Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

IDEEA

de

Ionel NECULA

Cioran și filosofia căderii

 

Despre Cioran s-a vorbit mult și în multe feluri, niciodată însă deajuns despre ipostaza sa filosofică. N-a fost, e drept, un filosof sistematic și nici ușor încadrabil într-o paradigmă sistematică, dar a fost, desigur, un filosof în măsura în care a activat un anumit mod de asumare rațională a lumii și a devenirii umanului.

 

Cioran filosof? Glumind, l-am putea considera chiar mai mult decît filosof, pentru că s-a interesat nu doar de lume, de viață, de om și de condiția lui, dar a trecut și dincolo de frontierele existării, dincolo de „cercul care închide ființele într-o comunitate de interese și speranțe” („Tratat..” p.36). Și cum dincolo de existență n-a găsit o altă existenț㠗 corelată, anexată, în pandant sau în prelungirea celei date — ci neantul, vidul, haosul neintrat în forme, cum dincolo de viață a văzut că stăpînește moartea, iar dincolo de lume, divinul, nu i-a mai rămas decît să se ocupe de toate acestea. Gluma a căpătat valoare de paradigmă cu deschidere spre tragic.

De asta spun, este greu să-l asociezi unor construcții filosofice impozante, să-i depistezi eventualele contaminări cu doctrinele filosofice cunoscute. Greu mai ales din cauza numeroaselor halte doctrinare prin care-a staționat în anii formării sale intelectuale, cînd a străbătut, spre mirarea lui Noica, nu doar marile bulevarde ale filosofiei, dar și străduțele laterale. „Am citit toată filosofia proastă germană”, avea să recunoască mai tîrziu, deși nu trebuie trasă concluzia că i-a neglijat pe cei mari, consacrați. Dispunea, oricum, de un depozitar doctrinar impresionant și nu trebuie să ne surprindă că în fulgerările sale de gînd regăsim și cîte ceva din însemnele traseului parcurs.

A fost asociat cu Socrate și Diogene, cu Marc Aureliu și Pascal, cu moraliștii francezi și cu romantismul german și mulți îl consideră încurcat prin firele ce provin de la Schopenhaurer și Nietzsche, cei doi maître a penser pe care i-a ținut aproape și cu care s-a aflat într-o stenică potrivire metafizică. Schopanhaurer, mai ales i-a furnizat principiul individuației — principium individuationis — care l-a ajutat să treacă peste momentul biblic al Facerii și să sară direct în actul Căderii. Cioran face din individuație big-bang-ul intrării haosului în diferențiere și-n cronologia diferențierii, logica începutului și curgerii firii. Nu mai are nevoie să apeleze la transcedență pentru pornirea orologiului, ci, cel mult, pentru fixarea minutarelor pe cadranul curgerii ontice, pentru intrarea în timp, în istorie și-n facticitatea conștiinței. Pentru Cioran, devenirea umanului nu începe cu Geneza, ci cu Căderea, cu păcatul și pedeapsa dobîndirii de conștiință. Ideea Păcatului Originar, mărturisea în dialogul cu Branka Bozavac De Comte, e capitală, căci, în pofida creștinismului și a sfinților, chiar de la începutul său în om a plesnit ceva” („Convorbiri...” p.265).

Cioran nu pare interesat de intervalul biblic cuprins între Facere și Cădere, cînd omul viețuia într-o „inocență primordial㔠și era incapabil să diferențieze binele de rău. Emancipîndu-se însă de ignoranța prescrisă prin actul Genezei, conștiința a devenit „încărcată”, „vinovat㔠și-a trebuit să gîndească la un alt început, cel al construcției Edenului terestru. Conștiința a devenit vinovat㔠și-a trebuit să dea seama pentru aceasta. „Suntem vinovați de a fi conspirat în nesfîrșita noastră durere împotriva purității inițiale a vieții” („Cartea amăgirilor”, p.109). „Păcatul metafizic” în care am căzut prin încălcarea interdicției divine ne-a deposedat de „cheia paradisului” și ne-a abandonat suferinței, singurătății și spaimei.

Odată căzut în referențialul terestru, omului nu-i mai rămîn decît două posibilități: să-și asume noua sa condiție sublunară sub forma insurgenței prometeice și să spere într-o reconstrucție a confortului paradisiac cu mijloace terestre, sau să-și răscumpere „vinovăția” prin asumarea păcatului și a suferinței din perspectiva misticii și sfințeniei. Bineînțeles că amîndouă alternativele i se păreau niște deturnări de la condiția inițială a filosofiei.

 

În căutarea sensului inițial al filosofiei. Cioran a fost un filosof de o coloratură aparte dacă avem în vedere furia cu care, asemenea lui Schopenhaurer și Nietzsche, se oțăra la filosofiile de sistem, la speculațiile desfășurate extensiv și impersonal. Distingea, încă din „Amurgul gîndurilor” (1940), „două tipuri de filosofi: cei ce gîndesc asupra ideilor și cei ce gîndeau asupra lor însiși. (...) Pentru un filosof obiectiv, numai ideile au biografie; pentru unul subiectiv numai autobiografia are idei. Ești predestinat să trăiești în preajma categoriilor sau în preajma ta. În felul ultim, filosofia este meditația practică a nefericirii” (p. 53). Spre dezolarea lui Cioran, exact acest „fel ultim” de a fi al filosofiei a fost nesocotit în evoluția ei post-socratică.

Cioran reproșează filosofiei moderne pierderea sensului din vechime, cînd se practica „în grădini, în piețe sau la cine știe ce margine de mare” (Idem, p.36). Ea și-a pierdut oralitatea și peripatetismul de odinioară și s-a transformat într-o activitate de cabinet și de producție livrescă. În locul filosofiei libere, izvorîtă din mirare sinceră, din nevoia omului de a-și lămuri condiția și destinul în lume, au apărut filosofiile oficiale, de catedră, de sistem, de stat. În frica ei de „ratare”, înțelepciunea și-a luat ca măsură de reușită producția de lucrări, numărul de volume scrise, cantitatea de hîrtie caligrafiată, fapt ce nu se întîmpla în vremurile de demult cînd fulgerările de gînd se consemnau în fragmente simptomatice și colocviale.

Se-nțelege că opțiunea lui Cioran merge spre recuperarea condiției de început a filosofiei, cînd spiritul nu era scindat într-o conștiință a generalului și individualului, în sensibilitate și intelect, ci reprezenta o unitate nefisurată și putea recompune o lume care, vorba poetului, „gîndea în basme și vorbea în poezii”.

Dorința sa era îndreptată spre regăsirea spiritului originar al filosofiei, care se exprima prin simboluri, care înțelegea miticul și magicul și scria povestea lumii de demult. Voia să restaureze autoritatea Logosului pre-socratic, neîndepărtat de lucruri și nescindat în ipostaze oratorice, rapsodice și sofistice.

Desigur, era la curent cu filosofia modernă, îi aprecia sporul de problematică luat în procesare epistemologică, dar era convins că oricîte cîștiguri și-ar trece în cont, acestea nu compensează pierderile de substanță subiectivă, absența infuziei de viață, de sensibilitate și de temperament din vechea filosofie. Cea contemporană i se părea obosită, fandosită, uscată.

 

De la ospățul filosofilor lipsesc mai multe bucate. Mai exact, lipsesc acele meniuri care altă dată făceau parte, obligatoriu, din dieta iubitorilor de înțelepciune și care între timp s-a pierdut.

S-a pierdut temperatura subiectivă, starea de neliniște personală și exercițiul trăirii înfiorate, care nu se mai regăsesc în filosofiile elaborate sistemic și fără măsură. Prin felul cum adjudecau arderile, convulsiile și disperările din ființă, cei vechi reușeau mai bine să treacă destinul uman în formele gînditului și să confere experienței de viață un rang de „problemă subiectivă și universală”. Era vremea cînd filosofia izvora din ființă, se impregna de neliniștile ei și se revărsa în formele unui lirism simptomatic și fragmentar. În cetățile grecești filosofia se-nvață fără nici o convenție, dar se și trăia ceea ce se-nvăța.

Către o asemenea filosofie năzuia Cioran. O filosofie care să recupereze lirismul inițial, să escaveze prin străfundurile ființei, să-și asume dieta viețuirii ca pe o zbatere a spiritului. „Filosofia nu se predă decît în agora, într-o grădină sau acasă. Catedra e mormîntul filosofului, moartea oricărei gîndiri vii, catedra e spiritul în doliu” („Neajunsul...” p. 137). Expresia filosofică trebuie să fie corelatul unei stări individuale, unei stări de spirit, cum îi plăcea să precizeze ori de cîte ori i se oferea prilejul. Pentru aceasta însă, pentru trecerea în idee, în gînd a stărilor din ființă, trebuiesc coborîte „ toate treptele unui iad lăuntric. Dacă n-ai ajuns încă cenușă, atunci poți face filosofie lirică, adică o filosofie în care ideea are rădăcini organice ca și poezia” („Pe culmile...p.61).

Și-a pierdut, de asemenea, oralitatea, spontaneitatea, neutralitatea deplină față de convenții, de prejudecăți și de tot ceea ce poate stînjeni libera manifestare a gîndului. Alta era situația în vremea presocraticilor, cînd lumea ideilor era mai intim legată de lucruri, de viață și nu se subordona vreunui principiu de ordine, de sens, de intenționalitate. Se filosofa dintr-o nevoie lăuntrică, ființială, organică, nicidecum dintr-un calcul meschin, rece, uscat, virusat de intenții ascunse. Menirea discuțiilor filosofice era de a pune viața și destinul uman în problemă, de a da expresie simțămintelor, de a trece extractul momentelor de simțire în Logos printr-o panoramare egocentrică, ridicată la rang de „problemă subiectivă și universală”. Bineînțeles că fiind vorba de momente și nu de întregul diluviu de viață, dialogul nu putea căpăta o expresie fluidică, de havuz lăsat deschis, ci una frîntă, fragmentară, apoftegmatică. Încă nu apăruse cel ce putea pretinde c㠄le știe pe toate”, să confiște dialogul. Totul se desfășura într-o competiție a elocvenței și-ntr-o oralitate deplină și nimeni nu se înspăimînta de perspectiva ratării. Mulțumiți de ce știau și de cît știau, cei vechi, presocraticii îndeosebi, își așteptau convivii la răspîntiile cetății purtîndu-și „inutilitatea ca pe o comoară”. Niciodată istoria nu s-a împiedicat în vorbele lor risipite în vînt și-n uitare și n-au contat prea mult în ansamblul recunoașterii bibliofile. S-au irosit în oralitate și-n scînteieri geniale, dar netranspuse în opere capitale. Prototipul modern pentru această tipologie de gînditori i se părea Petre Țuțea — „singurul geniu adevărat pe care l-am întîlnit vreodată. Nenumărate vorbe de duh dispărute pentru totdeauna, cum să dai o idee despre verva și despre nebunia lui”? („Caiete ” I, p.270).

Cu aceste „bucate” lipsă de pe masă, ospățul de azi al filosofilor i se părea steril și cu multe prefabricate, improvizații. Tehnologia limbajului, o anumită complexitate a exprimării a suprimat seva de idei, i-a diluat substanța și adevărata menire. „Dintre toate imposturile, spunea într-o notație din aprilie 1967, cea mai rea este impostura limbajului, fiindcă e cel mai greu de sesizat de către troglodiții vremii noastre. Trebuie spus că Heidegger a deschis calea și că un filosof dacă vrea să aibă experiența ostracizării, dacă vrea să trăiască în filosofia sa respectiva „finitudine”, n-are decît să respingă jargonul și să folosească limbajul curent, de bun simț. Automat se face gol în jurul lui” („Caiete” II, p. 214).

Mai sesiza, dar tot legat de tehnologizarea excesivă a limbajului filosofic, absența subiectivității din problematica speculațiilor moderne, „profunzimea suspectă”, „refugiul în preajma unor idei anemice”, „neliniștea impersonal㔠și totala neutralitate cu care s-a tot încărcat în timp problematica filosofică. Istoria filosofiei este istoria devitalizării ei, a deturnării de la noimele vechi, consacrate, așa cum fusese statornicite de demult, și le ascultase cu luare-aminte la cursurile lui Nae Ionescu. Viața, trăirea a-ncetat să mai constituie fundamentul sistemelor elaborate de gîndire. „Nu începem să trăim cu adevărat decît acolo unde se sfîrsește filosofia, pe ruinele ei, cînd am înțeles teribila-i nimicnicie, și că zadarnic am recurs la ea, căci nu este de nici un ajutor” („Tratat... p.78).

Așa stînd lucrurile, Cioran ar fi putut iniția un proiect de reconstrucție a filosofiei, dar n-o face, pentru că nu-i convins că se mai poate face filosofie originală decît „pornind de la știință, de acolo de unde apare ceva nou. O asemenea filosofie este, desigur, originală, dar în același timp ea nu prezintă nici un interes” (G. Liiceanu, „Itinerariile...p.81). În plus, nu-i deloc încredințat că filosofia trebuie reformată, revizuită, ci numai restaurată, reașezată pe vechile ei temelii și în vechea ei condiție, cînd putea să dea seama de om și de lume, de ființa existării dar și de exercițiul subiectiv al procesării ei epistemice.

 

Filosofia într-o perspectivă orientată de la centru către margine. Proclamînd nevoia filosofiei de a reveni în vechile ei noime epistemice, Cioran nu putea să nu ia în considerație criticile ce se aduceau rațiunii, presupusa precaritate a resurselor ei în fundamentarea unui demers unitar despre lume. Ceva, totuși, se schimbase. Suspectată de neputință și impostură, decăzută din funcțiile ei demiurgice, rațiunea nu mai putea furniza mijloacele prin care lumea să poată fi adusă în vadurile aceluiaș canal colector dătător de seamă. Cum ar fi făcut-o cînd lumea însăși se înfățișa pluralizat și era resorbită diferențiat în cadrele intuitive ale subiectivității?

„Nu există un univers, spunea Nae Ionescu într-un articol din 1921, dar, cu siguranță, o repeta adesea și în cursurile sale universitare; există atîtea universuri cîți oameni sunt” („Neliniștea metafizică”, p. 105). Nu știm dacă la mijloc a fost influiența profesorului bucureștean, dar, oricum Cioran privește lumea în ipostaza ei subiectivizată, universul ca pe un substitut al Eului cu care consubstanțializează, de fapt, ca pe un „complex de Eu-ri”.

Putea fi mulțumit. Găsise formula prin care să frîngă elanul spiritului de a se „umfla-n pene” și de a „țopăi cu nerușinare” prin saga metafizicii. Găsise soluția, atît de mult căutată de Nietzsche, de a introduce în filosofie tensiunile din artere, febra fiziologică și „drama glandelor”. Găsise, în sfîrșit, cheia prin care actul filosofării se putea infuza cu lirism, putea să resoarbă cîte ceva din ființa umanului și putea depăși presupusa prudență, chiar neutralitate, față de condiția viețuirii autentice și implicate. Din această perspectivă, a universului subiectivizat, nu se mai putea face decît o filosofie temperamentală, o filosofie cu stil — derivată din aceeași circulație sanguină ca și poezia.

Condiția post-paradisiacă a omului nu este deloc de invidiat; el pendulează între „sentimentul că este totul și evidența că nu este nimic” („Neajunsul...p.183). Căzut în timp, în lume și-n individuație, el trebuie să navigheze între cer și pămînt, între tot și nimic, între agonie și extaz, să se amăgească și să se închircească sub povara celor trei S-uri (spaima, suferința și singurătatea). După ce-a mușcat din fructul cunoașterii, nu i-a mai rămas decît să se zbată în perimetrul „cercului strîmt” în care a fost ostracizat, să-și asume pedeapsa divină și să spere într-o optimizare a dialogului său cu noul referențial, marcat de cauzalitate și determinații.

Ideea omului ca ființă împrejmuită, măsurînd un teritoriu bine circumscris, este veche. La noi, Eminescu o proiecta într-o perspectivă a norocului („norocul vă petrece”), dar Cioran nu-i deloc convins de oportunitatea acestei alăturări. Nu norocul gratifică ontologia cercului strămt, ci blestemul, nenorocul, sila și dezgustul. E drept, rațiunea îl ajută să proceseze realul, să se ratașeze în firea și rînduiala noului areal, dar nu-i poate asigura fericirea. Vinovată sau nu, conștiința „își croiește un drum de la centru către periferie”, poate atinge chiar linia despărțitoare „marginea mai îndepărtată”, dar nu poate ieși din încercuire și din precaritățile imediatului unde „totul te rănește”. Zguduit de tot felul de pasiuni, de dorințe, de instincte, de porniri nechibzuite către faptă, omul cioranian rămîne un surghiunit nefericit, un captiv al imanenței — cu privirea ațintită spre zarea de dincolo de marginea circumferinței. Senzația de vulnerabilitate și de insecuritate care îl copleșește este urmarea ubicuității realului, a lumii individuate, care-i hărțuiește necontenit fiziologia simțurilor și-i determină toate manifestările de viață. Prins în cleștele a două propensii contrapunctice — a impulsiunilor subiective pătimașe și a provocărilor firii ipsative — nu-i mai rămîne decît să găsească fisura prin care să se poate strecura dincolo de marginea cea mai îndepărtată.

Dar unde se poate evada din ghetoul acestei lumi opulente, autarhice și zgomotoase? Ce s-ar putea afla dincolo de circumferința „cercului strîmt”, care să justifice interesul și să motiveze aspirația umană? Cioran n-are prea multe posibilități de răspuns și nici nu se arată prea interesat de izvodirea unei soluții originale. De-ar fi fost un mistic, ar fi creditat, firește, ideea recîștigării paradisului pierdut, a lumii virginale și mirifice de dinaintea căderii. Dar nu era, cel puțin în sensul consacrat al termenului — era un mistic blocat, „un mistique sans absolu”, ceea ce nu era deloc pe placul teologiei, iar Cioran nu se putea aventura într-o direcție pentru care s-a considerat totdeauna fără chemare și fără vocație. Trebuia găsit altceva, ceva care să definească imensitatea rămasă în afara „cercului strîmt”.

Un occidental încercat de învățăturile lui Budha. Cioran n-are cum să evite existențialismul, care consumase deja cantități mari de cerneală pentru a dovedi că în afara a ceea ce este nu mai poate fi gîndită o altă existență, aflată în corelație sau în pandant cu cea dată, decît, cel mult ca tautologie. Problema era veche, venea de la Parmenide, dar ei, existențialiștii, au fixat bornele ce despart existența — plină, pozitivă, empirică, asumabilă rațional — de non-existență ca neant, negativă, imponderabilă și indefinibilă prin ea însăși. Cum s-ar putea defini ceva care nu are determinații?

Cioran gîndește neantul ca o alternativă și ca un substitut al divinului. Chiar spune: „pentru mine vacuitatea e tot una cu ce era Dumnezeu” („Caiete” II, p.20). Neavînd o determinare referențială, neantul poate fi asumat numai diferențial, prin raportarea la ceea ce este. El nu are denotație, „ci doar o intensă conotație”, cum spunea Henri Wald, și poate fi adulmecat numai spiritual, ca stare subiectivă. Pentru aceasta însă, ca și în raporturile cu divinul unde revelația are rolul fundamental, este nevoie de o pregătire specială a subiectului, de o dispoziție care să-l scoată din timp, din țesătura determinațiilor și cauzalității, din imperiul dorințelor gregare. E nevoie de o adîncă resorbție în sine, de o diluare a gîndului în starea de melancolie, de plictis, de acedia, de spleen, de ennui, ceea ce înseamnă, „o sporire a conștiinței”.

Mai cu seamă în ultima parte a vieții, Cioran se arăta tot mai interesat de budism, de doctrina vacuității a lui Nagârjuna și, radicalizînd ruptura dintre lume și spirit, admite luciditatea ca moment final al acestei rupturi. Omul este o ființă sensibilă, care se amăgește, se fascinează și se hrănește cu tot felul de iluzii culese din această lume nestatornică, părelnică, obturată de vălul Maya. Exercițiul lucidității este altceva, îl ajută să se dezmeticească, să se trezească, să se de-fascineze, să capete clarviziunea necesară pentru a pătrunde dincolo de amăgirile lumii. „Cine se trezește, observa un comentator spaniol, nu deschide ochii asupra unei realități pozitive, ci mai curînd percepe golurile care ciuruiesc textul lumii, în loc să se îmbete de lumină, cel trezit devine sensibil la întunericul fundamental pe care policromia iluzorie a ceea ce există se străduiește să-l mascheze” (Fernando Savater, „Eseu despre Cioran”, 38).

Trebuie observat că Cioran operează cu o distincție schopenhaueriană în conceperea neantului și vidului. În timp ce vidul are virtuți purificatoare, este „purtător  de pace”, neantul e „versiunea sordidă a vidului” este „un complement abstract al infernului”. Vidul este neantul despuiat de atributele lui negative, e „neantul transfigurat” („Demiurgul...” p. 109). Și neantul și vidul se articulează pe fondul unei tendințe de eliberare a spiritului — de lume, de ansamblul dorințelor și credințelor — dar în timp ce neantul ne trage spre negativitate, nihilism și gnoză, experiența vidului ne redă speranța în „fericirea de dinaintea nașterii, lumina purei anteriorități” („Demiurgul...p.117).

Neantul și vidul sunt substitute ale ființei, ale lui „a fi”, dar Cioran le distribuie în partituri diferite. Nu-i exclus ca aceeastă pendulare între cele două tipuri de substituție a Eului să reprezinte și o formă de indecizie a autorului aflat pe cumpăna dintre Orient și Occident. De unde occidentalul își „caută fericirea în iluzie”, „se cheltuiește într-o activitate dezlănțuită și adesea fără sens”, dă frîu liber dorințelor nereprimate și elanului vital, budistul se ipostaziază ca un sceptic radicalizat, înțelege esența iluzorică a lumii, își resoarbe toate tentațiile și-și abolește pornirile vitale. Suferințele nu-i ocolesc nici pe unii, nici pe alții, dar în timp ce occidentalul resimte suferința ca izvorînd din egoismul voinței de a trăi și de a se aventura nesăbuit într-o lume iluzorică, suferința budistă este centrată pe ideea de renunțare, de detașare, de abstragere din vîrtejul lumii în vederea dobîndirii ataraxiei.

Într-un articol de tinerețe, Cioran spunea despre Schopenhauer c㠄a privit lumea numai cu un ochi” și anume cu cel „care relevă durerile ascunse ale învolburatului suflet omenesc, iar ochiul celălalt (cel care-ar fi trebuit să vadă calea spre izbăvire, ad.n) îl ținea închis ca să nu vadă tainicile sclipiri ale soartei („Sfîrșitul care începe”, p.57). Nu-i chiar așa; s-a interesat, desigur, mai mult de izvoarele durerii, pe care le-a detectat scotocind prin tectonica umbroasă a umanului, dar a indicat și mijloacele de neutralizare propunînd contemplația estetică drept calea cea mai directă de cufundare în Nirvana. Oricum, Cioran și-a propus să întregească privirea înjumătățită a pesimistului din Frankfurt ținînd amîndouă pupilele larg deschise. Iar una dintre ele era îndreptată spre cer pentru a rămîne-n „nectarul vacuității”, în clarviziune și-n luciditate.

Încredințat că porțile paradisului au rămas definitiv încuiate, Cioran a-ncercat să găsească alte căi de acces. A-ncercat pe calea neantului, dar n-a izbutit pentru că n-a avut, precum Pascal, o noapte de 23 noiembrie, și-a mai încercat, de asemenea să-l asedieze ocolind Gangele, și iarăși a eșuat pentru c-a dat peste vălul zeiței Maya. Nu i-a mai  rămas decît să se retragă în sine, să facă de cap limpede la problemele omului și să dea seama de experiențele încercate, de spaimele, de dezamăgirile și de obsesiile care l-au viscolit. A făcut-o cu grație, cu stil de-a schimat însuși statutul filosofiei. I-a infuzat atîta subiectivitate, încît a adus-o în condiția ei originară. A făcut-o personală.