Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Ediția a XIV-a

28-29 octombrie 2004

Nicolae BÂRNA

Din nou, câte ceva despre

romanul de azi

 

Nu se poate spune că nu s-a discutat destul de mult, în ultimii ani, în diferite foruri și cu diferite prilejuri (anchete publicistice, mese rotunde sau sesiuni de comunicări, s-au ținut chiar și câteva colocvii de amploare, cu exact această temă, ca să nu mai vorbim de aportul publicisticii curente, din periodicele culturale, sau de volumele de critică, teorie și istorie literară, deloc puține și deloc neglijabile, în care chestiunea a fost abordată substanțial), despre proza actual㠖 cu o focalizare specială asupra romanului, bineînțeles.

Firește că dezbaterea rămâne deschisă, că nu s-a soldat cu concluzii universal împărtășite, că nu a produs un consens fără fisură. Era imposibil, și nici n-ar fi fost bine. Domeniul rămâne deschis interpretărilor, evaluărilor, controverselor. Câteva caracteristici, câteva linii de evoluție incontestabile sau, oricum, general acceptabile au fost depistate și semnalate. Redeschiderea discuției e binevenită în orice moment, asta dacă s-ar putea spune vreodată că discuția s-a încheiat.

În ce mă privește, nu-mi rămâne, la o nouă abordare a subiectului, decât să reiau lucruri deja spuse nu de mult, încercând să le regrupez într-o panoramare rapidă, renunțând pe cât posibil, la tentația analitică.

Cred că nu e de prisos să reamintesc că, după ce am fost martori, în primii ani nouăzeci, la o domnie temporară a non-ficționalului – explicabilă prin contextul istoric: dispariția dictaturii și garantarea libertății de exprimare etc. –, am putut constata cum, de prin 1994-1995, după un moment de descumpănire determinat fără îndoială de pierderea funcțiilor supra-adăugate pe care le dobândise în vremea regimului comunist și de necesitatea redefinirii strategiilor de scriitură, proza beletristică își reia treptat, însă rapid și neșovăitor, locul, ca să zicem așa, „normal“.

Ce înseamnă astăzi – respectiv în acest ultim deceniu – „locul normal“ al prozei literare scrise și publicate în chiar acești ani ? Bineînțeles că nu același lucru ca înainte de decembrie 1989. Sub raportul impactului, al răsunetului în rândul publicului – evaluate după criterii sociologice și cu instrumente statistice –, importanța prozei ne apare ca mult diminuată față de ceea ce fusese „înainte“. Situația nu este însă deloc aberantă, ea decurge și face parte din „normalizare“: acesta, cel de astăzi, este locul normal al beletristicii de actualitate într-o țară democratică, fie că ne place ori nu ne place treaba aceasta.

Dar, dacă asta este situația, nu afirmăm, oare, absurdități atunci când semnalăm și salutăm cu bucurie revigorarea prozei actuale? Nu repetăm, oarecumva, gestul oportunist al celor care admirau hainele noi ale împăratului, în binecunoscutul basm, în vreme ce împăratul era gol-goluț ? Se scriu și se publică nu puține cărți bune, asta e adevărat, dar tirajele sunt minuscule, iar interesul publicului pentru lectura literară a scăzut spectaculos. Și-atunci ?

Sigur că nu putem să ne facem că nu știm c㠄împăratul este gol“ (adică: tirajele minuscule, publicul interesat – la fel, puțin numeros…). Asta face însă obiectul unei alte discuții posibile ( o discuție mai amplă, dar și mai „specializată“, după cum privim lucrurile), discuție care a fost și ea, de altfel inițiată și întreținută în anii din urmă. Și cred că nu dăm dovadă nici de cinism, nici de inconștiență, dacă, pur și simplu, ne vedem de treabă, încercând să examinăm starea actuală a prozei, respectiv a speciei „forte“ a acesteia, romanul. Operație, cred, oportună și necesară, pentru c㠖 la nivelul parcurgerii textelor, punând în paranteză chestiunea circulației și ecoului lor – imaginea de ansamblu este totuși una de vigoare, de evoluție rapidă și multiformă.

Eliberată de rolul ei de supapă antitotalitară, dar și de așa-zisa hiperestetizare intelectualist-cărturărească pe care era oarecum „silit㓠s-o adopte, ca mecanism de auto-protecție, în vremea dictaturii și a cenzurii, proza literară și-a redefinit și și-a accentuat, pe coordonate noi, aderența la „viață“, deschiderea către „extra-text“. S-a putut constata o vădită re-apropiere de „conținuturi“, creșterea importanței acordate „referinței“.

S-au configurat și afirmat formule noi, unele dintre ele – afectat simple, altele – hipersofisticate. Romanul, specie prin definiție „elastică“, și-a confirmat și în împrejurările recente de la noi proverbiala elasticitate.

Amplificarea deschiderii către „viață“, incontestabilă, nu s-a însoțit, contrar oricăror aparențe, cu o abandonare a „meseriei“, a rafinamentului scriiturii și construcției. Acestea din urmă sunt însă promovate în modalități tehnice de o mare diversitate, și, poate, cu mai puțină ostentație „tehnicist㓠decât se obișnuia până mai ieri.

Diversitatea și dinamismul, „fluiditatea“ formulelor și canoanelor mi se pare de altfel caracteristică pentru producția romanescă din perioada recentă. Sigur, s-ar putea conchide că situația ilustrează de minune teza postmodernistă a revizitărilor, reluărilor și reiterărilor perpetue, de acum încolo, până la sfârșitul timpurilor. E foarte posibil să fie așa, totuși, acum, m-aș abține de la situarea discuției în perspective teoretico-filozofice mai ample și m-aș restrânge la domeniul mai restrâns – și presupus mai „verificabil“ – al observării și semnalării.

Nu mi se pare lucru de mirare că, pentru a obține „noutatea“, nu puțini scriitori reînnoad㠖 probabil că uneori în chip deliberat, dar de multe ori „spontan“ – cu ceea ce era uzual nu ieri, ci…alaltăieri, și părea, cu nu multă vreme în urmă, să fi devenit deja desuet. Bineînțeles că astfel de resuscitări sau recuperări de formule prozastice nu sunt „naive“, ci sunt înfăptuite cum grano salis. Legitimitatea și viabilitatea în noul context le este asigurată prin aplicarea unei „pedale“ ironice, sau prin distanțarea decurgând din persistența rafinamentului – iată că remanent și, probabil, de-acum înainte, indelebil – „moștenit“, cu sau fără voie, din etapa imediat anterioară, puternic „tehnicistă“, aceea, pasionată de teorie și de performanțe „textualiste“.

Oricum am lua-o, cred că putem vorbi, astăzi, de emergența unui „nou“ realism, a unui „nou“ expresionism, ba chiar și a unui „nou“ naturalism. Unii tineri scriitori „redescoper㓠minimalismul, ori refac, pe cont propriu – iar nu prin imitație livresc㠖 demersul „tinerilor furioși“ britanici din anii cinzeci (formule ale căror tentative anterioare de a se impune în literatura noastră fuseseră blocate de controlul oficialității, care nu le vedea cu ochi buni, dat fiind că așa-zis „pesimiste”, deci, nu-i așa, „demobilizatoare“ pentru masele de oameni ai muncii, de constructori entuziaști ai „socialismului“, care nu aveau nevoie de astfel de literatură, care să investigheze marasmul experienței private și intime într-un context social frustrant). Unii foarte tineri prozatori au apucat-o pe urmele unor Jack Kerouac sau Leonard Cohen, de pildă, și asta nu neapărat prin vulgar㠄imitație“, ci, mai degrabă, dată fiind omologia unor experiențe existențiale. Cu, ce-i drept, o „întârziere“ de câteva decenii, explicabilă dată fiind blocarea pe care regimul totalitar a impus-o nu numai la nivelul libertății de exprimare, dar și, direct, la nivelul diversității experienței de viață. Se constată, la nivelul acestor noi evoluții, o netă reticență atât față de literatura de „redempțiune“ socială, suspectabilă de a fi consolatoare (asta – din reacție față de literatura „de comandă“, de sub regimul totalitar), cât și față de extremismul „tehnicist“, radical-textualist, perceput ca evazionist (față cu somațiile nefaste sau ca­tas­trofale ale existențialului). În general, la ordinea zilei pare să fie refuzul oricăror conformisme (atitudine ce e pândită, evident, de pericolul propriului ei conformism).

Totuși, se observă, în același timp, o foarte clară tendință a literarului de a-și păstra specificul (în condițiile concurenței agresive exercitate de jurnalistică, de para-literatură, de divertismentul mediatic etc.), și toate aceste noi direcții – din care unele sunt (aparente) „întoarceri“ la formule ceva mai vechi – se manifestă, inevitabil, cu recurs la cuceririle, în materie de rafinament tehnic ( și nu numai „tehnic“) al direcțiilor novatoare din perioadele imediat anterioare. Autentismul, minimalismul și „noul realism“ sunt, de fapt, îmbinate cu experimentalismul. „Ruptura“ față de optzecism ( în fond, și el „autentist“ și aplecat spre „observarea cotidianului“) nu e, la urma urmei, chiar atât de radicală pe cât se pretinde.

Postmodernismul, cel mult discutat și în fel și chip definit – și în care, se pare, suntem definitiv, ori măcar până una-alta, instalați, ori, cine știe, poate doar „vrem“ să ne simțim ori să ne proclamăm instalați !… – , privilegiază revizitările și  reiterările (amendate), așa că mai toate aceste „redescoperiri“ sau „întoarceri“ pot fi regrupate sub o „umbrel㓠teoretică prestigioasă.

Tot postmodernismul favorizează, între altele, cultivarea paroxistică a carnavalescului, fabulosului, ludicului, apocalipticului, fantasmagoricului, grotescului, „neverosimilului“ și catastrofalului, opereaz㠖 în chip polemic, față cu „coduri“ rigidizat-conservatoare – cu hiperbolizarea „măruntului“ ori cu bagatelizarea „mărețului“ și a „importantului“, recurge substanțial la deriziunea tragică ori la tragismul derizoriu. Printr-un apel subs­tanțial la astfel de ingrediente ori registre, s-a înfiripat și la noi, în acest ultim deceniu și jumătate, și chiar a înregistrat un moment de oarecare strălucire, „marele“ roman postmodernist apocaliptic, eshatologic, milenarist, clădit prin recurs la motivele ori „miturile“ enigmei, conspirației oculte, catastrofei etc., roman „pynchonian“, cu obiective ambițioase, vizând în fond sondarea rosturilor ultime ale existentului și propunând o revelație majoră, un fel de „mântuire“ literară.

Tocmai am semnalat refuzul literaturii așa-zis „redemptive“, așa că va părea că mă contrazic afirmând (ceea ce și fac, iată) că unul din cele mai viguroase și coerente filoane – o adevărat㠄direcție“, dacă vrem – în proza ultimilor zece ani trimite la un fel de „mântuire“. Și totuși…așa este !

Câteva din cele mai remarcabile apariții prin care s-a vădit acest gen de roman se cuvine să fie menționate. Iată așadar câteva titluri ilustrative, dintr-o listă fără îndoială deschisă: primele două volume – apărute până acum – ale ciclului de șapte romane promis de Daniel Bănulescu (respectiv Te pup în fund, Conducător iubit ! și, mai ales, Cei șapte regi ai orașului București), Orbitor (două volume) de Mircea Cărtărescu, Hotel Europa, Pont des Arts și Maramureș de Dumitru Țepeneag, Trandafirul tăcerii depline de G. Cușnarencu, Domnul clipei de Dan Stanca, De cîți oameni e nevoie pentru sfîrșitul lumii de Gheorghe Iova, Povestea Marelui Brigand de Petru Cimpoeșu, Anotimpuri de trecere de Cătălin Țîrlea, Saludos și Sigma, de Alexandru Ecovoiu, Vestitorul, de Dan Perșa, Crima din magazinul „Harmonia Mundi“, de Hanibal Stănciulescu, Trup și suflet. Romanul-basm de Liviu Ioan Stoiciu, Textele de la Monte Negro de Octavian Soviany (ș.a.m.d., lista rămânând fără îndoială deschisă).

Toate aceste cărți propun – în chipuri și în grade diferite, evident – apocalipse ori cosmogonii derizorii, eshatologii carnavalizate, succedanee de mântuire. Ele nu sunt reductibile la fantasticul „tradițional”, nici la fabulosul „clasic“, nici la alegoricul propriu-zis (deși insidii din toate acestea există). Nu sunt, în nici un fel, romane „realiste“, și nici romane-parabol㠄obișnuite“ nu sunt. Țin, în grade diferite, de o formulă în care ambiguitatea și veracitatea, incredibilul și autenticul, simbolicul și documentarul, visarea și concretețea frustă dialoghează neîntrerupt, cu rezultate seducătoare. Nu putem, încă, ști dacă ea s-a „epuizat“ sau dacă nu ne rezervă noi surprize îmbucurătoare.

Constat însă că, în pofida promisiunii de mai sus, cad pradă tentației analitice. Mă voi strădui totuși să continui să mi-o reprim, așa după cum mă voi abține de la recenzări, enumerări, catalogări și clasificări ori clasamente explicite, procedări imposibil de urmat cu rezultate echilibrate într-un spațiu tipografic rezonabil !

Analizată detaliat și cu scrupulul nuanțelor, paleta tematică, estetică și „tehnic㓠a romanelor importante sau demne de oarecare atenție apărute la noi în ultimii zece-cincisprezece ani apare ca fiind atât de diversă, încât trasarea unei „hărți“ complete și fidele a domeniului cere, fără îndoială, un spațiu destul de amplu. Orice comprimare produce inevitabil distorsiuni, reclamă omisiuni nedrepte. Pornind de la peisajul existent și valorizând preferențial unele sau altele din diferitele lui zone, se pot obține multiple crochiuri subiective, substanțial diferite…

La o ochire de ansamblu – adică nu la nivelul exhaustiv al „hărții“ fidele, nici la cel lacunar al crochiurilor capricioase, ci, ca să zicem așa, al schemei creionate „în linii mari“ – , lucrurile par să se prezinte într-un fel destul de „firesc“. Nu cine știe ce original, asemănător cu se întâmplă, pare-se, mai pretutindeni în lume, la ora actuală, în materie de proză literară. Fiindcă se spune – asta nu (numai) la noi, ci (și) pe alte meleaguri, mai „centrale“ decât ale noastre – că, dacă în epoca de glorie a modernismului, arta și literatura urmăreau încă s㠄reorganizeze“ realul, să-l configureze „mai bine“ (!), prin reprezentări ideale, edifiante, acum, după presupusa „prăbușire“ a modernismului, adică în postmodernitate, nu mai e oportună ori necesar㠄stăpânirea“ și reordonarea realului, recunoscut și acceptat ca inevitabil destructurat și rezistent proiectelor meliorative sau redemptive. Acestea fiind zise – atenție, aserțiunile nu trebuie luate ca un „ucaz“ in-discutabil, doar ca un model utilizabil! – , se constată, în postmodernitate, apariția, pe de o parte, a unor opere care, alimentate de mișunul infinit al existentului, vădesc ambiția globalității („marile“ romane postmoderne, de genul celor amintite ceva mai sus, care nu caută s㠄dea seama“ de realitate, ci să propună realități alternative, perpetuând în această formul㠄rolul cognitiv specific“ al literaturii), și, pe de altă parte, a unor scrieri de natură mai degrabă intimistă, în care nu scenariile apocaliptice globale ori cosmogoniile alternative sunt în centrul atenției, ci individul, sinele, subiectivitatea, trăirea, corporalitatea, dar și „scriitura“ înseși, procesul semnificării. Cu două mici observații – prima: că bipartiția „globalizant“/ „intimist“ e reperabilă cu multă vreme înainte de „instaurarea“ postmodernismului; a doua: că între cele două categorii frontiera nu a fost și nu este niciodată etanșă, existând „combinații“ surprinzătoare – , nu putem, desigur, decât să fim de acord că așa stau lucrurile, „în linii mari“.

Și cam la fel stau și la noi, adică în proza noastră din ultimii, să zicem, zece ani. Ne aflăm, fără nici un fel de dubiu, „în rând cu lumea“. E interesant – și surprinzător, deși în fond perfect explicabil – că particularitățile prozei noastre „post-comuniste“, în raport cu dominantele prozei universale actuale, sunt mult mai puțin marcate și mult mai puțin importante decât s-ar fi putut prevedea.

„Răfuiala“ (scripturală) cu nelegiuirile regimului totalitar s-a săvârșit cvasi-exclusiv în scrierile neficționale, în memorialistică și eseistică, ocurența tematicii respective în beletristica de ficțiune este surprinzător de rară (de ce? temă de reflecție!). În orice caz, nu am avut, în anii aceștia, contrar a ceea ce s-ar fi putut presupune în 1990, un echivalent al „romanului politic“, al „obsedantului deceniu“, de ieri, consacrat demascării și vituperării epocii ceaușiste. De ce? Probabil, între altele, tocmai pentru că libertatea de exprimare în formele de discurs specifice contestării politice a fost totală. Nu a mai fost „nevoie“, ca ieri, de o „învăluire“ – sau de un înveliș – literară a unui mesaj ce a putut fi exprimat deschis.

Observăm totuși că mare parte din operele prozastice recente sunt, în chip marcat, „angajate“. Nu e vorba însă de o angajare îngust politico-ideologică ci de o angajare existențială, „filozofică“, morală și civică. Pe care scriitorii o afirmă rămânând foarte grijulii, totuși, în ceea ce privește marcarea statutului literar al operelor lor.

Orice comparare a situației actuale a romanului românesc la cea din anii de dinainte de 1989 nu se poate face decât examinând totul sub dublul raport al continuității și rupturii. Constatarea care se impune e cea la care, de fapt, ne-am fi putut aștepta: nu se poate vorbi de o ruptură absolută, dar nici de o continuitate lină, fără hopuri. Noutățile sunt sensibile și frapante, pe toate planurile, evident.

Una dintre trăsăturile hotărât noi, pe lângă susmenționata (și fertila, după cum s-a văzut) tentație „pynchoniană“, ar fi acel autentism „de modă nou㓠(cu diferitele ale variante: minimalistă, neo-expresionistă, neo-naturalistă etc.), de care am mai vorbit. Observabil tot mai des în proza scurtă, dar și pe tărâmul romanului, cultivând o „autenticitate“ și o „directețe“ fără hotare, repudiind (cel puțin în aparență, într-o primă instanță)  ambițiile generalizant-„ontologice“, acest experiențialism (afectat?) frust pare focalizat asupra individului ori a sferei „privatului“. Sub raport „tematic“, el privilegiază zone altădată neglijate ori evitate, se concentrează de pildă asupra unor detalii derizorii ori ultra-banale, bizare ori  semnificativ „nesemnificative“ ale vieții de toate zilele, ori procedează (cu oarecare aplicațiune uneori, cu o consecvență programatică) la bifarea unor (foste, până nu de mult) tabu-uri tematice, explorând intimitatea extremă, sexualitatea (cu toate avatarurile ei), dar și sărăcia, delicvența, mediile așa-zis „marginale“, lipsa de perspective de inserție socială etc. Rezultă din toate acestea, o literatură sumbră, scrâșnită, tristă și pesimistă, deseori tapajos revoltată („revoltat㓠nu contra unui regim politic, ci împotriva stării lumii actuale…),  alteori resemnat-amuzată, persiflantă făr㠄miz㓠explicită (de fapt, întemeiată pe un adevărat maximalism, dacă nu fundamentalism, moral, de regulă tăinuit din decență). „Deprimismul“ ori „decepționismul“ din proza actual㠖 mai ales a autorilor mai tineri – e susținut de o frondă difuz justițiară, de un fel de mesianism al depresiei jubilative.

Și-a făcu loc în chip tot mai substanțial, în scrierile prozatorilor „onorabili“ (adică, vreau să zic, nu al confecționerilor de narațiuni deliberat „para-literare“ și „comerciale“, aceștia fiind de altfel mult, mult mai puțini decât ne-am fi putut aștepta: necesarul de „producțiuni“ în materie a fost satisfăcut mulțumitor din import, prin traduceri…), recursul – selectiv, dar nu neapărat „viclean“ – la rețetarul, ingredientele și „trucurile“ romanului „popular“, de acțiune, aventuros ori sentimental etc. E de prisos să subliniez firescul procedării, în contextul actual. Valoarea estetică a rezultatelor diferă enorm, de la caz la caz, dar nu insist acum asupra chestiunii.

Coexistă așadar, în proza noastră de azi – și spunând „proză“, vizăm prioritar romanul –, „marele“ roman postmodernist, care nu caută să ofere o „explicare“ a lumii, ci ofer㠄modèle“ alternative ( romanul-parabolă din ultimii ani putând fi perceput ca o versiune mai „blând㓠și relativ mai conservatoare a acestuia), cel intimist ori „autentist“, experiențialist, aplecat asupra intimității și corporalității, dar și cel aparținător unui „nou“ realism, eventual altoit cu componente ale romanului de succes popular. Nu sunt acestea singurele „formule“, desigur, și, de altfel, chiar între ele delimitarea e uneori anevoioasă, incertă ori negociabilă. Coexistența e mai mult ori mai puțin „pașnică“, în pofida eventualelor scăpărări polemice. Sumedenie de „cazuri particulare“, intermediare ori mixte, combină, în proporții variabile (și cu rezultate de asemenea variabile, sub raportul realizării), diversele „tendințe“ la ordinea zilei. Unii scriitori de elită le adună pe toate, cu mare brio, într-o singură carte (cum au făcut-o, de pildă, Mircea Cărtărescu, în Orbitor, ori Gheorghe Crăciun , în Pupa russa, și nu numai ei…).