Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

UNIVERSITARIA

de

Constantin TRANDAFIR

Lucian Blaga și chipurile tăcute ale veșniciei

 De observat, mai întâi, că Lucian Blaga se află mereu în actualitate și prin exegeza care i se consacră frecvent. Cea mai de curând este aceea semnată de V. Fanache, Chipuri tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga (Ed. Dacia, 2003). De remarcat, apoi, că autorul e de o prea mare discreție și, de aceea, nu beneficiază de recunoașterea meritată pentru scrierile sale de bună altitudine intelectuală. Istoricul literar, în accepție călinesciană, adică dublat de un critic deopotrivă comprehensiv și cu frază bine „lucrată”, se documentează riguros fără să cadă în factologie insipidă și recurge la soluția examinării pluricentrice de o reală mobilitate. Cărțile sale, dintre care le voi aminti doar pe cele cu care m-am „întâlnit” mai intim (Caragiale, Eseuri despre vârstele peziei, Bacovia. Ruptura de utopia romantică), sunt construcții solide, bine articulate ca ideație și scriitură.

Cartea despre Blaga se situează în bibliografia esențială a poetului, căci despre poezie e vorba, explorată din perspectiva a ceea ce se numește „estetica tăcerii”. Potrivit salutarului obicei, V. Fanache își definește „grila” de lectură, convocînd autorități în materie: Worringer, Blanchot, George Steiner, Heidegger, Hugo Friedrich, Ihab Hassan (iată că și postmoderniștii au în vedere o coordonată care se credea că aparține cu deosebire structurii liricii moderne). Era de așteptat s-o găsim în acest context și pe Susan Sontag. Evident sunt aduși în scenă și teoreticieni români care au contribuit la definirea unei poetici a tăcerii, în frunte cu însuși Blaga, urmat de opiniile incitante ale lui Adrian Marino, Nicolae Balotă, Vera Călin și un nume cvasinecunoscut, dar creditabil Dana Maria Cipău, cu cercetarea stilistică a tăcerii în eseul Repere pentru o poetică a tăcerii.  Fără a intra în amănuntele acestei chestiuni de importanță capitală pentru estetica modernă (ar fi și oțios și imposibil), rigurosul exeget o pune în relație cu teoriile moderne despre limbaj, reinventarea unui limbaj poetic, condiția limitativă a cuvintelor; despre raportarea la transcedență/ lumină, la criza de comunicare, la spațiul de mister al tăcerii și, nu în cele din urmă, la corelația cu muzica. Negreșit, locul lui Blaga în promovarea unei estetici a tăcerii, de prin ordin, îl preocupă special pe V. Fanache. Poet al tăcerii, autorul Trilogiei cunoașterii este un teoretician de prim rang în domeniu: „Cea mai importantă operă a spiritului meu — recunoaște Blaga — este tăcerea pe care am pus-o și închis-o în toate operele mele poeti­ce și filosofice” (Aforisme). Poetul liniștii și al tăcerii structurale („tăcerea-mi este duhul”) se întâlnește mai ales cu modalitățile metafizice ale „expresionismului tăcut”, cu formularea lui Worringer. În privința contiguității cu expresionismul, cel mai mult îl interesează continuitatea dintre valorile tradiționale și cele moderne, într-o nouă sinteză, și conexiunea filosofiei culturii cu poetica tăcerii, într-o dublă deschidere: una individuală, axată pe ideea originalității, alta colectivă subsumată unui ideal impersonal. Cu spusa lui Blaga, „proiecția sufletului tuturor” se întâlnește cu „zumzetul” cosmic: „Dar pe liman ce bine-i/ să stăm în necuvânt — / Și, fără amintire/ și ca de sub pământ,/ s-auzi în ce tăcere,/ cu zumzete de roi/ frumusețea și cu moartea/ lucrează pentru noi” (Ulise). În continuare, criticul are în atenție părerile lui Blaga despre tăcere și cuvânt. Mai întâi, stăruie asupra relativității cuvântului în comunicarea absolutului și a șansei de uniune, prin tăcere, a omului cu infinitul. Astfel că din artă a cuvântului, poezia, (calea regală de acces către cosmicitate) devine o artă a necuvântului, „declamație mut㔠(Bachelard), propulsie a realului în mister. Blaga ia seama de limitele cuvântului ca limite ale omenescului, pe câtă vreme lumea din afara ființei umane are nevoie de exprimare infraverbală, de „umbra unui cuvânt” care este tăcerea: „Tăcerea, scrie Blaga, devine uneori elementul cel mai prețios al limbii, singurul element prin care limba izbutește a se trancende pe sine” (Aforisme). Și, spre a nu mai zăbovi, încă un aforism al poetului dintr-o sumedenie: „S-a spus despre poezie că ar fi o artă a cuvântului. Dar poezia este o artă a cuvântului în măsura în care este și o artă a necuvântului. Într-adevăr, tăcerea trebuie să fie pretutindeni prezentă în poezie, cum moartea e necurmat prezentă în viață”. Interesantă și bine condusă este comparația cu Bacovia pe criteriul unei perspective inverse de natura expresionistă, anume preocuparea față de ceea ce transcende căderii, învestirea miturilor cu atribut de veșnicie. La Bacovia, viziunea este una a concentrării maxime și a noncomunicării: „Bacovia/ Țara/ Când tace/ Orice cuget...”; „Același tictac de târziu,/ Cu tăceri ce plâng,/ Din nici un timp...”; „Nu-ți mai cânt/ Romanțe,/ Toate tac/ În jurul meu;/ Fals se duce/ Cursul vieții,/ Negăsind,/ Un cântec nou...”.

Înarmat până în dinți cu sugestii teoretice, fără a lăsa impresie de pedanterie, V. Fanache realizează un adevărat tur de forță cât privește deslușirea recomandată tot de poetul cugetător: „Rolul criticului este de a explica arta cuvântului acolo unde poetul a făcut uz de arta necuvântului” (Aforisme). Asta și face mai departe studiul acesta atât de laborios, începând cu dialogul revelațiilor fără cuvinte și ajungând până la orfism — „cântecul menit să consume materia”. Poetul nu acceptă ideea de transcendență goală, lipsită de sacralitate. Dumnezeu tace, dar nu este absent, ci numai izolat de om pentru a-și conserva taina. Această despărțire îl tulbură pe poet până la angoasă existențială. Invocarea poetică a divinității (Marele Anonim) e o încercare de remediu printr-un dialog „fără cuvinte” între vrmelnicie și eternitate. Se creează sentimentul că transcendentul coboară (determinantă stilistică sofianic㠗 îi zice Blaga) și omul se simte astfel un receptacul, având loc revelația redescoperirii transcendentului și a „comunicării” cu el. Acest dialog revelator între cer și pământ, observă criticul, are loc în forme nonverbale și ar genera trei categorii de poeme: „1. cele în care transcedența își modifică sensibilitatea față de unele «făptuiri» ale contingentului, aureolându-le cu nimbul sacralității; 2. cele în care se relevă aspirația spre absolut; 3. cele în care transcendentul și contingentul se manifestă împreună, cel dintâi într-un sens suitor, cel de-al doilea într-un sens coborâtor.” Plus abordarea prezenței în lumea noastră a transendentului ca stare existențială. V. Fanache scrutează cu o specială energie aceste trasee blagiene prin lumea misterelor esențial-poetice, având mereu în vedere, pe lângă diverse particularități specifice, dialogul revelațiilor „fără cuvinte”. În ultimă instanță, Blaga aspiră, cu o tensiune unică, să reconcilieze modernitatea rațională cu gândirea mitică.

Chipurile veșniciei i se relevă poetului prin apelul la elementele primordiale trecute prin puterea imaginarului. Focul trece în ipostaza umană și poetică a iubirii. Erotica, simțită ca un frenetic elan spre absolut, e pusă, în noua interpretare și în chipul cel mai firesc, tot sub trăirea în afara cuvintelor, cu dovezi totdeauna convingătoare: „Să vorbim mai puțin și mai rar” (Domnițele); „Ne-nchidem inimile după nespuse cuvinte” (La cumpăna apelor). Spiritualizarea iubirii, formă de înveșnicire, presupune prezența unui magnetism indicibil, a unui „fluid imaterial” (Evola), misterios și cu putere magică, fără a lipsi „arderea” senzorială, renunțând la cuvintele sterile.Pasiunea supremă are chip de flacără mistuitoare, care dizolvă durata și deschide calea spre „cerul” transcendenței. Erosul pur nu mai are nevoie de cuvinte, ci de o profundă tăcere grăitoare: „Nu aștepta pățanii/ să izvodesc, alese./ Deșartă născocire e vorba ce se țese.” Erosul este, în cea mai mare măsură, vrajă și foc sacru, dar și deschidere spre viață, impuls creator, determină configurația timpului, pune ființa în legătură și cu stihiile, cu „cenușa” rezultată din ardere — capăt de dragoste. Și în fine, este iubirea-amintire, cu cel puțin zece capodopere, distinge agilul comentator, citând cât mai mult pentru argumentare.

Un scurt capitol e consacrat altui element primordial, aerul cu chipurile lui cele mai frecvente: cerul albastru, văzduhul (aerul cosmic), vântul, cu decelări subtile, puse în legătură cu veșnicia și mai puțin cu tăcerea. Doar cerul albastru induce ideea infinitului, a reveriei — o gravitate care trimite dincolo de lumea noastră, într-un spațiu al purității și înălțării. Contemplația se înalță peste lumea fenomenală, într-o funciară tăcere (subînțeleasă). „Chipurile pământului” sunt tot ale veșniciei mai mult sau mai puțin tăcute. Lumina, iubirea, natura și viața, germinația, rodirea, fenomene dinamice ale pământului, coexistă cu somnul și stingerea – lumea subpământeană atât de adecvată viziunii mitice și înclinației spre mister, eternități fără cuvinte. Aici, pe pământ, veșnicia se naște la sat, concretețea se proiectează în „zariște cosmică”, efect al „transcendenței mixte”, în care realul se înalță în suprarealitate, iar transcendentul coboară. Oamenii satului făptuiesc miracole creative: „Se-nvârte roata, sfârâind, în orice casă./ De față sunt, în inimă, tiparele bătrâne./ Trudescu-se ca-n somn olarii și mocnesc lângă cuptoare” (Olarii). „Erai numai un om, și totuși când ai murit,/ s-a adunat mult norod în pragul tău,/ crezând că fără veste te vei ridica la cer/ și vei înălța cu tine cerul și pământul” (În amintirea țăranului zugrav). Tot între chipurile pământului se află și homo viator, pelegrinul modern, intens interogativ, în meditație și ardere perpetuă, consecutiv cu metafora „drumului”, spațiu și durată. Iată un bun prilej pentru V. Fanache de a efectua un excurs în această veche simbilistică a drumului, de la năzuința omului spre a-și revela misterul cosmic la mitul eternei reîntoarceri către zona sacră a Centrului (centrum mundi), echivalând cu o inițiere și o consacrare: „Haotic, în formă de labirint sau rectilin, punctat de pericole și întrerupt de obstacole neprevăzute, traseul inițiatic imaginează alegoric o experiență ontologică, devenirea și aventura interioară subsumată cunoașterii de sine.” Motivul drumului, conclude V.Fanache, e revelatoriu și statornicește poezia lui Blaga într-un prezent etern, deschis lumii noastre și universalității. Complementar umbletului este popasul, un „aici”, o „acasă”, un „Lancrăm”, un „spațiu mioritic”, de cele mai multe ori securizant. Locuința nemuritoare este casa cuvântului, creația. A cuvântului sau a necuvântului?

Blaga este mai mult un poet al spațiului decât al timpului, cu deosebire un orizont spațial subconștient, un naturism propulsat, prin creație, în „peisaj transcendent”. În legătură cu lumea elementară, „chipurile apei” dau poeziei lui Blaga o configurație aparte. Fluiditatea heracliteană se însoțește cu imersiunea în inima misterului cosmic. Apa — origine a vieții, mijloc de purificare și regenerescență, infinitate a posibilităților — conține tot ce este virtual; oglindire și limbaj tainic, extază și increat enigmatic, ambivalență benefică și malefic㠗 deosebește cu aceeași pătrundere V.Fanache. Asemenea, corespondențele cu izvorul, lacrima și matca. Structurile alternative sunt fără de sfârșit: chipul luminii și chipul întunericului (zi și noapte), unitatea dintre pământ și cer. Somnul e interpretat ca un „chip al increatului”, descindere în adâncuri, căruia i se opune, tot complementar, veghea, însușirea prin contemplare a universului.

„Sunt veșnicii de multe feluri”, spune Blaga, și cel mai recent exeget al său îi aproximeaz㠄chipurile” esențiale, aflate structural sub semnul tăcerii prin care se atinge intimitatea cu cosmicul. „Marea trecere” angajează conștiința eului temporal, „esența temporală a ființei”, ireversibilă, „urmându-și calea tăcută”. Trecerea tuturora devine petrecere prin subiectivizare; nu petrecerea dionysiacă, ci „fluorescența semantică inițială”, ființare frenetică și ascensiune a spiritului, dar și „petrecere” în lumea de dincolo, pentru că nu toate chipurile veșniciei sunt benefice (scurgerea implacabilă a timpului, tristețea metafizică, teama de necunoscut, absența etc.). Vocația creatoare a omului se instituie ca replică la starea de disoluție, are putere de reînnoire echivalentă creației demiurgice. „Poezia blagiană, scrie V.Fanache se dezvoltă, când e vorba de elogiul creației, pe două planuri paralele, cel furnizat de univers, în continuă expansiune generală, și cel al omului, fascinat el însuși de modelul oferit de spectacolul lumii — «corola de minuni» și angajat în acte creatoare”. La capătul petrecerii se găsește totdeauna „un cântec”, consimte Blaga, un cântec în condiția lui orifică, în semnificația lui misterios-muzicală, implicând obsesia veșnicului, distinge segacele comentator.

Chiar și numai din această descriere sintetică a cuprinsului cărții de față, se poate deduce, sper, seriozitatea asociativă și disociativă, spiritul temeinic și penetrant al unui exeget de cotă înaltă și de popularitate redusă, probabil și din cauza preferinței sale pentru „tăcerea” bibliotecii, în loc de agitația zgomotoasă pentru ocuparea arenei publice.