnicii. Pe lângă implicita „liberalizare” a scriiturii (fundamental necesară, dar nu suficientă), s-a facilitat o aprofundare și lărgire a pers­pectivei asupra trecutului degrevat de tabuizări și, desigur, o diversificare tematică. De altfel, realitatea postdecembristă fiind “unduioasă și diversă”, se pare că romancierii s-au acomodat destul de greu cu ea și așa se face că ei se simt mai în largul lor atunci când o abordează tot pe aceea anterioară. În sumă, cu toate aceste deplasări de accente – plecând de la amănuntul valorizant la stil sau de la tehnica interioară la atitudinea narativ㠖 un roman fundamental (fluviu sau cronică) despre totalitarismul comunist românesc nu a apărut încă. Dar, deși viabilitatea esopismului s-a stins o dată cu o epocă, oricând poate apărea o amplă construcție parabolică, întrucât experiența dictatorială nu a fost consumată în totalitatea și diversitatea ei ficțională.

Cert este că specia proteică a romanului continuă să păstreze un loc privilegiat între lecturile cititorului interesat de evenimente, fapte și documente inedite. O serioasă lectura a lui a încetat să mai răspundă consumatorului de peripeții și aventuri; ea a devenit un act dificil, invitând la meditație și la prelungirea unei demers analitic dublat de un efort de cunoaștere. Nu trebuie omis raportul prim romancier-cititor, dincolo de care se cere precizată atitudinea criticii față de formele încă neacceptate sau neasimilate de către destinatarul operei. Dreptul romanului la existență rămâne în continuare pus sub semnul unor atribute fundamentale ale naturii omenești, printre care actul de a povesti și de a asculta istorisiri stau la începutul comunicării și al istoriei speciei.