Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

CRONICA PLASTICĂ

de

Corneliu ANTIM

Provocări

sau calea de a redescoperi timpul prezent

 

Am socotit, împreună cu inițiatorii noii serii de saloane bihorene, că reluarea acestora, după mai mulți ani de întrerupere, nu ar mai trebui să urmeze aceeași rută a reuniunilor galante și panoramice, cu o reprezentativitate formală și discutabilă. Creatorul de artă, ca destin ales, trăiește de-a lungul unei vieți într-o ecuație, a cărei rezolvare îi motivează existența. Această trăire interogativă trebuie să palpite în fiecare demers al artistului, să-i identifice parcursul istoric și să-i lămurească țintele estetice.

De aceea, am recurs la o miză comună, în jurul căreia să se poată țese un discurs plastic coerent, în pofida amalgamului de tendințe și opțiuni stilistice care colorează de regulă ambianța unui salon colectiv. Clădit, însă, în jurul unei idei, al unui concept, profilul unei obști artistice poate dobândi la un moment dat personalitate și forță de convingere. Așa au apărut „Provocările” orădenilor în acest salon de toamnă 2003 – o formă de reconsiderare, lucidă și polemică, prin multifocala lentilă a actualității și a sensibilității contemporane. O abordare deschisă, bipolară a ceea ce este lumea de azi, așa cum o percepe artistul – concretă, obiectivă, nostalgică, descriptivă, evocatoare, sensibil㠖 și cea de dincolo de aparențe, proiecția ei lăuntrică, convulsivă, radicală, dezidilizată, discontinuă și mereu surprinzătoare prin gesturile ei sfidătoare.

Ambele segmente gravitează în jurul noțiunii de „real”. Pe o direcție se situează suma orientărilor stilistice statornice în prospectarea universului real, cu mijloacele ce-i sunt specifice potrivit unei îndelung exersate tradiții (pictorii dovedindu-se cei mai conservatori în acest sens). Cu toate că sunt lesne sesizabile și unele abateri de la normele consacrate, datorită strădaniilor de adecvare a discursului plastic al artistului la fluctuațiile modelului de perceptibilitate vizuală al omului contemporan și a influențelor inerente exercitate de noile tehnologii și mijloace de expresie plastică și comunicațională, ce induc în conștiința privitorului o nouă și mereu în schimbare filozofie a imaginii. Tocmai de aceea, ceea ce ar sugera o inconstanță în formularea conceptului propus: „Realismul discutabil”, nu-i decât consemnarea unei flexibilități față de unele simptome stilistice actuale, generate de multitudinea de răspunsuri convergente, dar marcate semnificativ de notele particularizante, subiective prin excelență prin poetica lor aleatorie și într-o bună măsură mimetică, chiar ostentativă, ce-i sporește savoarea polemică. Suportul de credibilitate al acestor căutări, ce acoperă registre stilistice foarte variate, de la impresionism și postimpresionism la suprarealism sau hiperrealism și de la note ce evocă tensiunile constructiviste ori expresioniste la cele de tip fauve ori onirice, îl conferă incontestabil profesionalismul protagoniștilor. O asemenea stare de „așezare în model” inspiră lucrările semnate de S. Dascaliuc, Gheorghe Aursulesei, Alina Pinta, Paina Dumitru (în superb modelata „Prescură”), Miklos Ioan („Motive”), compozițiile savant colorate pe hârtie manuală ale lui Jakobovits Miklos, solidul eseu peisagistic desfășurat de Gheorghe Gherman, forma de oțel inoxidabil descriind difuz în spațiu un posibil ecou brâncușian (Poganyi?) a lui Cornel Durgheu, histrionica erupție de culoare într-o compoziție cu multe libertăți de interpretare a formei, ce rămâne un reper lizibil în ciuda detașării post-moderne afișate de Ovidiu Budureanu în „Pierrot” și, firește, lecția de echilibru compozițional și de materialități coagulate în eleganța simplă a unor forme familiare în „statica” maestrului Aurel Pop.

După cum se poate observa, opțiunile plastice enumerate mai sus nu justifică îndestulător compartimentarea severă și exclusivistă a parcursului expozițional. Ele sunt pur și simplu absorbite de runoarea intempestivă a celorlalte voci, care se exprimă nu o dată cu o vehemență a sincerității, ce surprinde și captivează tot ceea ce este în jur. Dar nu cu pornirea anihilantă a conchistadorilor, ci cu iscusința scribilor mânuitori de limbaje alese și nemaiauzite, știutori sau doar scornitori de rare și imprevizibile universuri de semne și coduri plastice, în sintaxe ce sfidează adesea sărmana noastră zestre culturală, povestindu-ne fascinant despre o lume ce se face sub ochii tuturor. Decalajele față de ceilalți, rămași încă prizonierii vechilor idealuri și năzuințe, nu sunt decât o proiecție a feței nevăzute a timpului prezent! În ce unghi ne situăm față de evenimente și realități, cum se disting imaginile și mesajele pe care le primim? Iată ce determină o proliferare fără precedent a unicității vocilor, o exacerbare a eului voluntar, ingenios și orgolios. O nouă tipologie artistică s-a născut de câteva zeci de ani și realitatea și nu trebuie să ne lase indiferenți. Chiar dacă retorica ei ne intrigă uneori, mai mult decât să ne incite! Dar ea există și în fața datului istoric nu avem decât a privi cu înțelegere și luciditate analitică. Este, în fond, un alt mod de a ne privi pe noi înșine în aceste oglinzi care ni se oferă. Și nu cu o privire rece, distantă, disprețuitoare, ci cu una sensibilă și deslușitoare. Pragmatismul și teatralismul noilor tendințe nu trebuie să ne descumpănească, ci numai să ne provoace la un alt gen de dialog vizual. El se bazează pe interactivarea martorului privitor, îl introduce în întrebare, îl împinge spre răspunsuri proprii și pe căi necercetate. Este spectacolul artei ca aventură continuă. Este inteligența creativă sfidătoare în căutare de noi coerențe într-o lume bântuită de tensiuni alienante, de rătăcire și de graba consumatorului de prefabricate și de efemeride desfătătoare… Răspunsurile artistului, ale celor conștienți de fatalitatea acestor universuri artificiale și privative în care ne cantonăm, sunt forme de adecvare la acest nou flux de sensibilitate, care s-a coagulat și care își cere dreptul la existență și recunoaștere în Cetate. Chiar și pe termen scurt, căci balanța valorilor discerne totul la o scară ce depășește limitele noastre biologice.

„Sfidarea realului” sau, mai exact spus, realitatea sfidată nu vrea să indice nepărat existența unor generații sau a unor exponenți ai noilor tendințe, ce construiesc o meta-realitate, în opozanță, dacă nu chiar în conflict, cu cea a aparențelor cognitive. Mai curând, arta lor se recomandă ca o nouă stare de spirit, ca formă alternativă la convenționalitatea formelor, de care ne lăsăm prea ușor invadați. Liberalizarea și democratizarea tuturor structurilor și relațiilor care reprezintă universul palpabil, confortabil și imuabil al imagismului tradițional, moștenit reflex prin secole de educație lineară și formală, este în ordine fenomenologică gestul contestatar princeps, factorul de inițiere al unui proces de destructurare și reconcepție practic infinit. Arta, ca demers creativ și artefactul, ca produs al nevoii de repopulare a acestui cuprins vidat de recuzita și imaginile anterioare, sunt componente foarte active ale noii mentalități poetice, a aptitudinii de „a face”, a „plămădi” noi universuri a omului contemporan. Dincolo de manifestările aberante, de mimarea smintită a instinctului inventiv al omului, găsim temeiuri ale unor gramatici perfect coerente și plauzibile, în construcții ce-și refuză improvizația și care sunt repere valide în noul labirint de idealuri și năluciri, cu care omul modern își articulează un nou panteon. Contemplarea pasivă și incantatorie este înlocuită cu gestul radical și încorporant al tuturor martorilor și actorilor la acest act deschis al creației artistice. Artistul își atrage voit complicitatea activă a privitorului. Astfel se provoacă spectacolul, formele se metamorfozează continuu în căutare de identități pluriforme și neașteptate. Este o provocare iscată de proiecția interioar㠖 până în bolgiile subconștientului artistului, ca și ale martorului-privitor-actor – a unei lumi aflate în plin proces de disoluție și tensiuni resurecționale. Lucrările de pictură-obiect sau sculpto-picturi (este un timp al „genurilor de gra­niț㔠și al aliajelor paradoxale) realizate într-o fascinantă poetică compozițională de Aurel Roșu și Aurel Dumitru, ca și hieraticele arhitecturi/ simboluri de o plasticitate rafinată închipuite, pe fondul unor atavisme culturale indestructibile, dar deslușite în cheia modernă, de Onisim Colta, ca și hieratica compoziție ceramic㠄Scriere” a Danei Bulzan, ori causticul imagism de simboluri ale efemerului din instalația lui Dorel Găină, un maestru nedesmințit al genului la scară națională, sunt tot atâtea pledoarii pentru tehnici și modalități coerente de înnoire a limbajului și formelor de comunicare artistică.

În ordinea mai aplicată a tendințelor novatoare, deși termenul nu este prea fericit găsit, se află contribuțiile la acest Salon de artă semnate de Gina Hora, „Tripticul de mare”, U.Kerekes Gyöngyi, „Grădini spirituale” respirația epică și hiperbolică al lui Aurel Ioan Mureșan, ca și spectaculoasele module picturale – „Zbor întrerupt” și „Domnul săbiilor” – aparținând Ioanei Onuțan și lui Galutz Romocean. Artele ambientale se află într-o meritorie expansiune de energii și performanțe creative, în ciuda costurilor mari pe care le incumbă. Dar semnul cel mai încurajator al actualului Salon îl dau tinerii, de la Durgheu Serena și Radu Pământ (cu o lucrare subtil controlată compozițional și cromatic), la Doina Tătar, Radu Șușman, Dorin Damaschin și deja înveterata în tinerețe creativă și spiritual Vioara Bara! De altfel, majoritatea participărilor la Salon vădesc o sensibilă aplecare către abordările mai liberale și mai pregnant marcate prin prospețimea și individualizarea elementelor specifice de limbaj, ca și prin construcția imagistică îndrăzneață. O sfidare nu a motivului real, cât a locului comun și a compromisului estetic.

Or, în tocmai aceasta constă reușita acestei ediții a Salonului de Artă orădean, prin capacitatea de răspuns a fiecărui participant la marile și permanentele provocări ale Prezentului.