Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

CRITERION

de

Mircea A. DIACONU

Cu Liviu Ioan Stoiciu, la plecare

 Cinic, dezabuzat, disprețuindu-se chiar, Liviu Ioan Stoiciu privește cu nesaț metamorfozele formelor – și ce altă manifestare mai spectaculară a lor decît moartea? Deocamdată, nu știu cum aș putea să explic o astfel de contradicție. Ce-i drept, cinismul nu-i nihilism, nici nesațul acesta nu-i fascinație. Totuși, contradicția există și, așa inexplicabilă cum e, poate că este chiar miezul, dacă nu al unei poetici, atunci al unui mod de a fi. Nu sîntem prea departe de ceea ce se întîmpla cu Cioran. Cert este că ultimul LIS – avem în vedere volumul La plecare (Editura Vinea, 2003) – stă sub semnul unor cuvinte care vorbesc despre „o înșiruire de cicluri alcătuite de creație și dezintegrare”. Mai mult, motto-ul primei secvențe a volumului e următorul: „Aceasta e ora morții mele, / bucurîndu-mă de avantajele ei…”. Ei, bine, ce e, finalmente, această carte decît înlocuirea punctelor de suspensie cu obsesiile unei lumi, dezvoltate în tablouri, scenarii, viziuni?

Da, Liviu Ioan Stoiciu „se bucur㔠de avantajele morții – pe care o proiectează într-o construcție laborioasă, chit că foarte sofisticată în discurs. Zic sofisticată, deși nu acesta-i cuvîntul cel mai potrivit. În miezul evenimentelor, sinele nu poate decît să prindă frînturi de frază, de imagini, de sens. Nu-i este accesibil decît fragmentul; chiar și așa, din fragmente, și sinele, și miezul lumii capătă formă. Cît privește elaborarea, ea poate că este cu atît mai accentuată acum cu cît, la plecare fiind, poetul privește în juru-i în căutarea unui sens și a unei decizii. Și cu cît impresia de fragmentarism e mai puternică, cu atît subtextul spune o poveste articulată ca salvare. Am zis plecare?! Dar plecarea poate fi, prea bine, sosire. Și asta pentru că, pentru Liviu Ioan Stoiciu, nu există decît materie în permanentă prefacere, forme în devenire: „De jur / împrejurul meu prinde contur viitoarea formă/ anorganică”, citim într-un loc. Și, cu toate că pare o devenire în moarte, lucrurile sînt ceva mai complicate. Pe de-o parte pentru că devenirea aceasta în moarte e sincronă (de nu cumva sinonimă) scrisului, pe de altă parte pentru că moartea are un sens revelator și, mai mult decît atît, pare miezul unei „religii” a întemeierii.

Să se înțeleagă, Liviu Ioan Stoiciu nu e în căutarea vreunei utopii – departe de luciditatea lui aproape maladivă o astfel de ipostaz㠖, dar e în căutarea unui athanor în care să poată citi sensul. Uneori, ca acum, el se întrevede în moarte. Elocvent faptul că ultimul poem al primului ciclu se încheie cu imaginea morții care e scriitură: „E scos cu picioarele înainte din biserică // rămas cu capul plecat: se aud sunete de trîmbiță, fluierături, / strigăte / din fundul hăului. Ci / întunericul / cuprinsese tot locul… «Scriu de adio la // lumina lunii»: caligrafiază, afundat / în mîl pînă la brîu, unde plantele marine îi / transformaseră / carbonul («carbonul atîtor pasiuni», subliniază, apoi șterge), / în materie organică, / materie ce a fost depusă în / sedimente”. La fel de elocvent ultimul poem al cărții, cea de-a șaptea faptă: „”. Și dacă în poezia lui Liviu Ioan Stoiciu există dezgust, dezamăgire și deopotrivă un caricatural grotesc, mai degrabă teluric decît livresc, toate acestea sînt consecința neantului care atacă nu individul (doar individul se poate salva în materie), ci omul. Și în acest context, miza politică, asemenea oricărei localizări, nu cred că mai are vreo relevanță. Citim în acest ultim poem: „Caii de manej, cu frîne, în grădina / suspendată / a bisericii, rostogolesc, încet, cu / botul, un butoi de lături, frăgezind iarba. Iarba verde adunată: / fir cu fir, un popor / spectator, ostenit și descurajat. Un popor de iarbă? Un / popor de morți / îngropați în ei înșiși. În contra // acestui popor din comuna Adjudu Vechi, adunat de un / teanc de secole, / frăgezit an de an, crescut mereu să-l aplaude pe Dumnezeu”.

Oricum, poemul se dezvoltă, nu ca lamentație, ci aforistic, în direcție nihilistă („Aici, unde vraja / zidului cu igrasie, de neescaladat, care ne desparte de cei / plecați, se repetă: ce e înainte, a fost / și înapoi? Ce a fost, va fi / în veci: amin, / și mie un pahar cu vin! Eu toată viața am dormit / în pămînt, nu în // pat”), pentru ca, finalmente, sensul să fie auroral, născut nu din revoltă, ci dintr-un fel de smerenie greu de acceptat la un poet precum Liviu Ioan Stoiciu. Supraviețuirea e posibilă, fie și prin moarte – și aici rolul decisiv îl are prezența unei misiuni dincolo de sine: „Amenințați / cu adormirea de fiecare / bătaie de pleoapă: hai, scrieți! Dacă nu scrieți, să viu se usuce / mîna! Dați de știre… Eu, cu sentimentul că / mă identific, rămas / singur, cu / circul și cu arderile mele chimice interne, între / 50 și 60 de ani pe lumea asta, sosit în vizită: în care apa / mă umple pe trei/ sferturi, și iarba… Iarba frăgezită de morți îmi / dictează”.  Nici o metafizică în toate acestea, decît prezența trupului iluminat de scris. A trupului intrat, chiar și prin moarte, cum am spus deja, în transa iluminării de o misiune.

De altfel, volumul e alcătuit din cicluri care alcătuiesc în sine o „poveste”. Primul, numit De unul singur – Înfățișarea, se articulează pe ideea mortului care se privește pe sine; cel de-al doilea, Dedublarea – Mărturii, conține poeme ale trecutului acestui sine, ieșit din trup și intrat, ca să zic așa, în istorie. În realitate, o dovadă a faptului că pierderea individuției coincide cu recuperarea, fără iluzii și fără nostalgii, a integralității. Toate textele de-acum ale lui Liviu Ioan Stoiciu sînt poeme ale prezenței în lume. Și dacă lipsa de sens provoacă dezgust, o dată cu dezgustul denunțarea unei lumi precare, ea permite și o situare în afară, înseninată.

Denunțarea trupului coincide în cele din urmă cu o apologie a lui și nu e deloc paradoxal să observăm că tocmai precaritatea dă sens. Aproape că e redundant să citez: „Tu,/ o dărăpănătură de oase și carne, nostalgică: dătătoare de sens…”. Spectacole ale precarității și ale întrebărilor privitoare la rostul din lume („își vede chipul gălbejit în apa din/ găleata/ fîntînii, aplecat să bea cîteva înghițituri: «obiect/ netrebnic, asta sînt – oare, în mîna cui?»”), poemele acestea despre despărțirea de trup culminează poate într-un titlu – «Sînt mort sau sînt viu?» Nu poate să-și dea seama, care dă măsura exactă a alienării și, deopotrivă, a neputinței de a înțelege. Dezgustul față de modul de a fi al ființei în lume se asociază disprețului de sine. Cum să fie posibilă această judecare decît printr-o ruptură, asociată schizofreniei? Nu știu dacă acest cinism dus la extrem e macedonskian. În anume locuri sînt, dacă nu versuri, atunci sensuri nihiliste cu rădăcini în arheul eminescian („că nimic n-are sens: totul e o armură a formei neschimbate”). Dar perspectiva aceasta a trupului în neființă, parcurgînd etape ale unor ritualuri, cu viziuni grotești, cu „secvențe puse la microscop”, stă cu rădăcinile înfipte în una din Nopțile macedonskiene. Mă și întreb de nu cumva se poate vorbi foarte serios, cu argumente trainice, despre macedonskianismul nu numai al poeziei lui Liviu Ioan Stoiciu, ci chiar al lui Liviu Ioan Stoiciu însuși. Oricum, un macedonskianism depășit printr-o ciudată înseninare. Și, înaintea ei, printr-o coborîre nu în bolgii, cum ne-am aștepta, ci într-un spațiu al integralității, al vocilor în care Nero, barbarul, Iisus sau copilul de la Cantonul 248 se suprapun. Toți sînt „observatori din altă lume”. Printre ei, poetul, cu „amintirea altor vieți”, un „biet căutător de urme”. Premisa întregii viziuni e următoarea: „Sîntem o serie de corpuri, pe care le părăsim treptat, pe rînd, asemenea unor foi de ceapă”. Să fie conștientizarea acestei premise o „probă de schizofrenie”? Sînt argumente multe în acest sens, al cunoașterii care e nebunie.

Oricum, „mărturiile – firește, ale acestor voci – devin fișe clinice”, iar „bolnavul vorbește despre el la persoana a treia feminin”. Cîteva titluri memorabile în acest sens: Incapacitatea de a trăi o durere, o bucurie, o mînie, I se pare că a devenit altul, Crede că anul nașterii lui e anul în curs, în care va muri sau E convins că e o jucărie în mîinile unei forțe misterioase. N-aș crede însă că volumul se structurează doar pe ideea aceasta, a delirului incontinent care nu mai poate da seama despre nimic și se hrănește doar cu iluzia, înșelătoare, a integralității. Aș crede  mai degrabă că Faptele finale proiectează totul într-un cinism pe care l-aș numi, trecînd peste orice contradicție, senin: Poate că este – de ce nu? – cinismul unui stoic: „Poate că/ sîntem deja lucruri neînsuflețite și/ nu știm…”. E unul dintre argumente. Altul: „Ia să nu ne mai temem, să/ avem nepăsarea prafului ce se așterne/ pretutindeni”. Iată de ce cred că, acum, la plecare, LIS e gata pregătit să poarte un nou război; că forțele nu-i sînt nici pe departe epuizate, că, în fine, LIS privește totul cu un zîmbet ciudat, zîmbetul celui care știe că orice plecare este sosire. Și o repet: De ce n-ar fi, în toate, cinismul unui stoic?!